Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Media Plus (2001-2006): eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Media Plus (2001-2006): eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskeva ohjelma

Media Plus -ohjelman tarkoituksena on tukea Euroopan unionin audiovisuaalialaa eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten tuotannon ja levittämisen edistämiseksi. Ohjelman perustavoitteena on ehkäistä ulkomailta tuotujen, erityisesti amerikkalaisten, ohjelmien pääsy valta-asemaan Euroopan markkinoilla.

Media-ohjelma jakaantuu kahteen ohjelmalohkoon: ensimmäinen osa koskee audiovisuaalisten teosten kehittämistä, levitystä ja myynninedistämistä ja toinen koulutusta. Jäljempänä esitellään ensimmäistä osaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2000/821/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001-2005) [Ks. muutossäädös].

TIIVISTELMÄ

Media Plus on jatkoa ohjelmille Media (es de en fr) (1991-1995) ja Media II (es de en fr) (1996-2000).

Talousarvio. Media Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen -ohjelmaan on myönnetty 350 miljoonaa euroa kaudelle 1.1.2001-31.12.2005.

Yleistavoitteet. Ohjelman yleistavoitteena on parantaa Euroopan unionissa toimivien erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä sekä tukea eurooppalaisten teosten kansainvälistä levitystä ja Euroopan kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta. Lisäksi pyritään lisäämään Euroopan audiovisuaalisen kulttuuriperinnön arvostusta ja edistetään audiovisuaalialan kehittämistä alueilla, joiden tuotantomahdollisuudet ovat vähäiset ja/tai jotka ovat kielialueeltaan tai pinta-alaltaan pieniä, sekä uusien tekniikoiden käyttöä.

Tukeen oikeutettu toiminta. Tuettava toiminta on rajat ylittävää, ja siinä on mukana eri toimijoita, jotka vaikuttavat ohjelmaan osallistuvien valtioiden alueella.

Toiminta-alueet. Ohjelmalla tuetaan toimintaa, jolla kehitetään audiovisuaalisia sisältöjä jakelun ja levityksen sektoreilla, sekä teosten myynninedistämistä ja markkinoille pääsyä. Myös kokeiluhankkeita voidaan järjestää.

Kehittäminen. Kehittämistoimissa avustetaan riippumattomia yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, toteuttamaan tuotantohankkeita tai -hankeryhmiä, joiden kohteena ovat eurooppalaiset ja kansainväliset markkinat. Myös uuden tietotekniikan käyttöä tuetaan.

Levitys ja jakelu. Levityksessä ja jakelussa tuetaan yrityksiä, jotka levittävät muissa Euroopan maissa tehtyjä teoksia julkisesti tai yksityisesti esitettäviksi, riippumattomien yritysten tuottamien eurooppalaisten televisio-ohjelmien levitystä, eurooppalaisten digitaaliteosten luomista sekä kielellisen monimuotoisuuden edistämistä.

Myynninedistäminen. Tukea myönnetään eurooppalaisten teosten myynninedistämiseen kaupallisissa tilaisuuksissa, messuilla sekä audiovisuaalialan festivaaleilla Euroopassa ja koko maailmassa. Kannustetaan eurooppalaisten toimijoiden verkottumista Euroopassa tukemalla julkisten tai yksityisten kansallisten myynninedistämisjärjestöjen yhteisiä toimia eurooppalaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinoille pääsyä, tietokantojen laadintaa sekä festivaaleille osallistumista edistäviä toimia tuetaan.

Kokeiluhankkeet. Kokeiluhankkeiden tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten teosten saatavuutta innovatiivisten tekniikoiden avulla. Arkistojen hyödyntämistä, digitaaliseen muotoon saattamista, aihekohtaisten kanavien perustamista ja kehittyneitä verkkopalveluja tuetaan.

Osallistujat. Ohjelmaan voivat osallistua Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimijat sekä voimassa olevien sopimusten mukaisesti Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneet maat, Kypros, Malta, Turkki, EFTA-maat sekä muut maat, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan neuvoston yleissopimuksen rajat ylittävistä televisiolähetyksistä.

Rahoitus. Normaalisti yhteisön tuki voi olla enintään 50 prosenttia toiminnan kokonaiskustannuksista. Tietyissä tapauksissa, erityisesti silloin, kun hankkeella tuetaan Euroopan unionin kielellistä monimuotoisuutta, yhteisön tuki voi olla enintään 60 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

Yhteistyötä EIP:n kanssa: Audiovisuaalialan innovaatio 2000 -aloite

Euroopan investointipankin (EIP) rahoittama Audiovisuaalialan innovaatio 2000 -aloite (DE/FR/EN) täydentää Media Plus -ohjelmaa antamalla uusia pankki- ja rahoitusalan välineitä eurooppalaisen audiovisuaalialan käyttöön. Tarkoituksena on auttaa audiovisuaalialan tekijöitä lujittamaan rahoituspohjaansa ja nopeuttamaan mukautumistaan digitaalitekniikkaan. Näin pyritään etenkin tukemaan osittain pankki- ja rahoituslaitosten vaatimien takuiden synnyttämiä kuluja ja/tai osaa laskusaatavarahoituksen kuluista.

Tämä aloite on kiinteä osa Innovaatio 2000 -aloitetta (i2i), jonka EIP-ryhmä käynnisti kesäkuussa 2000 tukemaan tietoon ja innovaatioihin perustuvan Euroopan talouden kehitystä.

Ohjelman jatkaminen vuoteen 2006 saakka

Ohjelmaa jatkettiin vuoteen 2006 saakka päätöksellä N:o 846/2004/EY. Kauden 2001-2006 kokonaisbudjettia nostettiin 350 miljoonasta eurosta 453,60 miljoonaan euroon laajentumisen huomioon ottamiseksi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2000/821/EY [hyväksyminen: kuulemismenettely CNS/1999/0276]

1.1.2001

-

EYVL L 13, 17.1.2001

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 846/2004/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2003/0067]

2.6.2004

-

EUVL L 195, 2.6.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

MEDIA 2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 178/2006 Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (Media 2007), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2004, [EUVL L 327, 24.11.2006].

Komission ehdotus Media 2007 -ohjelmaksi on jatkoa Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelmille Media Plus ja Media-koulutus. Uusi ohjelma suunnitellaan yhdeksi yhtenäiseksi ohjelmaksi, joka yhdistää jo olemassa olevat kaksi ohjelmalohkoa (kehitys, levitys, myynninedistäminen / koulutus). Uusi ohjelma toteutetaan kaudella 2007-2013, ja sen budjetti on 755 miljoonaa euroa.

TULOKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Komission kertomus Media Plus -ohjelman ja Media-koulutus -ohjelman täytäntöönpanosta ja ohjelmien täytäntöönpanon puoliväliin mennessä saaduista tuloksista sekä "Kasvu ja audiovisuaaliala: audiovisuaalialan innovaatio 2000 -aloite" -valmistelutoimen tuloksista [KOM(2003) 725 lopullinen - ei julkaistu virallisessa lehdessä].

Kertomuksen, joka on julkaistu julkaistu 24. marraskuuta 2003, tavoitteena on arvioida Media Plus- ja Media-koulutus -ohjelmien kahta ensimmäistä täytäntöönpanovuotta. Kertomuksen mukaan alustavat tulokset osoittavat, että Media Plus -ohjelma on saavuttanut tavoitteensa seuraavasti:

  • Kehittämistä koskeva ohjelmalohko: tämä ohjelmalohkon avulla on voitu lisätä ammattilaisten tietoisuutta kehittämisvaiheen merkityksestä antamalla heille mahdollisuudet lisärahoitukseen (Media Plus-ohjelmasta rahoitetaan keskimäärin 16 prosenttia kehittämiskustannuksista).
  • Levitystä koskeva ohjelmalohko: Media Plus -ohjelman tällä alalla tarjoama tuki on tuottanut tyydyttäviä, vahvistettujen tavoitteiden mukaisia tuloksia: viiteaikana 90 prosenttia kotimaan ulkopuolella levitetyistä elokuvista levitettiin Media Plus -tuen avulla.
  • Myynninedistämistä ja festivaaleja koskeva ohjelmalohko: tämä ohjelmalohko on osoittautunut tehokkaaksi muissa Euroopan maissa tuotettujen elokuvien levityksessä ja niistä tiedottamisessa yleisölle. Keskimäärin prosenttia eurooppalaisista teoksista kuului tuettujen festivaalien ohjelmistoon, joten tämän ohjelmalohkon eurooppalainen lisäarvo on erittäin suuri.
  • Kokeiluhankkeita koskeva ohjelmalohko: kokeiluhankkeiden määrä oli pieni (5 hanketta), mutta niiden budjetti oli melko huomattava (3,2 miljoonaa euroa).
  • Kasvu ja audiovisuaaliala: audiovisuaalialan innovaatio 2000 -aloitetta koskeva valmistelutoimi: arviointikausi kattaa ainoastaan yhden valintakierroksen, jonka yhteydessä tuettiin 40:tä hanketta noin 1 miljoonalla eurolla.

Kertomuksessa korostetaan lisäksi Euroopan tason rahoitustuen etuja, joita ovat

  • eurooppalaisen ulottuvuuden liittäminen tuettaviin hankkeisiin; näin ei tapahtuisi, jollei tätä näkökohtaa asetettaisi etusijalle Media-ohjelman valintamenettelyissä
  • tasapainon palauttaminen pienten maiden, joissa kansalliset tuet ovat usein pieniä tai olemattomia, ja suurten maiden välille
  • kansallisen tuen ja yhteisön tuen täydentävyys; yksi esimerkki tästä on yhteisön rahoitustukeen liittyvä kansainvälinen ulottuvuus, kun taas kansallisissa tukijärjestelmissä pyritään lähinnä tukemaan kansallista tuotantoa.

Viimeisin päivitys 26.01.2007

Top