EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeus jälleenmyyntikorvaukseen

Alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeus jälleenmyyntikorvaukseen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2001/84/EY alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoituksena on ottaa sitovasti käyttöön alkuperäisten taideteosten tekijöiden oikeus jälleenmyyntikorvaukseen* kaikkialla EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Taideteokset, joita oikeus jälleenmyyntikorvaukseen koskee

Edellyttäen, että teokset ovat taiteilijan luomia tai kopioita, joita on rajoitettu määrä ja joita pidetään alkuperäisinä taideteoksina alan käytännön mukaan (esimerkiksi kopioita on tehty vähäinen määrä tai teokset ovat signeerattuja), jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta sovelletaan seuraavanlaisiin teoksiin:

 • taulut
 • kollaasit
 • maalaukset
 • piirustukset
 • kaiverrukset
 • kuparipiirrokset
 • litografiat
 • veistokset
 • tekstiilitaide
 • keramiikka
 • lasiteokset ja
 • valokuvat.

Jälleenmyyntikorvausta koskevaa oikeutta ei sovelleta kirjailijoiden eikä säveltäjien alkuperäisiin käsikirjoituksiin.

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden sisältö

 • Korvauksen suorittamisesta on yleensä vastuussa myyjä. EU-maat voivat kuitenkin säätää lakeja, joiden mukaan tietty ammattilainen, joka ei ole myyjä, voi olla yksin tai yhdessä myyjän kanssa velvollinen maksamaan korvauksen.
 • EU-maat voivat myös säätää, ettei kyseistä oikeutta sovelleta jälleenmyyntiin,
  • jossa myyjä on hankkinut teoksen suoraan tekijältä vähemmän kuin kolme vuotta ennen tätä jälleenmyyntiä ja
  • jossa jälleenmyyntihinta on enintään 10 000 euroa.

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloaika

Jälleenmyyntikorvausta koskevan oikeuden voimassaoloajasta säädetään direktiivissä 2006/116/EY, jolla tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajaksi yhdenmukaistetaan 70 vuotta tekijän kuolemasta.

Jälleenmyyntikorvauksen laskeminen

 • EU-maiden tehtävänä on vahvistaa vähimmäismyyntihinta jälleenmyyntikorvausten piiriin kuuluvia myyntejä varten. Vähimmäismyyntihinta ei saa olla suurempi kuin 3 000 euroa.
 • Taiteilijoille maksetaan korvauksia, jotka lasketaan prosenttiosuutena heidän teostensa myyntihinnasta. Myyntihinta jaetaan viiteen osaan, ja korvausten prosenttiosuudet vaihtelevat 4 prosentista 0,25 prosenttiin osuudesta riippuen.
 • Korvauksen kokonaismäärä saa kuitenkin olla enintään 12 500 euroa.

Edunsaajat

 • Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen kuuluu teoksen tekijälle ja hänen kuolemansa jälkeen hänen oikeudenomistajilleen.
 • Tekijöillä, jotka ovat jonkin EU:n ulkopuolisen maan kansalaisia, voi olla oikeus jälleenmyyntikorvaukseen, jos heidän maansa lainsäädännössä myönnetään EU-maista peräisin oleville tekijöille oikeus jälleenmyyntikorvaukseen kyseisessä maassa.
 • EU-maat voivat kuitenkin päättää soveltaa tätä direktiiviä tekijöihin, jotka ovat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia mutta joiden asuinpaikka on kyseisessä EU-maassa.

Oikeus saada tietoja

Korvaukseen oikeutetut henkilöt voivat kolmen vuoden ajan jälleenmyynnistä vaatia taidemarkkinoiden ammattilaisilta tietoja, joita tarvitaan jälleenmyyntiin liittyvien korvausten suorittamisen turvaamiseksi.

Kertomus direktiivin soveltamisesta sekä keskeiset periaatteet ja suositukset

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2011 kertomuksen direktiivin soveltamisesta. Siinä ehdotettiin, että perustetaan sidosryhmien neuvotteluryhmä (muun muassa oikeuksia kerääviä ja hallinnoivia elimiä, tekijöitä ja taidemarkkinoiden ammattilaisia, kuten taidekauppiaita, gallerioita ja huutokaupanpitäjiä), jonka tehtävänä on laatia suosituksia jälleenmyyntikorvauksen perintä- ja tulouttamisjärjestelmän parantamiseksi EU:ssa. Näiden organisaatioiden edustajat allekirjoittivat vuonna 2014 ”tekijöiden jälleenmyyntikorvauksia koskevan oikeuden hallinnointia koskevat keskeiset periaatteet ja suositukset”.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

 • Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin alkuperäisiin taideteoksiin, jotka 1. tammikuuta 2006
  • ovat tekijänoikeutta koskevan EU-maiden lainsäädännön suojaamia tai
  • täyttävät tämän direktiivin mukaisen suojan edellytykset.
 • Direktiiviä on sovellettu 13. lokakuuta 2001 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 1. tammikuuta 2006 mennessä.

TAUSTAA

Vaikka kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyssä Bernin yleissopimuksessa myönnetään alkuperäisen taideteoksen tekijälle oikeus jälleenmyyntikorvaukseen, yleissopimus ei ole sitova, minkä vuoksi tietyt EU-maat eivät sovella sitä. Tämän seurauksena sisämarkkinoilla esiintyy esteitä ja kilpailun vääristymistä ja alkuperäisten taideteosten tekijöiden suoja on puutteellista.

KESKEISET TERMIT

Jälleenmyyntikorvausta koskeva oikeus: alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeus saada tietty prosenttiosuus taidemarkkinoiden ammattilaisten (huutokauppakamarien, gallerioiden tai muiden taidemarkkinoiden) teoksen jälleenmyynnissä saamasta hinnasta.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/84/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, alkuperäisen taideteoksen tekijän oikeudesta jälleenmyyntikorvaukseen (EYVL L 272, 13.10.2001, s. 32–36)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Kertomus jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja vaikutuksista (COM(2011) 878 final, 14.12.2011)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/116/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12–18)

Direktiiviin 2006/116/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.01.2019

Top