EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevat suuntaviivat

Kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevat suuntaviivat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 101 ja 102 artiklassa tarkoitettua kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevista suuntaviivoista

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

 • SEUT 101 artiklassa (aiempi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artikla) kielletään kartellit* ja menettelytavat, jotka estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua (vertikaaliset* ja horisontaaliset sopimukset*), tietyin poikkeuksin (jotka on täsmennetty 101 artiklan 3 kohdassa).
 • SEUT 102 artiklassa (aiempi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 82 artikla) kielletään yrityksiltä määräävän aseman väärinkäyttö.
 • Näitä kahta artiklaa sovelletaan vain, jos voidaan todeta, että sopimukset ja käytännöt voivat vaikuttaa olennaisesti EU-maiden väliseen kauppaan.
 • Näissä Euroopan komission suuntaviivoissa pyritään selventämään ja määrittelemään menetelmä EU-maiden väliseen kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitteen soveltamiseksi kilpailuasioissa Euroopan unionin tuomioistuimen antaman oikeuskäytännön mukaisesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • SEUT 101 artiklan osalta katsotaan, että jos sopimus kokonaisuudessaan voi vaikuttaa EU-maiden väliseen kauppaan, sovelletaan tällöin koko sopimukseen EU:n lainsäädäntöä, mukaan lukien kaikki sopimuksen osat, jotka eivät yksittäin vaikuta EU-maiden väliseen kauppaan. Jos samojen osapuolten väliset sopimussuhteet kattavat useita toimia, näiden toimien on oltava suorassa yhteydessä toisiinsa ja olennainen osa samaa yleistä liiketoimintajärjestelyä, jotta ne olisivat osa samaa sopimusta. Jos näin ei ole, jokainen toimi muodostaa erillisen sopimuksen.
 • SEUT 102 artiklan osalta EU-maiden väliseen kauppaan vaikuttava tekijä on väärinkäyttö. Toimintaa, joka on osa määräävässä asemassa yrityksen yleistä strategiaa, on arvioitava sen kokonaisvaikutuksen perusteella. Jos määräävässä asemassa olevalla yrityksellä on useita toimia saman tavoitteen saavuttamiseksi (jos se esimerkiksi pyrkii poistamaan tai sulkemaan kilpailijoita pois markkinoilta), SEUT 102 artiklaa voidaan soveltaa kaikkiin tämän yleisen strategian mukaisiin käytäntöihin, mikäli vähintään yksi näistä käytännöistä voi vaikuttaa EU-maiden väliseen kauppaan.
 • Suuntaviivoissa keskitytään kolmeen kohtaan ja pyritään selventämään
  • sitä, että EU-maiden välisen kaupan käsite ei rajoitu perinteiseen rajat ylittävään tavaroiden ja palvelujen vaihtamiseen. Se on laajempi käsite, joka kattaa kaiken rajat ylittävän taloudellisen toiminnan, mukaan lukien sijoittautumisen*. Käsitteeseen kuuluu, että vaikutus ulottuu vähintään kahden EU-maan (osan) rajat ylittävään taloudelliseen toimintaan.
  • sanojen ”voi vaikuttaa” merkitystä EU-maiden väliseen kauppaan kohdistuvan vaaditun vaikutuksen luonteen kannalta. Unionin tuomioistuimen laatiman standarditestin mukaan on voitava riittävän todennäköisesti ennakoida objektiivisten oikeudellisten tai tosiasioiden perusteella, että sopimuksella tai käytännöllä voi olla suora tai välillinen, tosiasiallinen tai mahdollinen vaikutus EU-maiden välisen kaupan rakenteeseen. Tapauksissa, joissa sopimus tai käytäntö saattaa vaikuttaa EU:n sisäiseen kilpailurakenteeseen, vahvistetaan EU:n oikeuden toimivalta.
  • ”olennaisuuden” käsitettä: Kauppaan kohdistuvan vaikutuksen kriteeri sisältää määrällisen tekijän, joka rajoittaa EU:n oikeuden toimivallan sopimuksiin ja käytäntöihin, joilla on tietyn suuruisia vaikutuksia. Olennaisuutta voidaan arvioida erityisesti suhteessa asianomaisten yritysten asemaan ja merkitykseen markkinoilla kyseessä olevien tuotteiden osalta. Arviointi riippuu kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteista, erityisesti sopimuksen ja käytännön luonteesta, soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luonteesta ja asianomaisten yritysten markkina-asemasta.
 • Komissio katsoo, että periaatteessa sopimukset eivät vaikuta merkittävästi EU-maiden väliseen kauppaan, kun seuraavat kaksi ehtoa samanaikaisesti täyttyvät:
  • osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla EU:ssa on enintään 5 prosenttia
  • horisontaalisten sopimusten osalta yritysten kyseessä olevia tuotteita koskeva vuotuinen kokonaisliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa. Vertikaalisten sopimusten osalta kyseessä olevia tuotteita koskeva toimittajan yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa.
 • Suuntaviivoihin sisältyy erityyppisten sopimusten ja käytäntöjen analyysi, josta käy ilmi, miten kauppaan kohdistuvien vaikutusten käsitettä tulisi käytännössä soveltaa.
 • Kauppaa koskevan kriteerin vaikutus on EU:n oikeuden itsenäinen toimivaltaperuste. Sitä on arvioitava kussakin tapauksessa erikseen ja erillisenä arviona kilpailun rajoittamista koskevasta arviosta.

MISTÄ ALKAEN SUUNTAVIIVOJA SOVELLETAAN?

Suuntaviivoja on sovellettu 27. huhtikuuta 2004 alkaen.

TAUSTAA

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

Kartellit: samanlaisista, mutta itsenäisistä yrityksistä koostuva ryhmä, joka sopii hinnoista tuotannon rajoittamiseksi taikka markkinoiden tai asiakkaiden jakamiseksi niiden välillä.
Vertikaaliset sopimukset: toimitusketjun eri tasoilla toimivien yritysten väliset sopimukset, esimerkiksi kun yksi yritys toimittaa toisen yrityksen tuotantomateriaalit.
Horisontaaliset sopimukset: kilpailevien yritysten väliset sopimukset.
Sijoittautuminen: yhdessä EU-maassa laillisesti toimivien yritysten (itsenäiset ammatinharjoittajat ja ammatissa toimivat tai oikeushenkilöt, kuten yritykset) vapaus harjoittaa taloudellista toimintaa vakaalla ja jatkuvalla tavalla toisessa EU-maassa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa tarkoitettua kauppaan kohdistuvan vaikutuksen käsitettä koskevista suuntaviivoista (EUVL C 101, 27.4.2004, s. 81–96)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 1 jakso – Yrityksiin sovellettavat säännöt – 101 artikla (aiempi EY-sopimuksen 81 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 88–89)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VII osasto – Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt – 1 luku – Kilpailusäännöt – 1 jakso – Yrityksiin sovellettavat säännöt – 102 artikla (aiempi EY-sopimuksen 82 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 89)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25)

Asetukseen (EY) N:o 1/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 29.05.2020

Top