EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kansainvälinen kauppa vaarallisista kemikaaleista (Rotterdamin yleissopimus)

Kansainvälinen kauppa vaarallisista kemikaaleista (Rotterdamin yleissopimus)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Rotterdamin yleissopimus

Päätös 2003/106/EY Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätös 2006/730/EY Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä

YLEISSOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Yleissopimuksessa määrätään kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ennakkosuostumuksen menettelystä.
 • Päätöksillä varmistetaan, että EU hyväksyy Rotterdamin yleissopimuksen, tekee sen ja osallistuu siihen, koska Euroopan unionin tuomioistuin kumosi alkuperäisen lainsäädännöllisen päätöksen oikeuskysymyksestä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yleissopimuksessa

 • säädellään 52 vaarallisen kemikaalin ja torjunta-aineen tuontia ja vientiä
 • edellytetään, että siinä mainittujen kemikaalien vientiin on maahantuojan ennakkosuostumus
 • otetaan käyttöön tuojamaiden tekemiä päätöksiä koskevien tietojen vaihtomenettely
 • edellytetään, että jokainen yleissopimuksen allekirjoittaja nimeää kansallisen viranomaisen varmistamaan yleissopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon
 • kysytään jokaiselta allekirjoittajalta, onko se valmis hyväksymään yleissopimuksessa lueteltujen kemikaalien ja torjunta-aineiden maahantuonnin
 • vaaditaan viejiä varmistamaan, että lueteltuja kemikaaleja ei viedä, jos tuojamaa ei ole antanut virallista hyväksyntäänsä
 • edellytetään, että osapuolten on ilmoitettava yleissopimuksen sihteeristölle kemikaalin kieltämisestä tai ankarasta sääntelystä
 • mahdollistetaan siihen sisältyviä kemikaaleja koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja oikeudellisten tietojen toimittaminen sekä mahdollisen teknisen avustuksen antaminen kehitysmaille kemikaalien hallinnassa
 • mahdollistetaan allekirjoittajan vetäytyminen yleissopimuksesta vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta
 • jätetään soveltamisalan ulkopuolelle huumausaineet, radioaktiiviset aineet, jätteet, kemialliset aseet, elintarvikkeet ja elintarvikkeiden lisäaineet, geneettisesti muunnellut organismit tai maasta tutkimuksissa käytettäväksi viedyt kemikaalit.

VOIMAANTULO

Yleissopimus tuli voimaan 24. helmikuuta 2004.

TAUSTAA

 • Euroopan unionin tuomioistuin antoi 10. tammikuuta 2006 tuomion asiassa C-94/03. Euroopan komissio oli nostanut kanteen neuvostoa vastaan ja se oli pyytänyt unionin tuomioistuinta kumoamaan neuvoston päätöksen 2003/106/EY, jolla oli hyväksytty Rotterdamin yleissopimus EU puolesta.
 • Komissio väitti, että päätöksen olisi pitänyt perustua yksinomaan perustamissopimuksen artiklaan, joka koski yhteistä kauppapolitiikkaa (tuolloin Amsterdamin sopimuksen 133 artikla), eikä käytettyyn artiklaan, joka koski ympäristöpolitiikkaa (tuolloin Amsterdamin sopimuksen 175 artikla).
 • Tuomioistuin totesi, että asianmukainen oikeusperusta muodostuu molemmista artikloista, ja kumosi alkuperäisen neuvoston päätöksen. Uusi päätös tuli voimaan päivänä, jona edeltävä päätös hyväksyttiin, ja sillä vältetään oikeudellinen tyhjiö.

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä (EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29–47)

Neuvoston päätös 2003/106/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 63, 6.3.2003, s. 27–28)

Neuvoston päätös 2006/730/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Asetukseen (EU) N:o 649/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 06.08.2020

Top