Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vakuutus- ja työeläkkeet: neuvoa-antava komitea

Vakuutus- ja työeläkkeet: neuvoa-antava komitea

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2004/9/EY Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitean perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitea tukemaan ja neuvomaan Euroopan komissiota rahoituspalveluita koskevan Euroopan unionin (EU) lainsäädännön täytäntöönpanossa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitean perustaminen

  • Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitea edistää vakuutus- ja työeläkkeiden parempaa sääntelyä. Se perustettiin laajentamaan arvopaperimarkkinoiden* nelitasoista sääntelyprosessia, jota asiantuntijakomitea suositteli vuonna 2001 Lamfalussyn raportiksi kutsutussa asiakirjassa.
  • Se osallistuu asianomaisissa direktiiveissä ja asetuksissa esitettyjen periaatteiden täytäntöönpanoon liittyvien toimien valmisteluun ja toteuttamiseen. Sillä ei kuitenkaan ole valtaa käsitellä varsinaisia työoikeuteen tai sosiaalioikeuteen liittyviä kysymyksiä.

Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitean asema

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 13. huhtikuuta 2005 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Arvopaperit: siirtokelpoiset osakkeet, joihin liittyy äänioikeus yhtiössä.

ASIAKIRJA

Komission päätös 2004/9/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan vakuutus- ja työeläkekomitean perustamisesta (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 34–35)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1–155)

Direktiiviin 2009/138/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48–83)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13–18)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kuudes osa – Institutionaaliset ja varainhoitoa koskevat määräykset – Varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 291 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 173)

Viimeisin päivitys: 17.11.2016

Top