EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Liittyminen Maailman henkisen omaisuuden järjestön sopimuksiin

Liittyminen Maailman henkisen omaisuuden järjestön sopimuksiin

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2000/278/EY Maailman henkisen omaisuuden järjestön tekijänoikeussopimuksen sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestön esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta

Maailman henkisen omaisuuden järjestön tekijänoikeussopimus – Yhteinen julistus

Maailman henkisen omaisuuden järjestön esitys- ja äänitesopimus – Yhteinen julistus

PÄÄTÖKSEN JA SOPIMUSTEN TARKOITUS

Päätöksellä hyväksytään kaksi joulukuussa 1996 tehtyä sopimusta Euroopan yhteisön (nykyinen Euroopan unioni) puolesta. Kyseiset sopimukset ovat Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimus (WCT) ja WIPOn esitys- ja äänitesopimus(WPPT)

WCT:n ja WPPT:n, jotka tunnetaan myös WIPOn ”internetsopimuksina”, tarkoituksena on mukauttaa tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kansainvälistä suojelua internetaikaan täydentämällä Bernin yleissopimusta kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

WCT

Sopimuksella annetaan tekijöille yksinoikeus levitykseen ja vuokraukseen sekä laajempi oikeus teostensa yleisölle välittämiseen digitaalisessa ympäristössä. Tietokoneohjelmat suojataan kirjallisten teosten tavoin, ja myös tietojen tai muun aineistoin järjestäminen tai valinta tietokannoissa suojataan. Sopimuksessa määrätään myös teknisiä suojakeinoja ja teosten tunnistamiseen ja hallinnointiin käytettäviä oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja koskevasta suojelusta.

WPPT

Sopimus koskee lähioikeuksia ja sillä parannetaan taiteilijoiden/esittäjien ja äänitetuottajien (esim. äänitteet) suojelua erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Heille annetaan yksinoikeudet esitysten ja äänitteiden reprodusointiin, levittämiseen, vuokraamiseen ja yleisön saataville saattamiseen. Heille annetaan myös oikeus kohtuulliseen korvaukseen kaupallisessa tarkoituksessa julkaistun äänitteen käyttämisestä yleisradioimiseen tai mihin tahansa yleisölle välittämiseen.

Euroopan unionin liittyminen

Neuvosto hyväksyi molemmat sopimukset 16. maaliskuuta 2000 tekemällään päätöksellä EU:n puolesta ja valtuutti Euroopan komission edustamaan EU:ta sopimuksissa tarkoitetuissa sopimuspuolten kokouksissa. Päätöksen mukaan EU:n kanta valmistellaan asianomaisessa neuvoston työryhmässä. EU:sta tuli ensimmäistä kertaa WIPO-sopimusten sopimuspuoli tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien alalla.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA SOPIMUKSIA SOVELLETAAN?

Sopimukset tulivat voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun valtiot olivat toimittaneet 30 ratifiointi- tai liittymisasiakirjaa WIPO:lle.

EU ja sen jäsenvaltiot toimittivat EU:n ratifiointiasiakirjat 14. joulukuuta 2009 sen jälkeen kun kaikki EU-maat olivat sisällyttäneet kansalliseen lainsäädäntöönsä direktiivin 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa. Direktiivillä mukautettiin EU:n lainsäädäntöä sopimusten sisällön mukaisesti.

TAUSTAA

Pariisin yleissopimus (teollisoikeuden suojeleminen, 1883) ja Bernin yleissopimus (kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta, 1886) muodostavat WIPO-sopimusten perustan. Perättäisillä sopimuksilla laajennettiin tarjottua suojaa muihin kohteisiin (esim. esitys, äänite) ottaen huomioon teknisen kehityksen ja uudet alat (esim. tietoyhteiskunta).

Viimeisin EU:n ratifioima (vuonna 2018) WIPO-sopimus on Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi. Sillä pyritään parantamaan tiettyjen teosten ja muiden sellaisten suojattujen teosten saatavuutta ja rajatylittävää vaihtoa, jotka ovat sokeille, heikkonäköisille tai muulla tavoin lukemisesteisille soveltuvassa muodossa. Sopimuspuolet voivat soveltaa sen määräyksiä ottaen huomioon oman oikeusjärjestelmänsä ja omat käytäntönsä noudattaen Bernin yleissopimuksessa asetettuja velvoitteita.

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2000/278/EY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2000, WIPOn tekijänoikeussopimuksen sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 89, 11.4.2000, s. 6–7)

WIPOn tekijänoikeussopimus (WCT) – Yhteinen julistus (EUVL L 89, 11.4.2000, s. 8–14)

WIPOn esitys- ja äänitesopimus (WPPT) – Yhteinen julistus (EUVL L 89, 11.4.2000, s. 15–23)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (EUVL L 48, 21.2.2018, s. 3–11)

Neuvoston päätös 2018/254/EU, tehty 15 päivänä helmikuuta 2018, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 48, 21.2.2018, s. 1–2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19)

Direktiiviin 2001/29/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 25.02.2019

Top