EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Torjunta-ainejäämät elintarvikkeissa ja rehuissa

Torjunta-ainejäämät elintarvikkeissa ja rehuissa

Torjunta-ainejäämien enimmäismääriä sovelletaan kaikkiin Euroopan unionissa (EU) ihmisravinnoksi tai rehuksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi. EU:n asetuksessa säädetään eri elintarvikkeisiin sovellettavista enimmäismääristä ja vahvistetaan enimmäismäärille oletusarvo.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Torjunta-ainejäämien enimmäismääriä sovelletaan kaikkiin Euroopan unionissa (EU) ihmisravinnoksi tai rehuksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi. EU:n asetuksessa säädetään eri elintarvikkeisiin sovellettavista enimmäismääristä ja vahvistetaan enimmäismäärille oletusarvo.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään torjunta-ainejäämien sallituista enimmäismääristä eläin- tai kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi tai rehuksi. Euroopan komission määrittämät jäämien enimmäismäärät ovat:

 • 1.

  tietyille ihmisravinnoksi tai rehuksi tarkoitetuille elintarvikkeille vahvistetut jäämien enimmäismäärät ja

 • 2.

  yleisraja niille tuotteille, joille ei ole vahvistettu erityistä jäämien enimmäismäärää (”oletusarvo” 0,01 mg/kg).

Kaikkia viljelykasveja ja torjunta-aineita koskevat jäämien enimmäismäärät löytyvät komission jäämien enimmäismäärien tietokannasta.

Soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet

Asetus kattaa kaikki ihmisravinnoksi ja rehuksi tarkoitetut elintarvikkeet, jotka on lueteltu liitteessä I.

Asetusta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on tarkoitettu:

 • siemeniksi tai istutettaviksi,
 • lainsäädännön sallimiin toimiin, joilla testataan tehoaineita,
 • muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tai rehun valmistamiseen tai
 • vientiin.

Poikkeukset

Rajat ylittäviä aineen jäämäpitoisuuksia voidaan hyväksyä, jos nämä aineet ovat komission laatimassa (liitteen VII) luettelossa ja jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • kyseisiä tuotteita ei ole tarkoitettu välittömään kulutukseen,
 • asiaankuuluvia tarkastuksia tehdään sen varmistamiseksi, että tuotteita ei saateta kuluttajan saataville,
 • muille jäsenvaltioille ja komissiolle on ilmoitettu toteutetuista toimenpiteistä.

Turvallisuuden arviointi

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) vastaa jäämien enimmäismääriä koskevien hakemusten turvallisuuden arvioinnista. Arvioinnissa otetaan huomioon myrkyllisyys, odotetut enimmäismäärät elintarvikkeessa ja kuluttajien ruokavalio. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon pohjalta komissio antaa asetuksen, jolla perustetaan uusi jäämien enimmäismäärä, muutetaan olemassa olevaa enimmäismäärää tai poistetaan se.

Näytteenotto

EU:lla on ohjelma, jonka puitteissa tarkistetaan tuoteluettelo vuosittain sen varmistamiseksi, että torjunta-ainejäämien enimmäismääriä on noudatettu.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 5.4.2005 alkaen.

Lisätietoja löytyy jäämien enimmäismääriä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista käsitteleviltä Euroopan komission verkkosivustoilta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 396/2005

5.4.2005

-

EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1-16

Asetukseen (EY) N:o 396/2005 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 400/2014, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2014, unionin yhteensovitetusta monivuotisesta valvontaohjelmasta vuosiksi 2015, 2016 ja 2017 kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja niiden pinnalla olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi ja kuluttajien kyseisille torjunta-ainejäämille altistumisen arvioimiseksi (EUVL L 119, 23.4.2014, s. 44-56).

Viimeisin päivitys: 23.04.2015

Top