EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toimitus- ja jakelusopimukset

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Toimitus- ja jakelusopimukset

1) TAVOITE

Myöntää vapautuksia kilpailusäännöistä tietynlaisille vertikaalisille sopimuksille, jotka voivat joissain tapauksissa parantaa tuotanto- tai jakeluketjun taloudellista tehokkuutta.

2) SÄÄDÖS

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin annettu komission asetus (EY) N:o 2790/1999 [EYVL L 336, 29.12.1999].

3) TIIVISTELMÄ

Taustaa

Asetusta on tarkasteltava asetuksen N:o 19/65 valossa. Tällä myöhemmin asetuksella N:o 1215/1999 muutetulla asetuksella komissio valtuutetaan myöntämään EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan mukaisia poikkeuksia tietyille vertikaalisille sopimuksille.

Asetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa toimitus- ja jakelusopimuksiin sovellettavia sääntöjä korvaamalla asetus N:o 1983/83, joka koskee yksinmyyntisopimusten ryhmille myönnettäviä poikkeuksia, asetus N:o 1984/83, joka koskee yksinostosopimusten ryhmille myönnettäviä poikkeuksia, sekä asetus N:o 4087/88, joka koskee luvakesopimusten ryhmille myönnettäviä poikkeuksia.

Soveltamisala

Jotkin vertikaaliset sopimukset voivat parantaa tuotannon tai jakelun koordinointia, ja siksi tällä asetuksella myönnetään poikkeus toimitus- ja jakelusopimuksille, jotka koskevat loppu- ja välituotteita sekä palveluja, kunhan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ei ylitä 30 prosenttia asianomaisilla markkinoilla. Vakava kilpailun rajoittaminen (kuten hintojen vahvistaminen, tuotannon rajoittaminen ja muut keinot) on kuitenkin yleensä kiellettyä.

Sopimukset, joiden arvo ylittää 30 prosenttia markkinoista, voidaan tutkia yksittäin perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla.

Komissio tai tapauksissa, joissa sopimukset on tehty yhden jäsenvaltion alueella tai sen osassa, myös kansallinen kilpailuviranomainen voi peruuttaa ryhmäpoikkeuksesta johtuvan edun, jos esille tulee seikkoja, jotka ovat perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa määrättyjen ehtojen vastaisia.

Sopimukset, joihin poikkeusta sovelletaan

Tätä poikkeusasetusta sovelletaan sellaisten kahden tai useamman yrityksen välillä tehtyihin sopimuksiin, joista kukin toimii eri kohdassa tuotanto- tai jakeluketjua, sillä edellytyksellä että markkinaosuus ei ylitä 30 prosentin kynnystä.

Lisäksi on täytettävä muitakin ehtoja, milloin

  • sopimus on tehty yritysten yhteenliittymän ja sen jäsenten tai yhteenliittymän ja sen toimittajien välillä eikä yhteenliittymän yksittäisten jäsenten vuotuinen kokonaisliikevaihto ylitä 50 miljoonaa euroa
  • sopimukseen sisältyy immateriaalioikeuksiin liittyviä määräyksiä, jotka eivät kutienkaan muodosta sopimuksen päätarkoitusta ja jotka ovat välttämättömät tavaroiden käytön, myynnin ja jälleenmyynnin kannalta
  • sopimus tehdään kilpailevien yritysten välillä ja toimittaja on tavaroiden tai palvelujen valmistaja tai jakelija, kun taas ostaja on tavaroiden jakelija, joka ei valmista kilpailevia tavaroita, eikä ostajan vuotuinen kokonaisliikevaihto ylitä 100 miljoonaa euroa.

Sopimukset, joihin poikkeusta ei sovelleta

Tämän asetuksen mukaista poikkeusta ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin, jos tuottaja määrää

  • tuotteidensa jälleenmyyntihinnan; sen sijaan enimmäismyyntihinnan tai suositellun hinnan määrittäminen on yleensä sallittua
  • rajoituksia alueen tai asiakkaiden suhteen
  • rajoituksia valikoivan jakelujärjestelmän kautta tapahtuvalle myynnille
  • sellaisia rajoituksia omalle varaosien toimittajalleen, jotka koskevat varaosien myyntiä loppukäyttäjille tai itsenäisille korjausliikkeille.

On myös huomattava, että joillekin rajoituksille, joille ei asetuksella myönnetä poikkeusta, voidaan kuitenkin tietyissä olosuhteissa ja tietyin edellytyksin myöntää poikkeus. Nämä rajoitukset ovat seuraavat:

  • yli viisi vuotta kestävät kilpailukieltovelvoitteet
  • velvoitteet, joiden mukaan ostaja ei voi sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä valmistaa, ostaa, myydä tai jälleenmyydä kyseisiä tavaroita tai palveluja
  • velvoitteet, joiden mukaan valikoivassa jakelujärjestelmässä ei saa myydä kilpailevien toimittajien merkkejä.

Komissio, kansalliset viranomaiset ja kansalliset tuomioistuimet valvovat kieltojen noudattamista.

Markkinaosuus ja liikevaihto

Kyseisten tavaroiden tai palvelujen tai niiden kanssa vaihdettavissa olevien tavaroiden tai palvelujen myynnin arvo ei saa ylittää 30 prosenttia. Jos markkinaosuus saavuttaa 35 prosentin rajan, poikkeusta sovelletaan sitä vuotta seuraavien kahden peräkkäisen kalenterivuoden ajan, jonka kuluessa markkinaosuus kasvoi yli 30 prosentin. Jos sopimukseen sisältyy yksinomainen toimitusvelvoite, sopimuksen kokonaisvaikutukset määritetään ostajan markkinaosuuden mukaan.

Vuotuinen kokonaisliikevaihto puolestaan saadaan laskemalla yhteen asianomaisen sopimuspuolen sekä tähän sidossuhteessa olevien yritysten edellisvuoden liikevaihdot ennen veroja tai veronluonteisia maksuja.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus (EY) N:o 2790/1999

1.1.2000

Voimassaolo alkaa: 1.6.2000Voimassaolo päättyy: 31.5.2010

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 21.02.2007

Top