Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Kolmansien maiden kansalaiset – pitkäaikaista oleskelua koskevat säännöt

Go to the summaries’ table of contents

Kolmansien maiden kansalaiset – pitkäaikaista oleskelua koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/109/EY – pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä määritellään ehdot, joilla muille kuin Euroopan unionin kansalaisille (kolmansien maiden kansalaisille*), jotka ovat asuneet laillisesti jossakin EU-maassa vähintään viiden vuoden ajan, myönnetään pitkään oleskelleen henkilön asema ja peruutetaan se.
 • Siinä määritellään heidän oikeutensa sekä alat, joilla he nauttivat tasavertaista kohtelua EU:n kansalaisten kanssa.
 • Siinä täsmennetään ehdot, joita sovelletaan, kun nämä henkilöt haluavat muuttaa toiseen EU-maahan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Pitkään oleskelleen henkilön asema voidaan myöntää kolmannen maan kansalaiselle, joka on oleskellut EU-maassa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.
 • Viiden vuoden ajanjaksoa laskettaessa sallittuja ovat alle kuuden kuukauden yhtäjaksoiset poissaolojaksot, joiden kokonaiskesto on enintään kymmenen kuukautta.
 • Kolmannen maan kansalaisen on osoitettava, että hänellä on vakaat ja säännölliset varat, jotka riittävät hänen itsensä ja hänen perheenjäsentensä elättämiseen, sekä sairausvakuutus.
 • Kansallisten viranomaisten on annettava päätös kuukauden kuluessa vastaanotettuaan hakemuksen, jossa on liitteenä tarvittavat asiakirjat.
 • Viranomaiset voivat kieltäytyä pitkään oleskelleen henkilön aseman myöntämisestä yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä, mutta eivät taloudellisista syistä.
 • Hyväksytyille hakijoille myönnetään oleskelulupa, joka on voimassa vähintään viisi vuotta ja uusittavissa ilman eri toimenpiteitä.
 • Pitkään oleskellut henkilö voi menettää asemansa, jos
  • asema on hankittu vilpillisesti
  • hänelle on annettu karkotusmääräys, koska hänen katsotaan muodostavan vakavan uhan yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle, tai
  • hän on poissa EU:n alueelta yhtäjaksoisesti kaksitoista kuukautta.
 • Pitkään oleskelleet henkilöt nauttivat tasavertaista kohtelua maan kansalaisten kanssa muun muassa palkkatyön, koulutuksen, sosiaaliturvan, verotuksen ja yhdistymisvapauden aloilla. EU-maat voivat kuitenkin tietyissä tapauksissa rajoittaa tätä tasavertaista kohtelua.
 • Pitkään oleskellut henkilö voi muuttaa asumaan, työskentelemään tai opiskelemaan toiseen EU-maahan yli kolmen kuukauden ajaksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Myös perheenjäsenet voivat siirtyä mukana.
 • Tietoja EU-maiden välillä voidaan lähettää ja vastaanottaa kansallisten yhteyspisteiden kautta.
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta tiettyihin kolmannen maan kansalaisten luokkiin, kuten opiskelijoihin tai tilapäisesti au pair -sopimuksella tai kausityöläisinä työskenteleviin henkilöihin.

Tätä lainsäädäntöä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin ja Tanskaan, joiden osalta on voimassa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan sovellettavat erityisjärjestelyt.

Direktiiviä muutettiin vuonna 2011 siten, että sen piiriin tulivat kansainvälistä suojaa nauttivat kolmannen maan kansalaiset, kuten pakolaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 23. tammikuuta 2004 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 23. tammikuuta 2006 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Kolmannen maan kansalainen: henkilö, joka ei ole EU-maan kansalainen.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (EUVL L 16, 23.1.2004, s. 44–53)

Direktiiviin 2003/109/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12–18)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Viimeisin päivitys: 23.08.2016

Top