Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Vaarallisten valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevat säännöt yhdenmukaistetaan terveyden ja ympäristön suojelemiseksi sekä tuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi. Näitä sääntöjä muutettiin uuden asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tultua voimaan ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisen yhteydessä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan vaarallisiin valmisteisiin, jotka sisältävät vähintään yhtä 2 artiklassa tarkoitettua vaarallista ainetta tai jotka katsotaan vaarallisiksi aineiksi 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti. "Valmisteilla" tarkoitetaan seoksia tai liuoksia, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta aineesta.

Tässä direktiivissä annetaan erityissäännöksiä niistä valmisteista, joita ei pidetä vaarallisina (5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti) mutta jotka voivat siitä huolimatta aiheuttaa erityistä vaaraa.

Nykyistä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin loppukäyttäjille tarkoitettuihin käyttövalmiisiin valmisteisiin:

 • lääke- tai eläinlääkevalmisteisiin
 • kosmeettisiin valmisteisiin
 • tiettyihin jätteiden muodossa oleviin aineiden seoksiin (jotka kuuluvat jätteistä huolehtimista koskevan direktiivin 2006/12/EY soveltamisalaan)
 • elintarvikkeisiin
 • rehuihin
 • radioaktiivisia aineita sisältäviin valmisteisiin
 • sellaisiin invasiivisiin lääkinnällisiin laitteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin, joita käytetään suorassa kosketuksessa ihmiskehon kanssa
 • vaarallisten valmisteiden kuljettamiseen rautateillä, maanteillä, sisävesillä, merellä tai ilmassa
 • tullin valvonnassa passitettaviin valmisteisiin, ellei niitä käsitellä tai prosessoida.

Luokittelu

Vaarallisten valmisteiden luokitus perustuu direktiivin 2 artiklassa esitetyn vaarallisuusluokituksen määritelmiin. Luokituksissa otetaan huomioon vaarallisten ominaisuuksien voimakkuus ja erityisluonne, ja niihin sisältyvät valmisteet, joita pidetään vaarallisina

 • fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien (valmiste on esimerkiksi räjähtävä, hapettava tai syttyvä) ja/tai
 • valmisteen terveydelle aiheuttamien vaarojen (valmiste on esimerkiksi myrkyllinen, syöpää aiheuttava tai haitallinen) ja/tai
 • valmisteen ympäristölle aiheuttamien vaarojen takia.

Vaarallisten aineiden luokitusta ja merkintöjä koskevat yleiset periaatteet perustuvat asetuksessa (EY) N:o 440/2008 täsmennettyihin menettelyihin ja vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevassa direktiivissä 67/548/ETY määriteltyihin perusteisiin, ellei muita tämän direktiivin perusteita sovelleta.

Pakkaaminen

Pakkaamista koskevat seuraavat päävaatimukset:

 • pakkauksen suunnittelun ja rakenteen on oltava sellainen, että sen sisältö ei pääse vuotamaan
 • pakkauksiin ja sulkimiin käytetyt materiaalit eivät saa olla alttiita sisällön mahdollisesti aiheuttamille haitallisille vaikutuksille eivätkä ne saa muodostaa vaarallisia yhdisteitä sisällön kanssa
 • pakkausten ja sulkimien on oltava kauttaaltaan vahvaa ja tukevaa tekoa, jotta ne eivät löysty vaan kestävät ehjinä käsittelystä johtuvat tavanomaiset kuormitukset ja rasitukset
 • pakkauksen muoto ja/tai ulkoasu eivät saa herättää lasten uteliaisuutta tai johtaa kuluttajia harhaan
 • pakkaukset on suunniteltava siten, ettei niitä voida sekoittaa elintarvikkeisiin, rehuihin tai lääke- ja kosmeettisiin valmisteisiin
 • valmisteita sisältävät pakkaukset varustetaan lapsille turvallisilla sulkimilla ja/tai näkövammaisille tarkoitetuilla vaaratunnuksilla.

Merkinnät

Kaikkiin pakkauksiin on merkittävä selvästi ja pysyvästi muun muassa seuraavat tiedot:

 • valmisteen nimitys
 • valmisteen markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön nimi ja yhteystiedot
 • yleensä niiden valmisteen sisältämien aineiden kemialliset nimet, joiden vuoksi valmiste on luokiteltu terveydelle aiheutuvien vaarojen osalta
 • varoitusmerkit ja vaaratunnukset, vaaraa osoittavat lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteet. Näiden tietojen esitystapaa, muotoa ja sanamuotoa koskevat erityissäännökset vahvistetaan direktiivin 67/548/ETY liitteissä II jaVI.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että valmisteen merkinnöissä käytetään niiden virallista kieltä tai virallisia kieliä.

Direktiivin 12 artiklassa eriteltyjen erittäin tiukkojen edellytysten mukaisesti jotkut vaaralliset valmisteet voidaan jättää merkintöjä ja pakkaamista koskevien yleisten sääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen kyseisten valmisteiden merkitseminen voi olla vapaaehtoista tai merkinnät voivat poiketa voimassa olevista säännöistä, mikäli valmisteen määrä on niin vähäinen, ettei se aiheuta minkäänlaista vaaraa käyttäjälle.

Jäsenvaltioiden velvollisuudet

Jäsenvaltiot nimeävät kansallisen viranomaisen, joka ilmoittaa komissiolle direktiivin soveltamisesta. Vaarallisten valmisteiden markkinoille saattamisesta vastaavien henkilöiden on toimitettava tälle viranomaiselle kaikki valmisteen luokittelua koskevat tiedot (käyttöturvallisuustiedotteet jne.).

Jäsenvaltioiden on nimettävä elimet, jotka ovat vastuussa valmisteiden terveysvaikutuksia koskevan tiedon vastaanottamisesta. Näitä tietoja saa käyttää ainoastaan annettaessa lääketieteellisiä ohjeita.

Luottamuksellisuus

Valmisteen markkinoille saattamisesta vastaava henkilö voi esittää luottamuksellisuutta koskevan pyynnön. Se esitetään toimivaltaisille viranomaisille siinä jäsenvaltiossa, jossa valmiste ensimmäiseksi saatetaan markkinoille. Tällä menettelyllä varmistetaan, ettei aineen kemiallisen koostumuksen ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä vaaranna liikesalaisuutta. Viranomainen toimittaa päätöksensä markkinoille saattamisesta vastaavalle henkilölle.

Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin säännösten mukaisten vaarallisten valmisteiden markkinoille saattamista.

Suojalauseke

Jäsenvaltio voi väliaikaisesti estää vaarallisen valmisteen markkinoille saattamisen tai asettaa sille erityisiä vaatimuksia alueellaan, vaikka valmiste olisi tämän direktiivin säännösten mukainen.

Jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tällaisesta toimenpiteestä ja perusteltava päätöksensä. Komissio kuulee mahdollisimman pian jäsenvaltioita ennen kuin tekee päätöksensä.

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Tarpeelliset muutokset tämän direktiivin yhdeksän liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tekee komissio. Komissiota avustaa sääntelykomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Tausta

Tämä direktiivi kumotaan 1 päivästä kesäkuuta 2015 kemiallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetulla direktiivillä (EY) N:o 1272/2008.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Direktiivi 1999/45/EY

30.7.1999

30.7.2002

EYVL L 200, 30.7.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1882/2003

20.11.2003

-

EUVL L 284, 31.10.2003

Asetus (EY) N:o 1907/2006

1.6.2007Soveltaminen:1.6.20081.8.2008 (135 artikla)1.6.2009 (VIII osasto ja liite XVII)

-

EUVL L 396, 30.12.2006

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EUVL L 311, 21.11.2008

Asetus (EY) N:o 1272/2008

20.1.2009

-

EUVL L 353, 31.12.2008

Direktiiviin 1999/45/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

See also

Viimeisin päivitys 09.09.2011

Top