EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Internetin parantunutta käyttöturvallisuutta koskeva yhteisön toimintasuunnitelma vuosina 1999-2004 (Safer Internet)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Internetin parantunutta käyttöturvallisuutta koskeva yhteisön toimintasuunnitelma vuosina 1999-2004 (Safer Internet)

Safer Internet -toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda Internet-alan kehittymisen kannalta suotuisa ympäristö parantamalla Internetin käyttöturvallisuutta ja torjumalla Internetin haitallista ja laitonta sisältöä. Ohjelma rakentuu kolmesta pääpilarista:

- turvallisemman käyttöympäristön luominen ottamalla käyttöön eurooppalainen vihjelinjaverkko sekä rohkaisemalla itsesääntelyyn ja käytännesääntöjen laatimiseen

- suodatinjärjestelmien kehittäminen

- tiedotustoimet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 276/1999/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla (ks. muutossäädökset ).

TIIVISTELMÄ

Laiton sisältö / haitallinen sisältö

Laittoman ja haitallisen sisällön erottaminen toisistaan on tärkeää, koska näitä kahta sisältötyyppiä käsitellään eri tavoin.

 • Laitonta sisältöä käsittelevät lähteen perusteella oikeus- ja poliisiviranomaiset, joiden toiminta kuuluu kansallisen lainsäädännön määräysten ja oikeudellisten yhteistyösopimusten piiriin. Internet-ala voi kuitenkin merkittävästi auttaa rajoittamaan laittoman sisällön levittämistä (varsinkin lapsipornografian, rasismin ja antisemitismin osalta) tehokkailla oikeusjärjestelmän mukaisilla ja sen tukemilla sääntelyjärjestelmillä (kuten käytännesäännöillä ja suuntaviivoilla), joilla on kuluttajien kannatus.
 • Haitallinen sisältö puolestaan tarkoittaa sisältöä, joka on sallittua, mutta jonka levitystä rajoitetaan (esimerkiksi vain aikuisille sallittu sisältö) että sisältöä, joka saattaa loukata tiettyjä käyttäjiä, vaikka sen julkaisemista ei ole rajoitettu sananvapauden periaatteen perusteella. Haitallisen sisällön käsittelemiseksi tarkoitetuilla toimilla olisi ensisijaisesti annettava käyttäjille mahdollisuus torjua haitallinen sisältö kehittämällä teknisiä ratkaisuja (suodatus- ja luokittelujärjestelmiä), tuettava vanhemmille suunnattua tiedottamista ja kehitettävä itsesääntelyä, joka tarjoaisi asianmukaiset puitteet varsinkin alaikäisten suojelemiseksi.

Kesto, talousarvio

Toimintasuunnitelman kesto on neljä vuotta (1. tammikuuta 1999 - 31. joulukuuta 2002), ja sen kokonaisrahoitus on 25 miljoonaa euroa.

Yleinen tavoite

Toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää Internetin käyttöturvallisuuden parantamista ja tukea Internet-alaan liittyvän teollisuuden kehittymisen kannalta suotuisan ympäristön luomista Euroopassa.

Toimintalinjat

Toimintasuunnitelmassa on neljä toimintalinjaa:

 • entistä turvallisemman käyttöympäristön luominen perustamalla vihjelinjajärjestelmäverkosto (hot lines) sekä tukemalla itsesääntelyä ja käytännesääntöjen hyväksymistä
 • suodatin- ja luokitusjärjestelmien kehittäminen sekä tällaisten järjestelmien etujen korostaminen ja luokitusjärjestelmää koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemisen edistäminen
 • tiedotustoimien edistäminen kaikilla tasoilla, jotta voidaan paremmin tiedottaa vanhemmille ja muille lasten parissa työskenteleville (opettajat, sosiaalityöntekijät jne.) parhaista keinoista alaikäisten suojelemiseksi sisällöltä, joka saattaisi olla haitallista heidän kehitykselleen
 • tukitoimet, jotka toteutetaan arvioimalla oikeudelliset vaikutukset ja koordinoimalla toimet vastaavien kansainvälisten aloitteiden kanssa sekä arvioimalla yhteisön toimenpiteiden vaikutukset.

Toimet

Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat komission vastuulla olevat toimet:

 • Tuetaan alan itsesääntely- ja sisällönvalvontajärjestelmiä (jotka koskevat varsinkin lapsipornografiaa, rasismia ja antisemitismiä).
 • Kannustetaan alaa tarjoamaan suodatintyökaluja ja luokitusjärjestelmiä. Tavoitteena on tarjota vanhemmille tai opettajille mahdollisuus valikoida vastuullaan oleville lapsille soveltuva sisältö samalla, kun aikuiset voivat saada käyttöönsä haluamansa laillisen sisällön.
 • Tiedotetaan entistä tehokkaammin alan tarjoamista palveluista käyttäjille, erityisesti vanhemmille, opettajille ja lapsille, jotta he ymmärtäisivät paremmin Internetin mahdollisuudet ja voisivat paremmin hyödyntää niitä.
 • Toteutetaan tukitoimia, esimerkiksi arvioidaan oikeudelliset seuraukset.
 • Edistetään kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluviin EFTA-maihin sijoittautuneilla oikeudellisilla yksiköillä ja eurooppalaisilla kansainvälisillä järjestöillä on mahdollisuus osallistua ohjelman toteuttamiseen. Myös ETA:n ulkopuolella oleviin kolmansiin maihin sijoittautuneet oikeudelliset yksiköt ja muut kuin eurooppalaiset kansainväliset järjestöt voivat osallistua toimintaohjelmaan, jos ne osallistumisellaan tosiasiallisesti edistävät ohjelman toteuttamista.

Ohjelman voimassaolon pidentäminen vuoteen 2005

Toimintasuunnitelman voimassaoloa on pidennetty 31. joulukuuta 2004 saakka, ja suunnitelmalle on myönnetty 13,3 miljoonan euron lisäbudjetti näitä kahta lisävuotta varten.

Uusi Safer Internet plus -toimintaohjelma

Vuonna 2005 neuvosto teki päätöksen Safer Internet plus -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on edistää entistä turvallisempaa Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöä. Ohjelmakausi on 2005-2008, ja ohjelma on jatkoa Safer Internet -ohjelmalle.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 276/99/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/1997/0337]

26.2.1999

-

EYVL L 33, 6.2.1999

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 1151/2003/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2002/0071]

1.7.2003

-

EUVL L 162, 1.7.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

OHJELMAN ARVIOINTI

Komission tiedonanto, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon loppuarviointi [KOM(2006) 663 lopullinen].

Ohjelmaa arvioineet riippumattomat asiantuntijat toivat esille ohjelman tehokkuuden Internetin laittoman sisällön torjunnassa. Ohjelman menestyksen takana on erityisesti kansallisten vihjelinjojen avaaminen ja tiedotuskeskusten perustaminen lähes kaikissa jäsenvaltioissa.

Sidosryhmien mielestä suodatusteknologioilla on merkittävä rooli. Vanhemmat eivät kuitenkaan vielä hallitse näiden teknologioiden käyttöä hyvin, eikä niiden kehittämisessä ole tähän mennessä edistytty tarpeeksi. Alan itsesääntelyssä, toimintasäännöissä ja parhaissa toimintatavoissa tapahtunut myönteinen kehitys on kuitenkin syytä muistaa.

Arviointikertomuksessa esitetään erilaisia suosituksia yhteisön toimien jatkamiseksi tällä alalla:

 • vihjelinjojen näkyvyyden lisääminen;
 • vihjelinjojen ja muiden sidosryhmien välisen yhteistyön parantaminen;
 • tiedotuksen kohdistaminen erityisiin kohderyhmiin;
 • lasten ja nuorten osallistuminen ongelmien määrittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen;
 • loppukäyttäjien tietämyksen lisääminen haitallisen sisällön suodattamisvaihtoehdoista;
 • Internet-alan itsesääntelyyn liittyvien ratkaisujen edistäminen Euroopan tasolla;
 • tekniikan kehitysmahdollisuuksien ja käyttäjille tarjottavien vaihtoehtojen kartoitus.

Komission tiedonanto, annettu 3 päivänä marraskuuta 2003, Arviointi yhteisön monivuotisesta toimintasuunnitelmasta Internetin ja uusien verkon käyttöön liittyvien tekniikoiden käyttöturvallisuuden parantamiseksi siten, että torjutaan laitonta ja haitallista sisältöä varsinkin lasten ja alaikäisten suojelun alalla [KOM(2003) 653 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa korostetaan, että toimintasuunnitelma on vaikuttanut myönteisesti Internetin käyttöturvallisuuteen liittyviä ongelmia koskevan merkittävän tietomäärän verkottamiseen ja saataville asettamiseen. Erityisesti kertomuksessa todetaan seuraavaa:

Ohjelma on mahdollistanut useiden suodatinjärjestelmien kehittämisen, mikä merkitsee huomattavaa edistystä. Luokitusjärjestelmät eivät kuitenkaan ole täysin tyydyttäviä. Jotkin asianosaiset ovat sitä mieltä, että suodatinjärjestelmien käyttöönotto ei ole paras lähestymistapa lasten suojelemiseksi. Poliittisella tasolla ohjelma on mahdollistanut sen, että turvallisemman Internetin kehittämiseen liittyvät kysymykset on voitu paremmin sovittaa EU:n ja jäsenvaltioiden toimiin.

Toimintalinjojen tasolla komissio on käynnistänyt eurooppalaisen vihjelinjaverkon perustamisen. Verkossa on mukana yhteistyöjäseniä Yhdysvalloista ja Australiasta. Komissio on rahoittanut käyttäjille suunnattua tiedotusta koskevia tutkimuksia, edistänyt suodatinjärjestelmien kehittämistä ja tukenut kansainvälisen luokitusjärjestelmän laatimista.

Ohjelmalla on onnistuttu saattamaan yhteen toimijoita ja luomaan "toimijayhteisö". Komissio on kuitenkin pahoillaan siitä, että teollisuuden, itsesääntelyorganismien ja kuluttajajärjestöjen osallistuminen on ollut erittäin vähäistä.

Arvioinnin tekijät suosittelevat ohjelman tavoitteiden ulottamista uusiin viestintätekniikkoihin (kuten kolmannen sukupolven matkapuhelimiin) siltä osin kuin kyseiset tekniikat vaikuttavat lasten Internet-käyttötottumuksiin. Komissio toteaa, että kysymys sisältyy jo nyt ohjelman toiseen vaiheeseen (vuodet 2003-2004).

UUSI SAFER INTERNET PLUS -OHJELMA (2005-2008)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 854/2005/EY, tehty 11 päivänä toukokuuta 2005, Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta [EUVL L 149, 11.6.2005]

OHJELMAN VOIMASSAOLON PIDENTÄMINEN VUOTEEN 2005

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1151/2003/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta [EUVL L 162, 1.7.2003]

See also

Lisätietoja Safer Internet -aloitteesta on saatavilla Euroopan komission tietoyhteiskuntaa koskevilla sivuilta (EN).

Viimeisin päivitys 19.01.2007

Top