EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kohtuuhintaiset televiestintäpalvelut - käyttäjien oikeudet

This summary has been archived and will not be updated. See 'Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö' for an updated information about the subject.

Kohtuuhintaiset televiestintäpalvelut - käyttäjien oikeudet

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on varmistaa, että kaikkien käyttäjien saatavilla on tietty vähimmäisvalikoima laadukkaita sähköisiä viestintäpalveluita kohtuulliseen hintaan ja että markkinoiden vääristyminen voidaan kuitenkin pitää mahdollisimman vähäisenä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on varmistaa, että kaikkien käyttäjien saatavilla on tietty vähimmäisvalikoima laadukkaita sähköisiä viestintäpalveluita kohtuulliseen hintaan ja että markkinoiden vääristyminen voidaan kuitenkin pitää mahdollisimman vähäisenä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

”Yleispalveludirektiivillä” varmistetaan sähköisen viestinnän palveluihin EU:ssa sovellettavat erityissäännöt. Tässä yhteydessä direktiivillä

 • vahvistetaan tiettyjen pakollisten palveluiden tarjoamista koskevat velvollisuudet (yleispalvelu)
 • määritetään loppukäyttäjien oikeudet ja vastaavat velvollisuudet, jotka koskevat julkisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluita tarjoavia yrityksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleispalveluvelvollisuudet

EU-maiden on varmistettava, että:

 • määrätynlaatuiset ja kohtuuhintaiset sähköiset viestintäpalvelut ovat kaikkien loppukäyttäjien saatavilla maantieteellisestä sijainnista riippumatta
 • käyttäjille, jotka sitä pyytävät, tarjotaan liittymä yleiseen viestintäverkkoon (eli yleisesti saatavilla oleviin sähköisiin viestintäpalveluihin, kuten puhelin ja internet) tietyssä paikassa (tämä on tärkeää esimerkiksi kuluttajille, jotka asuvat maaseudulla tai maantieteellisesti syrjäisillä seuduilla)
 • loppukäyttäjien saatavilla on vähintään yksi kattava puhelinluettelo, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa
 • vammaiset käyttäjät voivat hyötyä heidän tarpeidensa mukaan räätälöidystä ratkaisusta, jonka taso vastaa muiden käyttäjien nauttimaa tasoa
 • pienituloisilla käyttäjillä on mahdollisuus erityishintoihin tai erityisapuun.

EU-maat voivat ottaa käyttöön mekanismeja, joilla korvataan palveluntarjoajille yleispalvelun tarjoamisesta (joka ei ole aina kannattavaa) aiheutuvat nettokustannukset.

Käyttäjien edut ja oikeudet

Kuluttajien on saatava tietoa, jonka avulla he ymmärtävät mitä palveluita tilaavat. Sopimusten on sisällettävä i) tiedot palvelun vähimmäislaatuvaatimuksista sekä korvauksista ja hyvityksistä, jos näitä tasoja ei saavuteta, ii) maininta oikeudesta tulla luetteloiduksi tilaajien saatavilla oleviin puhelinluetteloihin ja iii) selkeät tiedot myynninedistämistarjousten kelpoisuusperusteista.

Lisäksi direktiivissä säädetään, että

 • kuluttajalla on oikeus vaihtaa kiinteän verkon operaattoria tai matkapuhelinoperaattoria yhdessä työpäivässä ja säilyttää vanha puhelinnumeronsa
 • operaattoreiden on annettava avoimia ja ajantasaisia tietoja hinnoista ja tariffeista
 • operaattoreilla on erityinen velvollisuus ilmoittaa, jos sopimusehdot muuttuvat
 • operaattorit ovat velvollisia julkaisemaan verrattavissa olevia ja ajantasaisia tietoja palveluidensa laadusta
 • kaikkien EU:ssa käytettyjen puhelinnumeroiden on oltava kuluttajien käytettävissä
 • eurooppalaiseen hätänumeroon ”112” soittamisen on oltava ilmaista ja operaattoreiden on välitettävä hätäpalvelutietoja soittajan sijainnista
 • maiden on edistettävä erityisiä 116-numeroita, jotka on tarkoitettu standardoiduille palveluille, joista on yhteiskunnallista hyötyä, mukaan luettuna puhelinnumero kadonneiden lasten hätälinjalle.

KOSKA DIREKTIIVIÄ ALETAAN SOVELTAA?

Direktiiviä sovelletaan 24. helmikuuta 2002 alkaen.

TAUSTA

Direktiivi on osa EU:n telesääntelyn uudistuspakettia, joka sisältää neljä muuta direktiiviä ( ”puitedirektiivi” , ”käyttöoikeusdirektiivi” , ”valtuutusdirektiivi” ja ”sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi” ) sekä asetuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamisesta.

Lisätietoa saa Euroopan komission verkkosivustolta sekä Sinun Eurooppasi -verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2002/22/EY

24.4.2002

24.7.2003

EUVL L 108, 24.4.2002, s. 51-77

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/136/EY

19.12.2009

25.5.2011

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 11-36

Oikaisu direktiiviin 2009/136/EY

-

-

EUVL L 241, 10.9.2013, s. 9

Viimeisin päivitys: 22.09.2015

Top