EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intermodaalinen liikenne: MARCO POLO -ohjelma

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Intermodaalinen liikenne: MARCO POLO -ohjelma

Maanteiden tavarakuljetus on täysin riippuvainen fossiilisista polttoaineista, jotka ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Intermodaalisen liikenteen tarjoamia välineitä on tämän vuoksi pyrittävä hyödyntämään aiempaa enemmän, jotta olemassa olevat infrastruktuurit ja palveluresurssit saataisiin tehokkaampaan käyttöön liittämällä logistiikkaketjuun lyhyen matkan meriliikenne, rautatieliikenne ja sisävesiliikenne. Näitä vaihtoehtoja hyödyntäen Marco Polo -ohjelmalla (2003-2006) pyritään siirtämään tavaraliikennettä maanteiltä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma).

TIIVISTELMÄ

Taustaa

1. Yhdistettyjä kuljetuksia (kuljettamiseen käytetään rautatie-, sisävesi- tai merikuljetusta matkan pääosuudella) koskevalla politiikalla on vuodesta 1975 lähtien pyritty edistämään tavarakuljetusten siirtämistä maatieliikenteestä rautatieliikenteeseen ja sisävesiliikenteeseen ja myöhemmin myös lyhyen matkan meriliikenteeseen.

2. Liikennettä koskevassa valkoisessa kirjassa todetaan, että jos päättäväisiin toimiin ei ryhdytä, Euroopan unionin (EU) maanteiden tavaraliikenteen odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan noin 50 prosenttia vuoteen 2010 mennessä ja rajat ylittävän liikenteen odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

3. Jo päättyneen PACT-ohjelman (es de en fr) (1997-2001) tarkoituksena oli lisätä yhdistettyjen kuljetusten käyttöä tukemalla markkinalähtöisiä innovatiivisia aloitteita (pilottitoimet) yhdistettyjen kuljetusten palvelujen sektorilla. Marco Polo -ohjelma puolestaan on enemmän kuin PACT-ohjelman yksinkertainen jatke: sen tavoitteena on ehkäistä maanteiden ruuhkautumista tavaraliikenteen alalla.

4. Kaikilla maantieliikenteen vaihtoehdoilla on kuitenkin monia kaupallisia ja toiminnallisia esteitä, jotka on poistettava, jotta näiden tavarankuljetusmarkkinoiden kaikkia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Toisaalta jäsenvaltiot eivät voi yksin ratkaista kansainvälisen maanteiden tavaraliikenteen jatkuvaan kasvuun liittyviä ongelmia parhaalla mahdollisella tavalla.

MARCO POLO -ohjelma

5. Marco Polo -ohjelman rahoituskehys kaudella 1.1.2003-31.12.2006 on 75 miljoonaa euroa.

6. Marco Polo -ohjelmalla (EN) pyritään vähentämään maanteiden ruuhkautuneisuutta ja parantamaan koko kuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa siirtämällä tavarakuljetuksia maanteiltä lyhyen matkan meriliikenteeseen, rautatieliikenteeseen ja sisävesiliikenteeseen.

7. PACT-ohjelman tavoin Marco Polo -ohjelmassa aiotaan tukea kaupallisia toimia tavarankuljetuspalveluiden markkinoilla ja rahoittaa toimia maissa, jotka ovat Euroopan unionin liittymisneuvotteluja käyviä maita.

8. Toisin kuin PACT-ohjelmassa, Marco Polo -ohjelmaan sisältyy liikennemuotosiirtymään liittyviä määrällisiä tavoitteita, joiden saavuttaminen on helppo todentaa. Tarkemmin ottaen tavoitteena on säilyttää liikenteen jakauma eri liikennemuotojen kesken vuoden 1998 tasolla vuoteen 2010 saakka.

9. Ohjelmassa keskitytään tavarankuljetusmarkkinoiden kaupallisesti suuntautuneiden palvelujen edistämiseen. Kohteena eivät ole tutkimus- ja kehittämistoimet eivätkä infrastruktuuritoimet.

10. Ohjelman lopullisena tavoitteena on siirtää kansainvälinen maanteiden tavaraliikenne lyhyen matkan meriliikenteeseen, rautatieliikenteeseen ja sisävesiliikenteeseen, mikä merkitsee 12 miljardin tonnikilometrin siirtämistä vuosittain.

11. Marco Polo -ohjelmalla edistetään kolmenlaisten hankkeiden rahoitusta:

  • Liikennemuotosiirtymään liittyvät toimet, joilla pyritään siirtämään osa maantiekuljetuksista muihin liikennemuotoihin tukemalla uusia, muita kuin maantieliikenteen tavarankuljetuspalveluita niiden käynnistysvaiheessa.Muun kuin maantieliikenteen uusien tavarankuljetuspalvelujen perustaminen on aina riskialtista. Esimerkiksi säännöllisten meriliikenne-, rautatieliikenne- ja sisävesiliikennepalvelujen käyttöasteen on oltava 70-90 prosenttia, jotta ne olisivat elinkelpoisia. Uusien palvelujen perustamista varten annettavan tuen enimmäismäärä on 30 %.
  • Katalysaattorivaikutuksen luominen edistämällä innovatiivisia hankkeita, joilla pyritään korjaamaan markkinoiden rakenteellisia heikkouksia.Tähän osa-alueeseen kuuluisivat esimerkiksi merten valtateiden ja sellaisten laadukkaiden kansainvälisten rautatiepalveluiden luominen, joilla on yhteinen palvelupiste. Näiden toimien odotetaan muuttavan toimintatapoja muun kuin maantieliikenteen tavarankuljetuksen sekä Euroopan laajuisten verkkojen ja yleiseurooppalaisten liikennekäytävien käytön osalta.Tuen enimmäismäärä on 35 %.
  • Yhteinen oppiminen.Tavoitteena on lujittaa yhteistyötä sekä tietojen ja taitojen vaihtoa tavaraliikenteen logistiikkamarkkinoiden toimijoiden kesken alan ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Yhteisön rahoitustuen enimmäismäärä on 50 %.

12. Marco Polo -ohjelmaa voidaan soveltaa toimintaan, jota toteutetaan vähintään kahden jäsenvaltion alueella tai vähintään yhden jäsenvaltion ja läheisen kolmannen maan alueella.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1382/2003 [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä COD/2004/0157]

3.8.2003

-

EUVL L 196, 2.8.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (es de en fr) [EUVL L 368, 17.12.1992].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Intermodaalisuus ja intermodaaliset tavarakuljetukset Euroopan unionissa (es de en fr) - Järjestelmäpohjainen lähestymistapa tavarakuljetuksiin - Strategiat ja toimet tehokkuuden, palvelujen ja kestävän kehityksen edistämiseksi [KOM(97) 243 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi intermodaalisista lastausyksiköistä (es de en fr) [KOM(2004) 361 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the second "Marco Polo" programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system ("Marco Polo II") [KOM(2004) 478 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä - suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa].

Uudistettua Marco Polo -ohjelmaa koskeva ehdotus ei muuta perinpohjaisesti ohjelman luonnetta tai toimintatapoja. Toiminnan kolme perustyyppiä (liikennemuotosiirtymä, katalyyttiset toimet, yhteinen oppiminen) säilyvät rahoitus- ja muilta edellytyksiltään pohjimmiltaan samoina. On kuitenkin pantava merkille kaksi merkittävää uutta piirrettä:

  • Laajempi maantieteellinen kattavuus: jotta liikennejärjestelmään liittyviin ympäristönsuojelullisiin tavoitteisiin päästäisiin toivotulla tavalla, intermodaaliliikenteen tarjoamia mahdollisuuksia ja maantieliikenteen vaihtoehtoja on pyrittävä hyödyntämään myös EU:n ulkopuolella.
  • Uudet toimintatyypit: seuraavan Marco Polo -ohjelman puitteissa on onnistuttava vähentämään kansainvälistä tavaraliikennettä kehittämällä merten moottoriteitä ja liikenteen välttämistoimia.

Viimeisin päivitys 23.01.2007

Top