Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Julkisten rakennusurakoiden sekä julkisten tavara- ja palveluhankintojen säännöt

This summary has been archived and will not be updated. See 'Julkiset hankinnat – selkeiden perussääntöjen laatiminen' , 'Sisämarkkinat ja valtiontuki – rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut' for an updated information about the subject.

Julkisten rakennusurakoiden sekä julkisten tavara- ja palveluhankintojen säännöt

Tämän lainsäädännön tarkoitus on taata avoimet markkinat julkisille hankinnoille sekä taata sääntöjen reilu soveltaminen julkisten rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen hankintasopimusten tekemisessä.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä 2004/18/EY on määritetty Euroopan unionin (EU) julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt. Sen tarkoituksena on varmistaa, että julkinen hankintaprosessi on tasapuolinen ja avoin kaikille tarjoajille EU:n alueella.

Soveltamisala

Lainsäädäntöä sovelletaan lähes kaikkiin julkisiin hankintasopimuksiin julkisia palveluja (vesi- ja energiahuoltoa sekä liikenteen ja postipalvelujen alaa), teletoiminnan alaa, palveluja koskevia käyttösopimuksia (kuten olemassa olevan pysäköintialueen käyttöä) ja tiettyjä puolustus- ja turvallisuusalan sopimuksia lukuun ottamatta.

Neljä menettelyä

 • avoin: kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksen
 • rajoitettu: kaikki halukkaat toimijat voivat pyytää saada osallistua ja hankintaviranomainen päättää, mitkä toimijat se kutsuu jättämään tarjouksen
 • neuvottelu: hankintaviranomainen neuvottelee suoraan sopimuksen ehdot
 • erittäin monimutkaisten sopimusten kohdalla hankintaviranomainen neuvottelee menettelyyn (nimeltä ”kilpailullinen neuvottelumenettely”) hyväksyttyjen hakijoiden kanssa vaatimuksista ja ratkaisuista.

Avoimuus

Avoimuus varmistetaan julkaisemalla julkisia hankintoja koskevat hankintailmoitukset EU:n virallisessa lehdessä ja TED-tietokannassa sekä kansallisesti. Kaikissa hankintailmoituksissa on oltava samat tiedot, ettei millekään tarjoajalle koidu erityistä etua. Hankintailmoitus sisältää seuraavat tiedot:

 • määräaika tarjousten vastaanottamiselle,
 • käytettävä kieli tai kielet,
 • sopimuksentekoperusteet ja niiden suhteellinen painotus,
 • mahdolliset todistukset/asiakirjat, jotka tarjoukseen on liitettävä tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseksi.

Hankintasopimuksen tekeminen

Sopimuksentekoperusteet:

 • kokonaisvaltaisesti edullisin tarjous (erilaisten perusteiden kuten laadun, hinnan, teknisten ansioiden ja myynnin jälkeisen palvelun perusteella) tai
 • alhaisin hinta.

Kynnysarvot

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden arvo ylittää tietyn kynnysarvon. Kynnysarvot tarkistetaan kahden vuoden välein.

Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten, asetuksella (EU) N:o 1336/2013 muutettuina, tärkeimmät kynnysarvot ovat 1.1.2014 alkaen:

Keskushallinnon viranomaiset

 • rakennusurakat, käyttöoikeusurakat, rahoitetut urakkasopimukset: 5 186 000 EUR.
 • kaikki suunnittelukilpailut (esimerkiksi arkkitehtuurisuunnitelmat), kaikki hankintaviranomaisen osittain rahoittamat palvelusopimukset ja kaikki liitteessä II A mainittuihin palveluihin liittyvät sopimukset (tutkimus- ja kehittämispalveluihin sekä televiestintäpalveluihin liittyviä sopimuksia lukuun ottamatta): 134 000 EUR.
 • palvelusopimukset, jotka liittyvät liitteessä ll B lueteltuihin palveluihin, sekä tiettyihin televiestintäpalveluihin ja tutkimus- ja kehittämispalveluihin liittyvät sopimukset: 134 000 EUR.
 • kaikki keskushallinnon viranomaisten, jotka eivät toimipuolustuksen alalla, tekemät hankintasopimukset: 134 000 EUR.

Kaikki keskushallinnon viranomaistenpuolustuksen, jotka toimivatpuolustuksen alalla, tekemät tavarahankintasopimukset: (i) liitteessä V luetellut tuotteet: 134 000 EUR; (ii) muut tuotteet: 207 000 EUR.

Keskushallintoa alemmalla tasolla toimivat hankintaviranomaiset

 • rakennusurakat, käyttöoikeusurakat, rahoitetut urakkasopimukset: 5 186 000 EUR.
 • kaikki palvelusopimukset, kaikki suunnittelukilpailut, rahoitetut palvelusopimukset, kaikki hankintasopimukset: 207 000 EUR.

Direktiivi 2004/18/EY on voimassa 18.4.2016 asti, jolloin sen korvaava uusi direktiivi (direktiivi 2014/24/EU) astuu voimaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

Direktiiviin 2004/18/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015

Top