EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurooppaosuuskunta

Eurooppaosuuskunta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN JA DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Niissä vahvistetaan eurooppaosuuskunnan (SCE) laillinen asema. Eurooppaosuuskunnan tarkoituksena on auttaa useammassa kuin yhdessä EU-maassa toimivia osuuskuntia.
 • Niissä myös luodaan oikeusperusta muille yhtiöille, jotka haluavat ryhmittyä yhteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Perustaminen

SCE voidaan perustaa

 • vähintään viiden sellaisen henkilön tai yhtiön toimesta, jotka
  • asuvat tai ovat sijoittautuneet Euroopan talousalueelle (ETA eli EU, Islanti, Liechtenstein ja Norja)
  • on perustettu jonkin EU-maan lainsäädännön mukaisesti
  • ovat vähintään kahden eri EU-maan lainsäädännön alaisia
 • jonkin EU-maan lainsäädännön mukaisesti perustettujen osuuskuntien, joiden sääntömääräinen kotipaikka ja pääkonttori ovat kyseisessä maassa, välisellä sulautumisella, jos vähintään kaksi niistä on eri EU-maan lainsäädännön alaisia
 • sellaisen jonkin EU-maan lainsäädännön mukaisesti perustetun osuuskunnan muuntamisella, jonka sääntömääräinen kotipaikka ja pääkonttori ovat ETA-alueella, jos sillä on vähintään kahden vuoden ajan ollut toimipaikka tai tytäryhtiö, joka on toisen EU-maan lainsäädännön alainen.

EU-maa voi säätää, että yhtiö, jonka pääkonttori ei ole ETA-alueella, voi osallistua SCE:n perustamiseen, jos

 • se on perustettu jonkin EU-maan lainsäädännön mukaisesti
 • sen sääntömääräinen kotipaikka on samassa EU-maassa
 • sillä on todellinen ja jatkuva yhteys kyseisen EU-maan talouteen.

Pääoma

SCE:n pääoman, jota edustavat jäsenten osuudet, on oltava vähintään 30 000 euroa. SCE:llä voi olla rajoitettu osuus sijoittajajäseniä. Sijoittajajäsenet eivät käytä osuuskunnan palveluita, ja heillä on rajoitettu äänivalta.

Verotus

SCE:llä on sama verotuksellinen asema kuin millä tahansa monikansallisella yhtiöllä, ja siksi sen on maksettava veroja maihin, joissa sillä on pysyvä toimipaikka.

Sääntömääräinen kotipaikka

SCE:n sääntömääräinen kotipaikka voidaan siirtää toiseen EU-maahan ilman, että seurauksena on SCE:n purkautuminen tai uuden yhtiön syntyminen. Sääntömääräisen kotipaikan ja pääkonttorin on sijaittava samassa paikassa.

Purkamis-, selvitys-, maksukyvyttömyys- ja maksujenkeskeytysmenettely

SCE voidaan purkaa

 • osuuskunnan kokouksen päätöksellä erityisesti silloin, jos säännöissä määritelty määräaika on umpeutunut tai jos pääoma on supistunut alle vähimmäistason
 • tuomioistuimen päätöksellä esimerkiksi silloin, jos sääntömääräinen kotipaikka on siirretty ETA-alueen ulkopuolelle.

Selvitysmenettelyn, maksukyvyttömyyden tai maksujen lakkaamisen tapauksissa SCE:hen sovelletaan sen maan lakia, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee.

Henkilöstöedustus

Henkilöstöedustusta koskevista järjestelyistä (tiedottaminen, kuuleminen ja osallistuminen) on päätettävä jokaisessa eurooppaosuuskunnassa. Näiden järjestelyjen määrittelyssä sovelletaan sen maan kansallisia sääntöjä, joissa pääkonttori sijaitsee, kun kyseessä on SCE, jonka ovat perustaneet

 • yksinomaan luonnolliset henkilöt tai yksi oikeushenkilö ja luonnolliset henkilöt ja
 • jonka palveluksessa on yhteensä alle 50 työntekijää tai jonka palveluksessa on vain yhdessä EU-maassa 50 työntekijää tai enemmän.

Kertomus

Komission vuonna 2012 julkaisemasta julkiseen kuulemiseen perustuvasta kertomuksestakäy ilmi, että eurooppaosuuskuntia on perustettu suhteellisen vähän. Siinä luvattiin kysyä asianomaisilta osapuolilta, tulisiko sääntöjä yksinkertaistaa ja miten niitä pitäisi yksinkertaistaa.

EU:n puheenjohtajamaan Kyproksella kansainvälisenä osuuskuntien vuonna 2012 järjestämässä konferenssissa päätettiin olla muuttamatta asetusta mutta päätettiin etsiä syitä markkinatoimijoiden huonoon eurooppaosuuskuntien soveltamiseen.

Työryhmä

Vuonna 2013 perustettiin osuuskuntatyöryhmä arvioimaan osuuskuntamuotoisten yritysten erityistarpeita monenlaisten asioiden suhteen, kuten asianmukainen EU:n sääntelykehys, esteiden tunnistaminen kansallisella tasolla sekä osuuskuntien kansainvälistyminen. (Katso kertomus työryhmän keskusteluista ja kokouspöytäkirjat).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA JA DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 18. elokuuta 2003 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 18. elokuuta 2006 mennessä.

Asetusta on sovellettu 18. elokuuta 2006 alkaen.

TAUSTAA

Eurooppaosuuskunta

SÄÄDÖKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä (EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1–24)

Asetukseen (EU) N:o 1435/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston direktiivi 2003/72/EY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25–36)

Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o (COM(2012) 72 final soveltaminen, 23.2.2012)

Viimeisin päivitys: 16.03.2016

Top