EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yleisilmailu ja liikelentotoiminta

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Yleisilmailu ja liikelentotoiminta

Lentoliikenteen kasvaessa Euroopassa Euroopan unionin (EU) on otettava huomioon yleisilmailu ja liikelentotoiminta liikennettä koskevissa aloitteissaan. Pääasiallisina tavoitteina ovat tietojenkeruun parantaminen, sääntelyn oikeasuhteisuuden varmistaminen, alan riittävä huomioon ottaminen komission aloitteissa, olemassa olevan kapasiteetin tehokkaampi käyttö ja maailmanmarkkinoille pääsyn helpottaminen, samalla kun varmistetaan toiminnan kestävyys ympäristön kannalta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 11. tammikuuta 2008, "Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevaisuus" [KOM(2007) 869 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio on tarkastellut yleisilmailun ja liikelentotoiminnan * alaa ja ehdottaa sen sisällyttämistä Euroopan unionin (EU) lentoliikennepolitiikkaan sääntelyn oikeasuhteisuuden varmistamiseksi ja olemassa olevien, mutta rajallisten resurssien ja infrastruktuurien optimoimiseksi.

Tämä tiedonanto koskee:

 • kaikkea siviililentoliikennettä kaupallista lentoliikennettä lukuun ottamatta;
 • tilauksesta ja korvausta vastaan harjoitettavia siviili-ilmakuljetuksia (lentotyö, lentokoulutus, harrasteilmailu, tilaus- ja taksilentoliikenne jne.

Yleisilmailusta ja liikelentotoiminnasta EU:lle koituva hyöty

Yleisilmailu ja liikelentotoiminta on jatkuvasti kasvava ala, jolla on monimuotoinen kalusto. Euroopassa on noin 50 000 yleisilmailuun ja liikelentotoimintaan käytettävää moottoroitua ilma-alusta. Lisäksi urheilu- ja harrastetoiminnassa on käytössä noin 180 000–200 000 ultrakevyttä ja moottoroimatonta ilma-alusta. Vuonna 2006 lähes 10 prosenttia kaikista Eurocontrolin (EN) rekisteröimistä lennoista oli yleisilmailua tai liikelentotoimintaa. Suuntaus tulee todennäköisesti vain jatkumaan muun muassa seuraavista syistä:

 • liikkuvuuden, joustavuuden ja suorien yhteyksien tarve on kasvanut;
 • päälentoasemien ruuhkautuminen lisääntyy;
 • turvatoimenpiteistä aiheutuu rajoitteita;
 • yritykset ja yksityiset henkilöt pyrkivät jatkuvasti parantamaan tuottavuutta;
 • uusien teknologioiden kehitys tekee ilma-aluksista tehokkaampia ja edullisempia.

Yleisilmailu ja liikelentotoiminta myötävaikuttavat ilmailun tutkimukseen ja kehittämiseen. Lisäksi ilmailuteollisuus saa runsaasti ammattitaitoista henkilökuntaa yleisilmailun ja liikelentotoiminnan piiristä. Ne tuottavat myös erityisiä sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä tarjoamalla mukautettuja, joustavia ja korkealaatuisia kuljetuspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja paikallisyhteisöille. Nämä palvelut auttavat lisäämään ihmisten liikkuvuutta, liiketoiminnan tuottavuutta ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan tulevaisuus

Euroopan komissio on määritellyt seitsemän yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävän tulevaisuuden painopistettä:

 • Parannetaan yleisilmailun ja liikelentotoiminnan tilastoja, sillä poliittisilla päättäjillä on oltava selkeä kuva tilanteesta asianmukaisen sääntelyn turvaamiseksi.
 • Selkiytetään määritelmiä, jotta voidaan välttää sekä alan toimijoiden että sääntelyviranomaisten erilaiset tulkinnat oikeudellisista määritelmistä. Näillä eroilla on kielteinen vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan ja ne vaikeuttavat yhteisön lainsäädännön yhdenmukaista soveltamisesta. Komissio selventää tiedonannossaan erityisesti "valtion ilma-aluksen" ja "siviili-ilma-aluksen" sekä "kaupallisen ilmakuljetuksen" määritelmiä.
 • Varmistetaan sääntelyn oikeasuhteisuus ja valvotaan toissijaisuusperiaatteen soveltamista alan erilaiset tilanteet huomioon ottaen. Asetus (EY) N:o 216/2008 on hyvä esimerkki tästä: ainoastaan keskeisiä vaatimuksia sovelletaan kaikkiin toimijoihin, ja tiukempia normeja lisätään myöhemmin, jos se on sovellettavien kriteerien pohjalta perusteltua. Komissio kiinnittää erityistä huomiota eturyhmien ilmaisemaan huoleen paikallislennoista ja pienimuotoisesta ilmailusta.
 • Käytetään tehokkaammin olemassa olevaa kapasiteettia (lentoasemat ja lentopaikat, samoin kuin ilmatila) kapasiteetin lisäämiseksi suhteessa liikenteen yleiseen kasvuun. Jos kapasiteettia ei lisätä, yleisilmailu ja liikelentotoiminta saattavat joutua kilpailemaan muun lentoliikenteen kanssa infrastruktuurista ja pääsystä ilmatilaan. Komissio ehdottaa parempaa suunnittelua olemassa olevien infrastruktuurien käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, uusien teknologioiden kehittämistä (automaattiset ilmaliikennejärjestelmät, satelliittinavigointijärjestelmät jne.) ja yhteisön seurantakeskuksen perustamista. Lisäksi komissio toteuttaa joukon uudistuksia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja SESAR-hankkeen puitteissa.
 • Helpotetaan maailmanmarkkinoille pääsyä Euroopan osuuden lisäämiseksi näillä markkinoilla. Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan alan valmistusteollisuus on kannattavaa ja sen käytössä on uusia teknologioita, mikä tarjoaa EU:lle kilpailuedun. Komissio haluaa kannustaa Euroopan osuuden lisäämistä maailmanmarkkinoilla. Lisäksi komissio tukee kaupallisen liikelentotoiminnan erityisetuja ja aikoo ottaa ne huomioon EU:n ulkoista lentoliikennepolitiikkaa kehitettäessä ja yhteisön lentoliikennesopimuksista neuvoteltaessa.
 • Turvataan ympäristön kannalta kestävä kehitys, sillä tämä ala, samoin kuin suurin osa muista liikennemuodoista, tuottaa melua ja kaasupäästöjä, joilla on kielteinen vaikutus ympäristöön. Komissio arvioi Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) avustuksella, onko "olennaisia vaatimuksia" ilmailun ympäristövaikutusten alalla tarvetta muuttaa. Hyväksyntävaatimusten tarkistaminen ja lentäjien koulutuksen kehittäminen saattavat myös auttaa vähentämään ilmailun negatiivisia vaikutuksia. Kasvihuonekaasupäästöjen osalta komissio ehdottaa EU:n päästökauppajärjestelmän laajentamista ilmailuun, myös yleisilmailuun ja liikelentotoimintaan. Se tutkii myös ympäristöystävällisempien polttoaineiden tarjoamia mahdollisuuksia.
 • Kannustetaan tutkimusta ja kehittämistä, sillä alan tutkimus hyötyy erittäin dynaamisesta toimintaympäristöstä. EU:n yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kilpailu- ja kaupallinen menestys riippuu suuresti ilmailualan innovoinnista ja tutkimuksesta. Komissio tukeutuukin tutkimuksen puiteohjelmaansa tämän suuntaisten aloitteiden kannustamiseksi.

Taustaa

Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan huomioon ottaminen on tullut entistä tärkeämmäksi, kun yhteisön toimivaltaa turvallisuuden ja ilmailun turvaamisen alalla on laajennettu, yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa aloitetta on ajantasaistettu ja uusi eurooppalaisten ilmaliikenteen hallintajärjestelmä on otettu käyttöön. Asiaan ovat vaikuttaneet myös odotettavissa oleva kapasiteettipula ja huoli ilmailun ympäristövaikutuksista. Komissio kiinnittääkin nyt huomiota alan erityispiirteisiin ja ehdottaa yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävää tulevaisuutta koskevaa suunnitelmaa.

Asiakirjan avainkäsitteet

 • Yleisilmailu ja liikelentotoiminta:

Viimeisin päivitys 06.05.2008

Top