EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energiaperuskirjaa koskeva sopimus ja pöytäkirja

Energiaperuskirjaa koskeva sopimus ja pöytäkirja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

päätös 98/181/EY, EHTY, Euratom: energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevan energiaperuskirjan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen osalta

Kansainvälisen konferenssin päätösasiakirja ja energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätös energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta – Yhteiset julistukset – Liite I: Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten hyväksymisen yhteydessä tehdyt päätökset

Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätösasiakirja – Liite I: Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevia päätöksiä

PÄÄTÖKSEN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Energiaperuskirjaa koskeva sopimus on energiaan liittyvää yhteistyötä koskeva monenvälinen kehys, jonka tarkoituksena on edistää energiaturvallisuutta avoimempien ja kilpailukykyisempien energiamarkkinoiden avulla ja joka perustuu energiaperuskirjan periaatteisiin kestävän kehityksen ja energiavaroihin liittyvän itsemääräämisoikeuden periaatteita kunnioittaen.
 • Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission päätöksellä hyväksytään energiaperuskirjaa koskeva sopimus ja energiaperuskirjaa koskeva pöytäkirja EU:n ja Euratomin puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen keskeiset lausekkeet koskevat investointien suojaa, energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden kauppaa, kauttakulkua ja riitojenratkaisua.

Kauppa, investoinnit ja suoja

Sopimuksessa määrätään muun muassa seuraavaa:

 • edistetään kansainvälisille markkinoille pääsyä kaupallisin ehdoin ja kehitetään yleensä avoimia ja kilpailukykyisiä markkinoita energiaraaka-aineille ja -tuotteille;
 • suojataan ulkomaisia investointeja, jotka perustuvat vähintään parhaiden kansallisten investointiehtojen mukaiseen menettelyyn, ja torjutaan keskeisiä ei-kaupallisia riskejä;
 • pyritään lieventämään markkinoiden vääristymiä ja kilpailun esteitä taloudellisessa toiminnassa energia-alalla;
 • varmistetaan luotettava rajat ylittävä energian kauttakulku putkilinjojen, verkkojen ja muiden kuljetusmuotojen kautta;
 • tunnustetaan avoimien pääomamarkkinoiden merkitys, jotta kannustetaan pääomavirtoja rahoittamaan energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden kauppaa ja investoimaan taloudelliseen toimintaan energia-alalla;
 • kannustetaan ja luodaan vakaat, oikeudenmukaiset ja avoimet edellytykset toisten osapuolten sijoittajille tehdä investointeja perussopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alalla.

Energiavaroja koskeva itsemääräämisoikeus

Sopimuksessa tunnustetaan valtioiden itsenäiset oikeudet energiavaroihin ja vahvistetaan, että niitä on harjoitettava kansainvälisen oikeuden mukaisesti vaikuttamatta yleiseen tavoitteeseen edistää energiavarojen saatavuutta sekä niiden etsintään ja kaupalliseen kehitykseen.

Ympäristönäkökohdat

 • Sopimuspuolet sopivat edistävänsä energiatehokkuutta ja pyrkivät minimoimaan energiantuotannon ja -käytön ympäristövaikutukset.
 • Saastuttajan olisi periaatteessa vastattava saastumisesta, myös rajat ylittävästä, aiheutuvista kustannuksista vääristämättä energiakiertoon tai kansainväliseen kauppaan kohdistuvia investointeja.

Avoimuus

Sopimusosapuolten on nimettävä vähintään yksi tietopalvelupiste, johon voidaan osoittaa energiaraaka-aineita ja -tuotteita koskeviin lakeihin, asetuksiin, oikeudellisiin päätöksiin ja yleisiin hallinnollisiin päätöksiin liittyvät tiedustelut.

Riitojen ratkaiseminen

Sopimus sisältää määräyksiä osallistuvien valtioiden välisten riitojen ratkaisemiseksi diplomaattisten kanavien ja tapauskohtaisten tuomioistuinten kautta sekä investointien osalta sijoittajien ja vastaanottajavaltioiden välillä. Jos sijoittajaa koskevaa riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti kolmen kuukauden kuluessa, sijoittajat voivat toimittaa sen ratkaistavaksi

 • tuomioistuimiin tai hallintotuomioistuimiin;
 • mihin tahansa aiemmin sovittuun riitojenratkaisumenettelyyn;
 • kansainväliseen välimiesmenettelyyn tai sovitteluun.

Allekirjoittajat, energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi, pöytäkirjat ja julistukset

 • Sopimuksen allekirjoittajina ovat EU:n jäsenvaltiot ja alueelliset taloudellisen yhdentymisen organisaatiot (kuten EU), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan sen avoimia ja syrjimättömiä energiamarkkinoita koskevia periaatteita.
 • Osapuolet kokoontuvat säännöllisesti energiaperuskirjaa käsittelevään konferenssiin, johon kullakin on oikeus saada yksi edustaja. Tavalliset kokoukset pidetään konferenssin määräämin väliajoin. Konferenssi voi myös valtuuttaa tahoja neuvottelemaan energiaperuskirjan pöytäkirjoista tai julistuksista perusoikeuskirjan tavoitteiden ja periaatteiden saavuttamiseksi.

Poikkeukset

Osapuolet eivät saa tehdä kauppaa koskevia investointeja, jotka ovat ristiriidassa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustaneen vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) kanssa, eikä mikään sopimuksessa vapauta WTO:n jäseniä sopimuksesta.

Sopimus ei estä allekirjoittajia toteuttamasta toimenpiteitä, jotka ovat

 • tarpeen ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi;
 • olennaisen tärkeitä energiaraaka-aineiden ja -tuotteiden hankkimiseksi tai jakamiseksi, jos niistä on ulkoisista syistä johtuen pulaa;
 • hyödyksi alkuperäiskansoihin tai sosiaalisesti tai taloudellisesti heikommassa asemassa oleviin henkilöihin tai ryhmiin kuuluville sijoittajille.

Energiaperuskirjaa koskeva pöytäkirja

Pöytäkirja hyväksyttiin sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa

 • edistää energiatehokkuuspolitiikkaa, joka on sopusoinnussa kestävän kehityksen kanssa;
 • luoda tuottajille ja kuluttajille edellytykset käyttää energiaa tehokkaasti ympäristöä kunnioittaen;
 • edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä;
 • laatia energiatehokkuuspolitiikkaa sekä oikeudellisia ja sääntelykehyksiä siten, että niillä edistetään tehokkaita markkinamekanismeja myös markkinavetoista hinnoittelua.

Kansainvälinen energiaperuskirja

Vuonna 2015 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin uusi kansainvälinen energiaperuskirja yli 65 maassa ja järjestössä, mukaan lukien EU ja kaikki EU-maat. Tämän uuden peruskirjan tarkoituksena on saada mukaan mahdollisimman monta uutta maata, jotka ovat halukkaita tekemään yhteistyötä energia-alalla ja jotka tunnustavat energiavarmuuden merkityksen energiantuotanto-, kauttakulku- ja kulutusmaille. Uusi peruskirja perustuu vuoden 1991 energiaperuskirjaan ja uudistaa sitä.

VOIMAANTULO

Energiaperuskirjaa koskeva sopimus tuli voimaan 16. huhtikuuta 1998, ja siihen tehtiin kauppaan liittyviä määräyksiä koskevia muutoksia, joiden tarkoituksena oli pääasiassa korvata viittaukset GATTiin viittauksilla WTO:hon siten, että muutokset tulivat voimaan 23. heinäkuuta 1998 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

ASIAKIRJAT

Neuvoston ja komission päätös 98/181/EY, EHTY, Euratom, tehty 23 päivänä syyskuuta 1997, energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja energiatehokkuutta ja siihen liittyviä ympäristönäkökohtia koskevan energiaperuskirjan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen osalta (EYVL L 69, 9.3.1998, s. 1–116)

Kansainvälisen konferenssin päätösasiakirja ja energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätös energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutoksesta – Yhteiset julistukset – Liite I: Energiaperuskirjasta tehdyn sopimuksen kauppaa koskevien määräysten muutos – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskevien määräysten hyväksymisen yhteydessä tehdyt päätökset (EYVL L 252, 12.9.1998, s. 23–46

Euroopan energiaperuskirjaa käsittelevän konferenssin päätösasiakirja – Liite I: Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta – Liite II: Energiaperuskirjaa koskevia päätöksiä (EYVL L 380, 31.12.1994, s. 24–88)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Energiaperuskirjaa käsittelevä konferenssi – kauttakulkua koskevien riitojen sovittelusäännöt (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 39–44)

Neuvoston päätös 2001/595/EY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan yhteisön hyväksymästä muutoksesta energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin (EYVL L 209, 2.8.2001, s. 32)

Neuvoston päätös 1999/37/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan yhteisön kannasta kauttakulkua koskevien riitojen sovittelusääntöihin, jotka on määrä vahvistaa energiaperuskirjaa käsittelevässä konferenssissa (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 37–38)

Viimeisin päivitys: 25.05.2020

Top