EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sähköisen terveydenhuollon järjestelmä: parannetaan terveyttä ja terveyspalveluita tietotekniikan ja viestinnän avulla

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Sähköisen terveydenhuollon järjestelmä: parannetaan terveyttä ja terveyspalveluita tietotekniikan ja viestinnän avulla

Sähköisen terveydenhuollon toimintaohjelma näyttää miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää parempilaatuisten terveyspalveluiden välittämiseksi kaikkialle Eurooppaan nykyisin kustannuksin tai edullisemmin sekä lyhentää samalla odotusaikoja ja vähentää virheitä. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda "eurooppalainen sähköisen terveydenhuollon alue". Sen toteuttamiseksi siinä luetellaan joukko käytännön toimenpiteitä, joissa sähköisiä menettelyjä sovelletaan resepteihin, potilaskertomuksiin, potilaan tunnistamiseen ja terveyskortteihin. Ohjelmalla pyritään myös nopeuttamaan laajakaistayhteyksien käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmissä. Lopullinen tavoite on, että vuosikymmenen lopussa terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat ja kansalaiset olisivat tottuneet käyttämään sähköisiä terveyspalveluja.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 30.4.2004 "eHealth - parempaa terveydenhuoltoa Euroopan kansalaisille: Eurooppalaista sähköisen terveydenhuollon aluetta koskeva toimintasuunnitelma" [KOM(2004) 356 lopullinen, ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Sähköisen terveydenhuollon toimintaohjelma on osa Euroopan unionin eEurope -strategiaa, jonka tarkoituksena on saattaa tietoyhteiskunnan tuomat hyödyt kaikkien eurooppalaisten ulottuville.

Sähköisen terveydenhuollon toimintaohjelman päätavoite on saada Euroopan unioni hyödyntämään terveysalan tieto- ja viestintätekniikkaa täysimääräisesti eurooppalaisella sähköisen terveydenhuollon alueella.

Tavoitekokonaisuuksia on kolme:

  • Vastataan Euroopan unionin kaikille jäsenvaltioille yhteisiin haasteisiin ja luodaan tarkoituksenmukaiset puitteet sähköisen terveydenhuollon tueksi.
  • Perustetaan pilottitoimia sähköisen terveydenhuollon palvelujen käynnistämiseksi.
  • Levitetään hyviä toimintatapoja ja arvioidaan edistymistä.

YHTEISIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Terveysviranomaisilla on keskeinen tehtävä

Toimintaohjelmassa ehdotetaan, että kaikki jäsenvaltiot laativat vuoden 2005 loppuun mennessä kansallisen tai alueellisen etenemissuunnitelman sähköistä terveydenhuoltoa varten.

Terveystietojärjestelmien yhteentoimivuus

Terveystietojärjestelmien yhteentoimivuudessa on tärkeää yksilöidä potilas ja välittää saumattomasti terveystiedot kaikkialla Euroopassa.

Toimintaohjelman tarkoituksena on saada jäsenvaltiot sopimaan vuoden 2006 loppuun mennessä yhteisestä lähestymistavasta potilastunnisteiden alalla sekä yhteentoimivista terveysalan tietoliikennettä ja potilastietokantoja koskevista standardeista. Tässä olisi otettava huomioon hyvät toimintatavat, asiaan liittyvät standardointipyrkimykset sekä kehitys eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (es de en fr) ja Euroopan kansalaisten identiteetin hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Potilaiden ja terveysalan ammattilaisten liikkuvuus

Potilaiden ja terveysalan ammattilaisten liikkuvuus Euroopan unionissa lisääntyy jatkuvasti.

Euroopan unioni on jo antanut potilaiden liikkuvuutta koskevan tiedonannon, ja työt on jo käynnistetty parempien tietojen hankkimiseksi. Työt edistyvät lähinnä terveysjärjestelmien työryhmän (EN) ansiosta.

Infrastruktuurin ja teknisen perustan kehittäminen

Toimintaohjelmalla pyritään siihen, että jäsenvaltioiden olisi vuosina 2004-2006 tuettava kiinteän, langattoman ja matkaviestintäverkon laajakaistatekniikkaan sekä GRID-teknologiaan perustuvien terveystietoverkkojen käyttöönottoa.

Terveydenhuollon sähköisten järjestelmien yhteentoimivuus

Monissa maissa on jo aloitettu sähköisen terveydenhuollon järjestelmien hyväksyntä, joista otetaan mallia muilla alueilla.

Euroopan komission tulisi vuoden 2005 puoliväliin mennessä laatia jäsenvaltioille ohjeeksi tiivistelmä alan parhaista toimintavoista.

Jäsenvaltioiden olisi vuoden 2007 loppuun mennessä otettava käyttöön parhaiden toimintatapojen mukaiset testaus- ja hyväksyntäjärjestelmät.

Investointien lisääminen

Kaikki kehitys sekä järjestelmien ja palveluiden nykyaikaistaminen edellyttävät suuria investointeja. Toimintaohjelman mukaan jäsenvaltioiden olisi vuoden 2006 loppuun mennessä sovittava yhteisestä lähestymistavasta sähköisen terveydenhuollon tukemiseen sekä investointien kannustamiseen.

Oikeudelliset ja sääntelylliset kysymykset

Toimintaohjelmassa kehotetaan Euroopan komissiota toteuttamaan vuoden 2009 loppuun mennessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa:

  • peruslaatustandardit hoidon ja hallinnon sähköisille palveluille,
  • selkeämmät puitteet alan tuotteisiin ja palveluihin liittyvän oikeusvarmuuden tueksi osana nykyistä tuotevastuulainsäädäntöä,
  • parempaa tiedotusta potilaille, sairausvakuutusjärjestelmille ja terveyspalvelujen tarjoajille säännöistä, jotka koskevat terveydenhuollon sähköisistä palveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamista,
  • sähköisen terveydenhuollon edistämistä pitäen tavoitteena vähentää työtapaturmia ja ammattisairauksia sekä tukea ennaltaehkäiseviä toimia, joilla torjutaan uusia työterveysriskejä.

PILOTTITOIMIEN TOTEUTTAMINEN

Euroopan unionissa on sähköisen terveydenhuollon alalla useita pilottitoimia joko käynnissä tai niitä ollaan käynnistämässä.

Kansalaisille ja viranomaisille tietoa terveysvalistuksesta ja sairauksien ehkäisystä

Euroopan komissio luo parhaillaan kansalaisille suunnatun tiedotuksen alalla EU:n portaalia sähköisestä terveydenhuollosta, jonka pitäisi toimia vuoden 2005 loppuun mennessä. Portaali tarjoaa kansalaisille keskitetysti tietoa kansanterveydestä sekä työterveydestä ja työturvallisuudesta.

Komissio valmistelee myös parannuksia tieto- ja viestintätekniikkaan, jolla vahvistetaan terveysuhkien varhaisvaroitus-, tunnistamis- ja valvontajärjestelmiä.

Integroidut terveystietoverkot

Parhaillaan on käynnissä mittavia töitä terveystiedon verkottumiseksi. Vuoden 2008 loppuun mennessä suurimmalla osalla Euroopan terveysorganisaatioista olisi oltava mahdollisuus tarjota verkkopalveluja, kuten etäkonsultaatioita (toisen lääkärin lausunnon pyytäminen), sähköisiä lääkemääräyksiä ja lähetteitä, etäseurantaa ja etähoitoa (potilaan kotiseuranta).

Toimikorttien käytön edistäminen terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa voidaan käyttää kahdentyyppisiä kortteja: terveystietokortteja, jotka voivat sisältää henkilökohtaista lääketieteellistä tietoa (kuten verityyppi, sairaudet, hoidot) ja sairaanhoitokortteja, jotka otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2004 ja jotka korvaavat lomakkeet, joita tarvittiin lääketieteellisesti tarpeellisen hoidon saamiseksi tilapäisen oleskelun aikana.

Jäsenvaltioissa on aloitettu toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää toimikorttien käyttöä. Sähköinen sairaanhoitokortti on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2008 loppuun mennessä.

KÄYTÄNNÖN SEURANTA

Tiedottaminen parhaista toimintatavoista

Sähköistä terveydenhuoltoa on tuettava tiedottamalla laajasti alan hyvistä toimintavoista. Niihin on sisällyttävä hoidon saatavuuteen ja laatuun kohdistuvat vaikutukset, kustannus- ja tuottavuushyötyjen arviointi sekä esimerkkejä siitä, miten etäsairaanhoidon palvelujen vastuukysymykset, sairauskulukorvausjärjestelmät ja alan tuotteiden ja palvelujen hyväksyntämenettelyt voidaan järjestää.

Hyvistä toimintatavoista tiedottaminen hoidetaan Euroopan komission tukemien jäsenvaltioiden välisten tapaamisten avulla. Komission tulisi vuoden 2005 loppuun mennessä luoda tehokas väline hyvien toimintatapojen systemaattiseen levitykseen.

Arviointi

Euroopan komissio julkaisee vuosina 2004-2010 joka toinen vuosi selvityksen sähköisen terveydenhuollon järjestelmien käyttöönotossa tapahtuneesta edistyksestä.

EUROOPAN UNIONI JA SÄHKÖINEN TERVEYDENHUOLTO

Minkä vuoksi Euroopan unionin tarvitsee kehittää sähköisen terveydenhuollon järjestelmiään ja palveluitaan?

Euroopan maat ovat jo muutaman vuoden ajan joutuneet vastaamaan terveys- ja sosiaalipalvelujen kysynnän kasvuun, joka johtuu väestön ikääntymisestä sekä tulotason noususta, vaikka käytössä olevat määrärahat ovat rajalliset. Samalla kansalaisten odotukset ovat kasvaneet sekä potilaiden ja terveysalan ammattilaisten liikkuvuus lisääntynyt. Viranomaisten on vaikeaa hallita valtavaa terveystiedon määrää.

Sähköisen terveydenhuollon järjestelmien ja palveluiden kehittäminen on yksi ratkaisu näihin ongelmiin. Se voi pienentää kustannuksia ja lisätä tuottavuutta esimerkiksi seuraavilla aloilla: laskutus ja arkistointi, hoitovirheiden sekä tarpeettoman hoidon vähentäminen, mutta se voi myös parantaa terveydenhuollon laatua.

Nykyisin vähintään neljällä lääkärillä viidestä Euroopassa on Internet-yhteys ja neljännes eurooppalaisista käyttää Internetiä saadakseen tietoa sairauksista ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Nämä rohkaisevat luvut viittaavat nopeaan sähköisen terveydenhuollon palveluiden ja tuotteiden kehitykseen.

Sähköisen terveydenhuollon järjestelmä on saanut taloudellista tukea tutkimukseen Euroopan yhteisöltä noin 500 miljoonaa euroa 1990-luvun alusta lähtien, mutta investoinnin kokonaismäärä on noin kaksinkertainen yhteisrahoitusjärjestelmästä johtuen. Suuri osa nykyisistä onnistuneista sovelluksista perustuu näihin tutkimuksiin, joiden avulla on voitu luoda kokonaan uusi toiminnanala, sähköinen terveydenhuolto, jolla on 11 miljardin euron liikevaihto. Eräiden arvioiden mukaan vuoteen 2010 mennessä 5 prosenttia terveysbudjetista sijoitetaan sähköisen terveydenhuollon järjestelmiin ja palveluihin.

Toimintaohjelma on vain yksi osa Euroopan unionin vastausta terveydenhuollon kohtaamiin suuriin haasteisiin. Kaksi muuta aloitetta käsittelevät toisaalta potilaiden liikkuvuutta ja toisaalta kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien uudistusten vertailuanalyysiä.

Viimeisin päivitys 20.05.2005

Top