EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen EU:n lentoasemilla

Lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen EU:n lentoasemilla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 95/93 lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä

ASETUKSEN TARKOITUS

Sillä pyritään varmistamaan, että kun lentoaseman kapasiteetti on niukka, käytettävissä olevat lähtö- ja saapumisajat* käytetään tehokkaasti ja jaetaan tasapuolisesti, syrjimättömästi ja avoimesti.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksessa vahvistetaan objektiiviset perusteet, joiden perusteella lentoasema voidaan nimetä koordinoiduksi* tai aikatauluneuvonnan alaiseksi lentoasemaksi* sillä perusteella, että sen kapasiteetti on riittämätön.
 • EU-maat voivat nimetä minkä tahansa lentoaseman koordinoiduksi lentoasemaksi edellyttäen, että
  • suoritetaan kapasiteettitutkimus ja
  • että kapasiteetin puute on vakava, eikä sitä voida ratkaista lyhyellä aikavälillä.

Koordinaattori/aikatauluneuvoja

 • Koordinoidusta tai aikatauluneuvonnan alaisesta lentoasemasta vastaavan EU-maan on varmistettava, että lentoaseman koordinaattoriksi tai aikatauluneuvojaksi nimetään pätevä luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on laaja kokemus lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksen liikkeiden suunnitteluun liittyvästä koordinoinnista.
 • Koordinaattori/aikatauluneuvoja toimii puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti, ja hänet erotetaan toiminnallisesti kaikista yksittäisistä osapuolista, joita asia koskee.
 • Koordinointitoiminnan rahoitusjärjestelmä on sellainen, että se takaa koordinaattorin riippumattoman aseman. Sama koordinaattori voidaan nimetä useammalle kuin yhdelle lentoasemalle

Lentoaseman kapasiteetti

 • Toimivaltaiset viranomaiset määrittävät lentoaseman jaettavissa olevan lähtö- ja saapumisaikakapasiteetin kaksi kertaa vuodessa kansainvälisen ilmailun kahden aikataulukauden (talvi ja kesä) mukaisesti. Lentoaseman kapasiteetin laskeminen perustuu lentoliikenteen vastaanottomahdollisuuksien puolueettomaan tarkasteluun.
 • Lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava kaikki koordinaattorien pyytämät olennaiset tiedot.

Koordinointikomitea

 • Vastuullisen jäsenvaltion on varmistettava, että koordinoidulle lentoasemalle perustetaan koordinointikomitea.
 • Koordinointikomitea tekee ehdotuksia ja neuvoo koordinaattoria kaikissa lentoaseman kapasiteettiin liittyvissä ja erityisesti seuraavissa kysymyksissä:
  • mahdollisuudet lisätä lentoaseman kapasiteettia,
  • koordinointiparametrit,
  • valvontamenetelmät ja
  • paikalliset ohjeet.
 • Komitean jäseninä voivat olla seuraavat:
  • lentoasemaa käyttävät lentoliikenteen harjoittajat,
  • lentoaseman hallintoelin,
  • lennonjohtoviranomaiset,
  • yleisilmailun edustajat.

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamismenettely

 • Lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen yleisenä periaatteena on, että lentoliikenteen harjoittajalla, joka on käyttänyt vähintään 80 prosenttia lähtö- ja saapumisajoistaan kesä-/talviaikataulukaudella, on oikeus samoihin lähtö- ja saapumisaikoihin seuraavana vuonna vastaavalla aikataulukaudella (aiemmin saavutetut oikeudet). Täten lähtö- ja saapumisajat, joita lentoliikenteen harjoittajat eivät käytä riittävästi, jaetaan uudelleen (niin kutsuttu ”käytä tai menetä” -sääntö).
 • On mahdollista perustaa lähtö- ja saapumisaikojen pooleja, jotka sisältävät uusia lähtö- ja saapumisaikoja, käyttämättömiä aikoja ja aikoja, joista jokin lentoliikenteen harjoittaja on luopunut tai jotka ovat muista syistä vapautuneet.
 • Koordinaattori ottaa huomioon myös muut lentoliikennealan vahvistamat säännöt ja ohjeet sekä koordinointikomitean ehdottamat ja kyseisestä lentoasemasta vastaavan EU-maan tai muun toimivaltaisen elimen hyväksymät paikalliset ohjeet.
 • Jos pyydettyä lähtö- tai saapumisaikaa ei voida antaa, koordinaattori ilmoittaa kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle syyt siihen sekä lähimmän vaihtoehtoisen lähtö- tai saapumisajan.
 • Lähtö- ja saapumisaikoja voidaan vaihtaa tai siirtää lentoliikenteen harjoittajien kesken tietyissä olosuhteissa (esimerkiksi osittainen tai täydellinen haltuunotto tai siirto reitiltä toiselle tai liikennelajista toiseen). Tällaisissa tapauksissa koordinaattorilta vaaditaan aina nimenomainen vahvistus.
 • EU-maa voi varata tiettyjä lähtö- ja saapumisaikoja alueelliselle liikenteelle.

Täytäntöönpano

 • Toimivaltaiset ilmaliikenteen hallintaviranomaiset voivat hylätä lentoliikenteen harjoittajan lentosuunnitelman, jos tämä aikoo laskeutua koordinoidulle lentoasemalle tai lähteä sieltä lentoon ilman koordinaattorin jakamaa lähtö- tai saapumisaikaa.
 • Jos lentoliikenteen harjoittaja liikennöi toistuvasti ja tarkoituksellisesti aikaan, joka poikkeaa huomattavasti myönnetyistä lähtö- ja saapumisajoista, koordinaattori voi päättää peruuttaa tällaisen lentoliikenteen harjoittajan kyseessä olevat lähtö- ja saapumisaikojen sarjat. Tämän seurauksena kyseinen lentoliikenteen harjoittaja voi menettää aiemmin saavuttamansa oikeudet.
 • EU-maiden on varmistettava, että käytettävissä on tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tällaisten tilanteiden käsittelemiseksi.

Asetuksen muuttaminen

Alkuperäistä asetusta on muutettu viisi kertaa,

 • vuonna 2002 syyskuussa 2001 tehtyjen terrori-iskujen jälkeen, jotta lentoliikenteen harjoittajat voisivat säilyttää niille vuodeksi 2001 jaetut lähtö- ja saapumisajat kesäaikataulukaudella 2002 ja talviaikataulukaudella 2002/2003 (asetus (EY) N:o 894/2002),
 • vuonna 2003 Irakin vastaisen sodan ja äkillisen vakavan hengitystieoireyhtymän epidemian puhkeamisen huomioon ottamiseksi, jotta varmistetaan, että aikataulukaudelle 2003 myönnettyjen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättäminen ei johda siihen, että lentoliikenteen harjoittajat menettävät oikeutensa kyseisiin lähtö- ja saapumisaikoihin (asetus (EY) N:o 1554/2003),
 • vuonna 2004 nykyisen järjestelmän soveltamisen selventämiseksi useiden eri kohtien osalta, mukaan luettuina koordinaattorien riippumaton asema sekä lähtö- ja saapumisaikojen jakamismenettelyjen toiminta (asetus (EY) N:o 793/2004),
 • vuonna 2009 ottaen huomioon maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin sen varmistamiseksi, että kesäaikataulukaudelle 2009 jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättäminen ei johda siihen, että lentoliikenteen harjoittajat menettävät oikeutensa kyseisiin lähtö- ja saapumisaikoihin (asetus (EY) N:o 545/2009),
 • vuonna 2020 ottaen huomioon COVID-19-kriisin sen varmistamiseksi, että maaliskuulle 2020 (ja Kiinan ja Hongkongin reiteille 23. tammikuuta – 29. helmikuuta 2020) sekä koko kesäaikataulukaudelle 2020 jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttämättä jättäminen ei johda siihen, että lentoliikenteen harjoittajat menettävät oikeutensa kyseisiin lähtö- ja saapumisaikoihin (asetus (EU) 2020/459).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 22. helmikuuta 1993 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Lähtö- ja saapumisaika: koordinaattorin antama lupa käyttää lentoliikenteen harjoittamiseen tarvittavaa koordinoidun lentoaseman koko lentoasemainfrastruktuuria laskeutumista tai lentoon lähtöä varten tiettynä päivänä ja kellonaikana.
Koordinoitu lentoasema: erittäin ruuhkainen lentoasema, jossa kysyntä ylittää kapasiteetin kyseisenä ajanjaksona ja jossa lentoliikenteen harjoittajalla on oltava koordinaattorin myöntämä lähtö- tai saapumisaika.
Aikatauluneuvonnan alainen lentoasema: lentoasema, jolla on olemassa ruuhkautumisvaara tiettyinä ajanjaksoina ja jolle on nimetty aikatauluneuvoja helpottamaan sellaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintaa, jotka toimivat tai aikovat toimia kyseisellä lentoasemalla.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 95/93, annettu 18 päivänä tammikuuta 1993, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 14, 22.1.1993, s. 1–6)

Asetukseen (ETY) N:o 95/93 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 95/93 soveltaminen (COM(2008) 227 lopullinen, 30.4.2008)

Komission tiedonanto – Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 793/2004 soveltaminen (COM(2007) 704 lopullinen, 15.11.2007)

Viimeisin päivitys: 11.05.2020

Top