Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Amsterdamin Eurooppa-neuvoston päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Amsterdamin Eurooppa-neuvoston päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta

Päätöslauselmassa annetaan jäsenvaltioille, neuvostolle ja komissiolle selkeät poliittiset ohjeet, jotta ne panisivat vakaus- ja kasvusopimuksen määräykset täytäntöön tiukasti ja ajallaan. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita pitämään finanssipolitiikkansa terveinä, kun ne ovat siirtyneet talous- ja rahaliiton (EMU) kolmanteen vaiheeseen.

SÄÄDÖS

Eurooppa-neuvoston päätöslauselma vakaus- ja kasvusopimuksesta - Amsterdam, 17. kesäkuuta 1997 [EYVL C 236, 2.8.1997].

TIIVISTELMÄ

Päätöslauselmalla luodaan poliittinen perusta vakaus- ja kasvusopimukselle. Siinä annetaan tiukat poliittiset suuntaviivat jäsenvaltioille, komissiolle ja neuvostolle vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa varten.

Jäsenvaltioiden on sitouduttava noudattamaan keskipitkän aikavälin tavoitteita pitää julkisyhteisöjen rahoitusasema lähellä tasapainoa tai ylijäämäisenä. Lisäksi jäsenvaltioiden

 • pitäisi omasta aloitteestaan julkistaa neuvoston niille antamat suositukset
 • on sitouduttava toteuttamaan tarvittavia julkisen talouden rahoitusasemaa korjaavia toimia vakaus- tai lähentymisohjelmiensa tavoitteiden saavuttamiseksi
 • on toteutettava viipymättä tarpeellisiksi katsomansa julkisen talouden rahoitusasemaa korjaavat sopeutustoimet saatuaan tiedon, että on olemassa liiallisen alijäämän vaara
 • on oikaistava liialliset alijäämät mahdollisimman nopeasti
 • on sitouduttava olemaan vetoamatta poikkeukselliseen alijäämään, johon liittyy BKT:n alle 2 prosentin suuruinen vuotuinen lasku, paitsi silloin, kun ne ovat vakavassa taantumassa (BKT:n vähintään 0,75 prosentin suuruinen vuotuinen lasku).

Komissio puolestaan

 • käyttää perustamissopimuksen mukaista aloiteoikeuttaan siten, että se edistää vakaus- ja kasvusopimuksen tiukkaa, oikein ajoitettua ja tehokasta toteuttamista
 • esittää viipymättä tarvittavat kertomukset, lausunnot ja suositukset, jotta neuvosto voi tehdä päätöksiä nopeasti
 • sitoutuu laatimaan kertomuksen, jos on olemassa liiallisen alijäämän vaara tai jos ennakoitu tai todellinen julkisen talouden alijäämä ylittää 3 prosentin viitearvon suhteessa bruttokansantuotteeseen
 • sitoutuu esittämään neuvostolle kirjallisena perustelut kantaansa silloin, kun komissio katsoo, että yli 3 prosentin alijäämä ei ole liiallinen ja jos kyseinen kanta poikkeaa talous- ja rahoituskomitean lausunnosta
 • sitoutuu neuvoston pyynnöstä periaatteessa antamaan suosituksen, jonka perusteella neuvosto tekee päätöksen siitä, onko kyseessä liiallinen alijäämä.

Neuvosto sitoutuu kaikkien toimivaltaansa kuuluvien vakaus- ja kasvusopimuksen osatekijöiden tiukkaan ja oikea-aikaiseen täytäntöönpanoon. Lisäksi neuvoston

 • olisi pidettävä liiallista alijäämää koskevan menettelyn soveltamisesta annettuja määräaikoja enimmäismääräaikoina
 • olisi aina määrättävä seuraamukset, jos osallistuva jäsenvaltio ei toteuta tarpeellisia toimia liiallisen alijäämätilanteen oikaisemiseksi ja pantava tarkoin täytäntöön kaikki säädetyt rangaistukset
 • olisi aina ilmoitettava kirjallisesti syyt, jotka ovat johtaneet päätökseen olla toimimatta.

Näiden huomioiden johdosta ja vakaus- ja kasvusopimuksesta käydyn keskustelun vuoksi komissio antoi syyskuussa 2004 tiedonannon talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistamisesta ja vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon selkeyttämisestä. Tiedonannossa esitetään useita parannusehdotuksia sopimukseen. Komissio kiinnittää huomiota etenkin jäsenvaltioiden taloudelliseen kehitykseen ja julkisen talouden kestävyyteen pitkällä aikavälillä.

Maaliskuun 22. ja 23. päivänä 2005 järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtiovarainministerit tekivät poliittisen sopimuksen vakaus- ja kasvusopimuksen paremmasta hallinnoinnista.

ASIAAN LIITTYVÄT SÄÄDÖKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä [EYVL L 209, 2.8.1997]

Tällä asetuksella selkeytetään ja nopeutetaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä siten, että sillä olisi tehokas ennalta ehkäisevä vaikutus.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta (EYVL L 209, 2.8.1997).

Asetuksen tavoitteena on valvoa jäsenvaltioiden julkisyhteisöjen rahoitusasemaa sekä sovittaa yhteen jäsenvaltioiden talouspolitiikkoja.

See also

Lisätietoja saa seuraavilta verkkosivuilta:

Viimeisin päivitys 04.11.2005

Top