Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

MEDIA 2007: Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

MEDIA 2007: Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma

Media 2007 on uusi Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelma. Se on jatkoa ohjelmille Media Plus ja Media-koulutus. Media 2007 -ohjelmassa yhdistyvät nykyiset kaksi osaa (kehittäminen, levitys, myynninedistäminen/koulutus). Ohjelman määräraha on 755 miljoonaa euroa kaudella 2007-2013.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1718/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007).

TIIVISTELMÄ

Euroopan audiovisuaaliala on merkittävä eurooppalaisten arvojen siirtäjä ja kehittäjä. Sillä on keskeinen asema eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin rakentamisessa ja Euroopan kansalaisuuden ilmaisemisessa. Eurooppalaisten audiovisuaaliteosten (elokuvien ja televisio-ohjelmien) levitys osaltaan lisää kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä keskinäistä ymmärrystä ja tietämystä Euroopan eri kulttuurien välillä. Yhteisön tuen avulla pyritään antamaan audiovisuaalialalle mahdollisuus täyttää kaikilta osin tehtävänsä Euroopan kansalaisuuden ja kulttuurin lujittajana.

Audiovisuaalialalla on kulttuurisen arvon lisäksi runsaasti sosiaalista ja taloudellista potentiaalia. Siksi audiovisuaalialaa tukevalla yhteisön toiminnalla osaltaan edistetään pääsyä Lissabonin strategiassa asetettuun tavoitteeseen tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin talous.

Media 2007 -ohjelmalla komissio jatkaa yhteisön toimintaa, jota on toteutettu seuraavissa ohjelmissa: Media I, Media II, Media Plus ja Media-koulutus. Kyseisillä ohjelmilla on edistetty Euroopan audiovisuaaliteollisuuden kehitystä vuodesta 1991.

YLEISTAVOITTEET

Media 2007 -ohjelma on voimassa on 1.1.2007-31.12.2013. Sillä on seuraavat yleiset tavoitteet:

 • vaalia ja lujittaa Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä elokuva- ja audiovisuaalialan kulttuuriperintöä, taata, että se on eurooppalaisten ulottuvilla, ja edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua
 • lisätä eurooppalaisten audiovisuaaliteosten levitystä ja esittämistä EU:ssa ja sen ulkopuolella
 • parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä avoimilla ja kilpailuun perustuvilla markkinoilla, jotka edistävät työllisyyttä.

Tavoitteisiin pääsemiseksi Media 2007 -ohjelmassa

 • toimitaan ennen audiovisuaalituotantoa pätevyyksien hankkimisen ja täydentämisen helpottamiseksi sekä eurooppalaisten audiovisuaaliteosten kehittämiseksi (tuotantoa edeltävä vaihe)
 • toimitaan audiovisuaalituotannon jälkeen eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levityksen ja myynninedistämisen tukemiseksi (tuotannon jälkeinen vaihe)
 • tuetaan kokeiluhankkeita. Tuen tarkoituksena on ohjelman mukauttaminen markkinoiden kehitykseen.

Ohjelmalla on seuraavat painopistealueet:

 • korostetaan luovan prosessin merkitystä Euroopan audiovisuaalialalle sekä parannetaan Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialan kulttuuriperinnön levitystä ja tunnettavuutta
 • vahvistetaan Euroopan audiovisuaalialan tuotantorakennetta ja erityisesti pk-yrityksiä
 • vähennetään epätasapainoa vahvan audiovisuaalisen tuotantokapasiteetin maiden ja heikon audiovisuaalisen tuotantokapasiteetin ja/tai maantieteellisesti tai kielellisesti suppea-alaisten maiden tai alueiden välillä Euroopan audiovisuaalimarkkinoilla. Tämän painotuksen myötä vastataan tarpeeseen vaalia ja lujittaa kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua Euroopassa
 • seurataan digitaalistamiseen liittyvää markkinakehitystä.

RAHOITUSPUITTEET

Ohjelman määräraha on lähes 755 miljoonaa euroa.

ERITYISTAVOITTEET JA -TOIMET

Ennen tuotantoa

Audiovisuaalituotantoa edeltäviin vaiheisiin sijoittuvat ohjelman tavoitteet ovat:

 • Audiovisuaalialan pätevyyksien hankkiminen ja täydentäminen: Ohjelma mahdollistaa sellaisten hankkeiden tukemisen, joiden tavoitteena on parantaa eurooppalaisten audiovisuaalialan ammattilaisten luomis- ja johtamistaitoja sekä mukauttaa tekniset taidot digitaalitekniikkaan soveltuviksi. Ohjelman avulla pyritään myös kannustamaan audiovisuaalialan koulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä alan toimijoiden (Euroopan elokuvakoulujen, koulutuslaitosten, ammattialan osapuolten) verkottumista ja liikkumista. Lisäksi perustetaan apurahoja uusista jäsenvaltioista tuleville ammattilaisille, jotta he pystyvät vastaamaan Euroopan audiovisuaalialan laajentuneiden markkinoiden haasteisiin.
 • Kehittäminen: Ohjelman tavoitteena on tukea riippumattomien tuotantoyhtiöiden esittämien tuotantohankkeiden kehittämistä. Yhtiöitä tuetaan asianmukaisten rahoitussuunnitelmien laadinnassa, yhteistuotantojen rahoitusjärjestelyt mukaan luettuina.

Tuotannon jälkeen

Audiovisuaalituotantoa seuraaviin vaiheisiin sijoittuvat ohjelman tavoitteet ovat:

 • Levitys ja jakelu: Levitys- ja jakeluvaiheen tukeminen on edelleen Euroopan yhtenäismarkkinoiden lujittamisen ja audiovisuaalialan kilpailukyvyn parantamisen kannalta etusijalla. Vain toteuttamalla Euroopan laajuinen levittämisstrategia päästään tilanteeseen, jossa eurooppalaiset audiovisuaaliteokset voivat menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Yhteisön toiminnalla pyritään:
 • Myynninedistäminen: Myynninedistämisen alalla ohjelmalla on tarkoitus parantaa eurooppalaisten audiovisuaaliteosten levitystä varmistamalla Euroopan audiovisuaalialan osallistuminen ammattilaisille tarkoitettuihin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin myyntitilaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa eurooppalaisen ja kansainvälisen yleisön mahdollisuutta nähdä eurooppalaisia audiovisuaaliteoksia. Ohjelmassa myös kannustetaan elokuvien ja audiovisuaaliohjelmien kansallisten myynninedistämisorganisaatioiden yhteistoimintaa sekä Euroopan elokuva- ja audiovisuaaliperinteen tunnetuksi tekemistä.

Kokeiluhankkeet

Ohjelmassa tuetaan kokeiluhankkeiden avulla innovaatiotoimintaa, erityisesti tiedotus- ja viestintätekniikoiden käyttöä. Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on ohjelman mukauttaminen tekniikan kehitykseen.

KÄYTÄNNÖN MENETTELYT

Kolmansia maita koskevat säännökset

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat valtiot edellyttäen, että vaaditut ehdot täyttyvät ja käyttöön saadaan lisämäärärahoja:

 • Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat EFTAn jäsenvaltiot
 • liittymistä valmistelevaan EU:n strategiaan kuuluvat ehdokasvaltiot
 • Länsi-Balkanin valtiot (niiden kanssa tehtävissä kyseisten maiden osallistumista yhteisöohjelmiin koskevissa puitesopimuksissa määriteltävien sääntöjen mukaisesti)
 • rajat ylittävää televisiota (EN) (FR) koskevaan Euroopan neuvoston yleissopimukseen kuuluvat valtiot
 • muut kolmannet maat, jotka ovat tehneet EU:n kanssa audiovisuaalialaa koskevia lausekkeita sisältäviä assosiaatio- tai yhteistyösopimuksia.

Edunsaajat ja rahoitussäännökset

Ohjelman edunsaajat voivat olla luonnollisia henkilöitä. Toimen luonteen mukaisesti taloudellinen tuki voidaan myöntää avustuksina tai stipendeinä.

Ohjelmasta myönnetyt rahoitustuet eivät voi ylittää 50:tä prosenttia tuettujen toimintojen kustannuksista. Erityistapauksissa rahoitustuilla voidaan kuitenkin kattaa enintään 75 prosenttia tuettujen toimintojen kustannuksista.

Täytäntöönpano

Komissio vastaa komitean avustamana ohjelman täytäntöönpanosta.

Media-desk-yhteyspisteiden (EN) (FR) eurooppalainen verkosto toimii täytäntöönpanoelimenä. Verkosto tiedottaa kansallisella tasolla ohjelmasta ja erityisesti rajat ylittävistä hankkeista.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 1718/2006/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2004/0151]

25.11.2006

-

EUVL L 327, 24.11.2006

See also

 • Lisätietoa Media-ohjelmasta (EN)

Viimeisin päivitys 04.01.2007

Top