EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet

Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet matkustajien suojelemiseksi erityisesti silloin, kun matka keskeytyy, sekä rautateiden matkustajaliikennepalvelujen tehokkuuden ja houkuttelevuuden parantamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Asetusta sovelletaan yhden tai useamman direktiivin 2012/34/EU soveltamisalaan kuuluvan rautatieyrityksen tuottamiin kaikkiin rautatiematkoihin ja -palveluihin (ks. tiivistelmä Yhtenäinen eurooppalainen rautatieverkko).
 • Sitä ei sovelleta EU:n ulkopuolisten maiden alueella toteutettuihin matkoihin ja palveluihin.
 • EU-maa voi myöntää tämän asetuksen useimpien säännösten soveltamisesta rautateiden kotimaan matkustajaliikennepalveluihin enintään viiden vuoden ajaksi poikkeusluvan, joka voidaan uudistaa kaksi kertaa. EU-maa voi myöntää poikkeusluvan tämän asetuksen soveltamisesta rautateiden matkustajaliikennepalveluihin kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisessa liikenteessä.

Matkustajien oikeudet

Rautatieliikenteen matkustajilla on seuraavat perusoikeudet:

Kuljetussopimus ja tiedot

Matkustajille on annettava selvät ja helposti saatavilla olevat tiedot:

 • ennen matkaa, erityisesti sopimukseen sovellettavista ehdoista, aikatauluista ja sovellettavista hinnoista,
 • matkan aikana, erityisesti palvelujen viivästymisistä tai keskeyttämisistä,
 • valitusten esittämismenettelyistä.

Vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitetut tiedot on esitettävä saavutettavassa muodossa.

Viivästymiset ja peruuttamiset

Jos lopulliseen määräpaikkaan saavutaan yli 60 minuuttia viivästyneenä, matkustajalla on oikeus seuraaviin:

 • lipusta maksetun hinnan palauttaminen kokonaisuudessaan matkan siltä osalta, joka jää tekemättä, tai
 • matkan jatkaminen tai uudelleenreititys vastaavilla kuljetusehdoilla mahdollisimman pian tai matkustajalle sopivana myöhempänä ajankohtana.

Jos matkustaja valitsee korvauksen sijasta matkan jatkamisen, hän voi vaatia seuraavanlaista vähimmäiskorvausta:

 • 25 prosenttia matkalipun hinnasta 60–119 minuutin viivästymisestä,
 • 50 prosenttia matkalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä.

Kun liikennepalvelu lähtee tai saapuu yli 60 minuuttia viivästyneenä, matkustajalla on oikeus saada

 • tietoa tilanteesta sekä arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta,
 • aterioita ja virvokkeita kohtuullisuuden rajoissa,
 • majoitus, jos majoittuminen yhdeksi tai useammaksi yöksi on välttämätöntä,
 • kuljetus rautatieasemalle, vaihtoehtoiseen lähtöpaikkaan tai lopulliseen määräpaikkaan, jos juna on pysähtynyt raiteille.

Vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia koskevalla EU:n lainsäädännöllä varmistetaan, että vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt voivat matkustaa samalla tavalla kuin muutkin kansalaiset. Asetuksessa heille annetaan seuraavat oikeudet:

 • kuljetus ilman syrjintää ja lisäkustannuksia,
 • pyynnöstä annettava tieto vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden mahdollisuudesta käyttää rautatiepalveluja ja -asemia,
 • korvauksetta annettava apu junissa ja rautatieasemilla, joilla on henkilökuntaa (matkustajan on ilmoitettava avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen lähtöä),
 • korvaus, jos rautatieyritys on vastuussa vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön käyttämien liikkumisvälineiden katoamisesta tai vaurioitumisesta.

Turvallisuus, valitukset ja palvelujen laatu

 • Matkustajien henkilökohtainen turvallisuus varmistetaan junissa ja rautatieasemilla yhteistyössä viranomaisten kanssa.
 • Rautatieyrityksen on perustettava tehokas valitustenkäsittelymenettely. Matkustaja voi tehdä valituksen mille tahansa osallisena olleelle rautatieyritykselle.
 • Liikennepalvelujen laatua koskevat vähimmäisvaatimukset:
  • tiedotus ja liput,
  • liikennepalvelujen täsmällisyys ja liikennepalvelujen keskeytymistä koskevat yleiset periaatteet,
  • liikennepalvelujen peruuttaminen,
  • liikkuvan kaluston ja rautatieasemien siisteys,
  • asiakastyytyväisyystutkimus,
  • valitusten käsittely, takaisinmaksut ja korvaukset, kun palveluiden laatuvaatimuksia ei ole noudatettu,
  • vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden avustaminen.

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

EU-maiden on nimettävä riippumaton elin tai riippumattomat elimet, joka vastaa tai jotka vastaavat tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Matkustaja voi valittaa mille tahansa näistä elimistä, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

EU-maiden on myös säädettävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset tämän asetuksen rikkomisesta.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 3. joulukuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1371/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 14–41)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32–77)

Direktiiviin 2012/34/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Komission tiedonanto – Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1371/2007 tulkintaa koskevat suuntaviivat (EUVL L 220, 4.7.2015, s. 1–10)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1371/2007 mukaiset poikkeukset (COM(2015) 117 final, 11.3.2015)

Viimeisin päivitys: 19.03.2020

Top