Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Julkisten rakennusurakoiden sekä julkisten tavara- ja palveluhankintojen säännöt

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Julkisten rakennusurakoiden sekä julkisten tavara- ja palveluhankintojen säännöt

Tämän lainsäädännön tarkoitus on taata avoimet markkinat julkisille hankinnoille sekä taata sääntöjen reilu soveltaminen julkisten rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintasopimusten tekemisessä.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä 2004/18/EY on määritetty Euroopan unionin (EU) julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt. Sen tarkoituksena on varmistaa, että julkinen hankintaprosessi on tasapuolinen ja avoin kaikille tarjoajille EU:n alueella.

Soveltamisala

Lainsäädäntöä sovelletaan lähes kaikkiin julkisiin hankintasopimuksiin julkisia palveluja (vesi- ja energiahuoltoa sekä liikenteen ja postipalvelujen alaa), teletoiminnan alaa, palveluja koskevia käyttösopimuksia (kuten olemassa olevan pysäköintialueen käyttöä) ja tiettyjä puolustus- ja turvallisuusalan sopimuksia lukuun ottamatta.

Neljä menettelyä

 • avoin: kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksen
 • rajoitettu: kaikki halukkaat toimijat voivat pyytää saada osallistua ja hankintaviranomainen päättää, mitkä toimijat se kutsuu jättämään tarjouksen
 • neuvottelu: hankintaviranomainen neuvottelee suoraan sopimuksen ehdot
 • erittäin monimutkaisten sopimusten kohdalla hankintaviranomainen neuvottelee menettelyyn (nimeltä ”kilpailullinen neuvottelumenettely”) hyväksyttyjen hakijoiden kanssa vaatimuksista ja ratkaisuista.

Avoimuus

Avoimuus varmistetaan julkaisemalla julkisia hankintoja koskevat hankintailmoitukset EU:n virallisessa lehdessä ja TED-tietokannassa sekä kansallisesti. Kaikissa hankintailmoituksissa on oltava samat tiedot, ettei millekään tarjoajalle koidu erityistä etua. Hankintailmoitus sisältää seuraavat tiedot:

 • määräaika tarjousten vastaanottamiselle,
 • käytettävä kieli tai kielet,
 • sopimuksentekoperusteet ja niiden suhteellinen painotus,
 • mahdolliset todistukset/asiakirjat, jotka tarjoukseen on liitettävä tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseksi.

Hankintasopimuksen tekeminen

Sopimuksentekoperusteet:

 • kokonaisvaltaisesti edullisin tarjous (erilaisten perusteiden kuten laadun, hinnan, teknisten ansioiden ja myynnin jälkeisen palvelun perusteella) tai
 • alhaisin hinta.

Kynnysarvot

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden arvo ylittää tietyn kynnysarvon. Kynnysarvot tarkistetaan kahden vuoden välein.

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten, asetuksella (EU) N:o 1336/2013 muutettuina, tärkeimmät kynnysarvot ovat 1.1.2014 alkaen:

Keskushallinnon viranomaiset

 • rakennusurakat, käyttöoikeusurakat, rahoitetut urakkasopimukset: 5 186 000 EUR.
 • kaikki suunnittelukilpailut (esimerkiksi arkkitehtuurisuunnitelmat), kaikki hankintaviranomaisen osittain rahoittamat palvelusopimukset ja kaikki liitteessä II A mainittuihin palveluihin liittyvät sopimukset (tutkimus- ja kehittämispalveluihin sekä televiestintäpalveluihin liittyviä sopimuksia lukuun ottamatta): 134 000 EUR.
 • palvelusopimukset, jotka liittyvät liitteessä ll B lueteltuihin palveluihin, sekä tiettyihin televiestintäpalveluihin ja tutkimus- ja kehittämispalveluihin liittyvät sopimukset: 134 000 EUR.
 • kaikki keskushallinnon viranomaisten, jotka eivät toimipuolustuksen alalla, tekemät hankintasopimukset: 134 000 EUR.

Kaikki keskushallinnon viranomaistenpuolustuksen, jotka toimivatpuolustuksen alalla, tekemät tavarahankintasopimukset: (i) liitteessä V luetellut tuotteet: 134 000 EUR; (ii) muut tuotteet: 207 000 EUR.

Keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat hankintaviranomaiset

 • rakennusurakat, käyttöoikeusurakat, rahoitetut urakkasopimukset: 5 186 000 EUR.
 • kaikki palvelusopimukset, kaikki suunnittelukilpailut, rahoitetut palvelusopimukset, kaikki hankintasopimukset: 207 000 EUR.

Direktiivi 2004/18/EY on voimassa 18.4.2016 asti, jolloin sen korvaava uusi direktiivi (direktiivi 2014/24/EU) astuu voimaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

Direktiiviin 2004/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015

Top