EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Satamainfrastruktuuri: satamien turvallisuuden parantaminen

Satamainfrastruktuuri: satamien turvallisuuden parantaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2005/65/EY satamien turvallisuuden parantamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivin päätavoitteena on ottaa käyttöön toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi Euroopan unionin (EU) satamissa turvallisuusuhkien varalta. Niiden toteuttamiseksi direktiivillä pyritään luomaan EU:n kehys, jolla taataan korkea ja vertailukelpoinen turvallisuustaso kaikissa EU:n satamissa. Tämä kehys koostuu satamien turvatoimia koskevista yhteisistä perussäännöistä, näiden sääntöjen täytäntöönpanomekanismista ja asianmukaisista säännösten noudattamisen seurantamekanismeista.
 • Tällä direktiivillä täydennetään alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annettua asetusta (EY) N:o 725/2004 ja komission toukokuussa 2003 vahvistamia toimenpiteitä (KOM(2003) 229 lopullinen). Yhdessä ne tarjoavat tarvittavat puitteet koko meriliikenteen logistiikkaketjun (aluksesta satamaan, aluksen ja sataman sekä koko satama-alueen välinen vuorovaikutus) suojelemiseksi laittomilta hyökkäyksiltä EU:n alueella.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan satamissa ja lähialueilla oleviin henkilöihin, infrastruktuuriin ja laitteisiin (mukaan lukien kulkuneuvot).

Satamaturvallisuusviranomainen ja turvallisuussuunnitelmat

 • EU-maiden on nimettävä satamaturvallisuusviranomainen jokaiselle satamalle. Satamaturvallisuusviranomainen voidaan nimetä useampaan kuin yhteen satamaan. Tämä viranomainen vastaa tarvittavien sataman turvatoimien määrittämisestä ja toteuttamisesta sataman turvallisuusarviointien ja -suunnitelmien mukaisesti.
 • EU-maiden on varmistettava, että satamien turvallisuussuunnitelmia kehitetään, ylläpidetään ja päivitetään ja että niissä kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteet, jotka on toteutettu sataman turvallisuuden parantamiseksi (kuten satamaan pääsyn edellytykset tai matkatavaroihin ja lastiin sovellettavat toimenpiteet). EU-maiden on myös seurattava turvallisuussuunnitelmia ja niiden täytäntöönpanoa sekä määrättävä seuraamuksia vaatimustenvastaisuudesta.

Turvatasot

 • Eri turvatasot määritetään havaitun riskin (normaali, kohonnut tai välitön uhka) mukaan, eli
  • turvataso 1: taso, jolla ylläpidetään jatkuvasti asianmukaisia suojaavia vähimmäisturvatoimia,
  • turvataso 2: taso, jolla ylläpidetään tietyn ajan asianmukaisia suojaavia lisäturvatoimia turvallisuusvälikohtauksen kohonneen riskin vuoksi,
  • turvataso 3: taso, jolla ylläpidetään rajoitetun ajan suojaavia erityistoimia, kun turvallisuusvälikohtaus on todennäköinen, vaikka tarkkaa kohdetta ei ehkä ole mahdollista määrittää.
 • EU-maiden on tiedotettava kunkin sataman voimassa olevasta turvatasosta ja sen muutoksista.

Sataman turvapäällikkö

EU-maiden on hyväksyttävä jokaiselle satamalle sataman turvapäällikkö.

Kullakin satamalla on oltava oma turvapäällikkö, mikäli se on mahdollista. Tarvittaessa useammalla satamalla voi olla sama turvapäällikkö.

Turvapäälliköt toimivat yhteyspisteinä satamien turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja heillä olisi oltava riittävästi toimivaltaa ja paikallista tietämystä satamien turvallisuusarviointien ja turvallisuussuunnitelmien laatimisen, päivittämisen ja seurannan varmistamiseksi ja koordinoimiseksi asianmukaisesti.

Uudelleen tarkastelu

EU-maiden on varmistettava, että satamien turvallisuusarviointeja ja turvallisuussuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa. Niitä on tarkasteltava uudelleen vähintään viiden vuoden välein

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 15. joulukuuta 2005 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 15. kesäkuuta 2007 mennessä.

TAUSTAA

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi tiedonannon:

Komission tiedonanto – Ohjeet aluksilla olevien merenkulkijoiden, matkustajien ja muiden henkilöiden terveyden suojelemisesta, kotiuttamisesta ja matkustusjärjestelyistä.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta (EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28–39)

Direktiiviin 2005/65/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Satamien turvallisuuden parantamisesta annetun direktiivin täytäntöönpanon arviointikertomus (KOM(2009) 002 final, 20.1.2009)

Komission asetus (EY) N:o 324/2008, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2008, merenkulun turvatoimien alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista tarkistetuista menettelyistä (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 5–10)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.05.2020

Top