EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

SEUT 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin

This summary has been archived and will not be updated. See 'Ilmoituksesta vapautettujen valtiontukien luokat' for an updated information about the subject.

SEUT 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin

Komissio voi antaa asetuksia, joissa vahvistetaan tiettyjen valtiontukien soveltuminen yhteismarkkinoille. Näihin tukiin ei tämän jälkeen sovelleta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 [entisen 92 artiklan] ja 88 artiklan [entisen 93 artiklan] soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin.

TIIVISTELMÄ

Komissio voi säätää asetuksella, että tietyt valtiontuen muodot soveltuvat yhteismarkkinoille ja ettei niihin sovelleta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 3 kohdan (aiemman Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan) mukaista ilmoitusvelvollisuutta. Tällaisia tukimuotoja ovat

 • tuki pienille ja keskisuurille yrityksille, tutkimukseen ja kehittämiseen, ympäristönsuojeluun sekä työllistämiseen ja koulutukseen
 • tuki, joka on myönnetty komission kunkin Euroopan unionin (EU) maan osalta hyväksymien aluetukikarttojen mukaisesti.

Tällaisissa komission antamissa asetuksissa on täsmennettävä kunkin tukimuodon osalta seuraavat seikat:

 • tuen tarkoitus
 • tuensaajaryhmät
 • kynnysarvot, jotka ilmaistaan joko tuen enimmäisosuuksina suhteessa kaikkiin tukikelpoisiin kustannuksiin tai tuen enimmäismäärinä
 • tukien kasautumista koskevat edellytykset
 • tukien valvontaehdot.

Asetuksissa voidaan lisäksi

 • vahvistaa kynnysarvoja tai muita edellytyksiä yksittäisten tukien ilmoittamiselle
 • jättää tietyt alat asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle sekä vahvistaa lisäedellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta tällaisen asetuksen perusteella vapautettu tuki soveltuisi yhteismarkkinoille.

Komissio voi yhteismarkkinoiden kehityksen ja toiminnan huomioon ottaen säätää asetuksella, ettei tietty tuki täytä kaikkia SEUT 107 artiklan 1 kohdan (aiemman EY 87 artiklan 1 kohdan) vaatimuksia eikä siihen näin ollen sovelleta SEUT 108 artiklan 3 kohdassa määrättyä ilmoitusmenettelyä edellyttäen, että samalle yritykselle tietyn ajanjakson kuluessa myönnetty tuki ei ylitä vahvistettua määrää.

Asetuksia antaessaan komissio asettaa EU-maille yksityiskohtaisia sääntöjä varmistaakseen ilmoitusvelvollisuudesta vapautettujen tukien avoimuuden ja valvonnan. Säännöissä asetetaan etenkin seuraavat velvollisuudet:

 • EU-maiden on lähetettävä komissiolle yhteenveto kyseisiä tukijärjestelyjä tai yksittäisiä tukia koskevista tiedoista heti kun järjestelyt on otettu käyttöön
 • EU-maiden on kirjattava ja talletettava kaikki ryhmäpoikkeusten soveltamista koskevat tiedot
 • EU-maiden on toimitettava komissiolle vuosittain kertomus ryhmäpoikkeusten soveltamisesta.

Annetut asetukset ovat määräaikaisia. Jos asetusten antamisen perusteena olevat merkittävät tosiseikat muuttuvat tai yhteismarkkinoiden kehitys tai toiminta niin vaatii, asetukset voidaan kumota tai niitä voidaan muuttaa.

Suunnitellessaan asetuksen antamista komissio julkaisee siitä ehdotuksen, jotta kaikki henkilöt ja järjestöt, joita asia koskee, voivat esittää huomautuksensa kohtuullisen määräajan kuluessa.

Ennen asetusehdotuksen julkaisemista ja ennen asetuksen antamista komissio kuulee neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa, joka koostuu EU-maiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle joka viides vuosi kertomuksen asetuksen (EY) N:o 994/98 soveltamisesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Asetus (EY) N:o 994/98

15.5.1998

-

EYVL L 142, 14.5.1998

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 800/2008, annettu 6 päivänä elokuuta 2008, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 214, 9.8.2008].

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen [EUVL L 379, 28.12.2006].

Komission 21 päivänä joulukuuta 2006 antama kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Arviointikertomus Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan (entinen 92 artikla) ja 88 artiklan (entinen 93 artikla) soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 soveltamisesta (annettu asetuksen 5 artiklan mukaisesti) [KOM(2006) 831 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Valtiontukia koskevien ryhmäpoikkeusasetusten soveltamisesta annetun kertomuksen mukaan soveltamisen tulokset ovat pääosin myönteisiä.

Komissio on antanut asetuksen (EY) N:o 994/98 nojalla useita ryhmäpoikkeusasetuksia, joihin kuuluvat vähämerkityksistä tukea koskeva asetus sekä pk-yrityksille, koulutukseen ja työllistämiseen myönnettävää tukea koskevat ryhmäpoikkeusasetukset.

Kertomuksessa todetaan, että ryhmäpoikkeusasetusten hyödyntäminen vaihtelee huomattavasti paitsi tuen tarkoituksen mukaan (asetuksia on hyödynnetty runsaasti pk-yrityksille tarkoitettujen tukien yhteydessä mutta melko vähän esimerkiksi työllistämistuen yhteydessä) myös EU-maan mukaan (asetuksia ovat hyödyntäneet etenkin Italia, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Espanja).

Jotkin EU-maat ilmoittavat oikeusvarmuuden saamiseksi edelleen sellaiset tuet, joihin olisi voitu soveltaa ryhmäpoikkeusasetusta.

Komissio aikoo saatujen kokemusten ja valtiontuen toimintasuunnitelmaan sisältyvien suuntaviivojen perusteella laatia ehdotuksen yleiseksi ryhmäpoikkeusasetukseksi, johon kootaan kaikki nykyiset ryhmäpoikkeusasetukset. Tähän ehdotukseen on tarkoitus sisällyttää myös eräitä ympäristötukia.

Viimeisin päivitys 18.10.2011

Top