EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) – miten EU sääntelee kemikaaleja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1907/2006 – kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettu asetus tarjoaa kemikaalien valmistusta ja käyttöä Euroopassa koskevan kattavan sääntelykehyksen. Sillä siirretään vastuu Euroopan unionissa (EU) valmistettujen, maahantuotujen, myytävien ja käytettävien kemikaalien turvallisuudesta viranomaisilta teollisuudelle. Asetuksella

  • edistetään eläinkokeita korvaavia menetelmiä
  • luodaan kemikaalien sisämarkkinat
  • pyritään edistämään alan innovointia ja kilpailukykyä
  • perustetaan Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Säädöstä sovelletaan kaikkiin kemiallisiin aineisiin: valmistettaviin, maahantuotaviin, myytäviin sekä sellaisenaan, seoksissa tai tuotteissa käytettäviin kemiallisiin aineisiin. Monia käytetään päivittäin puhdistustuotteina, maaleina tai sähkölaitteissa.
  • Yritysten on rekisteröitävä keskustietokantaan kaikki valmistamansa tai maahantuomansa kemikaalit, joiden määrä on vähintään yksi tonni vuodessa. ECHA:n on tarkastettava rekisteröinneissä toimitetut tiedot.
  • Yritysten on tunnistettava EU:ssa valmistamiensa ja myymiensä aineiden riskit ja hallinnoitava niitä. Niiden on osoitettava, miten niiden tuotteita käytetään turvallisesti, ja ilmoitettava käyttäjille riskinhallintatoimenpiteistä, joita niiden on toteutettava varmistaakseen turvallisen käytön kaikissa toimitusketjun vaiheissa.
  • Kansalliset viranomaiset voivat rajoittaa tiettyjen aineiden valmistusta tai käyttöä, mikäli riskien hallinta ei ole riittävää.
  • Säädöksellä pyritään korvaamaan useimmat vaarallisimmat aineet turvallisemmilla vaihtoehdoilla, mikäli niitä on saatavilla.
  • Säädöstä ei sovelleta tiettyihin aineryhmiin (kuten radioaktiivisiin tai tullin valvonnassa oleviin aineisiin) tai jätteisiin, sillä näitä säännellään jo kattavasti muilla säädöksillä.

Vuonna 2013 Euroopan komissio suoritti REACH-asetuksen viittä ensimmäistä vuotta koskevan arvioinnin ja totesi, ettei merkittävää uudistusta tarvita. REACH-asetuksen toinen tarkastelu (REACH-asetuksen uudelleenarviointi) toteutettiin vuoteen 2018 mennessä, ja siinä paljastui tarve tarkistaa tiettyjä lainsäädännön osa-alueita. Lokakuussa 2020 julkaistussa kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategiassa ilmoitettiin tarpeesta tarkistaa REACH-asetuksen tavoitetta (ks. tiedonanto).

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. kesäkuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Kemikaaliteollisuus on yksi EU:n suurimmista teollisuuden aloista. Sillä on keskeinen rooli päivittäisessä elämässämme ja se vaikuttaa olennaisesti talouden yleiseen kilpailukykyyn. EU on antanut säädöksen, jonka avulla kemianteollisuus (myös kemikaaleja käyttävä laajempi tuotantoteollisuus) voi kehittyä ja innovoida ja varmistaa samalla, että sen tuotteet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle.

Ks. lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1–849). Teksti julkaistu uudelleen oikaisussa (EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3–280).

Asetukseen (EY) N:o 1907/2006 ja sen liitteisiin tehdyt peräkkäiset korjaukset ja muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 771/2008, annettu 1 päivänä elokuuta 2008, Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan organisaatiota ja menettelyä koskevista säännöistä (EUVL L 206, 2.8.2008, s. 5–13).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 440/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, testimenetelmien vahvistamisesta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla (EUVL L 142, 31.5.2008, s. 1–739).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 340/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista (EUVL L 107, 17.4.2008, s. 6–25).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 1238/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan kemikaaliviraston valituslautakunnan jäsenten pätevyysvaatimuksia koskevista säännöistä (EUVL L 280, 24.10.2007, s. 10).

Viimeisin päivitys: 14.02.2022

Top