Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pakkaukset ja pakkausjätteet

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Pakkaukset ja pakkausjätteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä

Direktiivi (EU) 2018/852 pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä 94/62/EY esitetään pakkauksista ja pakkausjätteistä huolehtimista koskevat EU:n säännöt.

Direktiivillä (EU) 2018/852 muutetaan direktiiviä 94/62/EY ja se sisältää päivitettyjä toimenpiteitä

 • pakkausjätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja
 • pakkausjätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muunlaisen hyödyntämisen edistämiseksi tällaisen jätteen loppukäsittelyn vähentämiseksi, jotta voidaan edistää siirtymistä kiertotalouteen*.

Direktiivillä 94/62/EY pyritään:

 • edistämään ympäristön laadun parantamista
 • edistämään ihmisten terveyden suojelua
 • edistämään resurssien suojelua
 • varmistamaan sisämarkkinoiden ja kilpailun rajoitusten toiminta EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Muutettua direktiiviä sovelletaan kaikkiin EU:ssa markkinoille saatettaviin pakkauksiin ja kaikkiin pakkausjätteisiin, joita käytetään tai jotka poistetaan käytöstä teollisuudessa, kaupassa, toimistoissa, työtiloissa, palvelulaitoksissa, kotitalouksissa tai millä tahansa muulla tasolla riippumatta siitä, mistä materiaaleista ne koostuvat.

Toimenpiteet

EU-maiden on toteutettava toimenpiteitä, kuten kansallisia ohjelmia ja laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin ja muihin taloudellisiin välineisiin sisältyviä kannustimia, ehkäistäkseen pakkausjätettä syntymästä ja minimoidakseen pakkausten ympäristövaikutukset.

EU-maiden olisi kannustettava lisäämään markkinoille saatettavien uudelleenkäytettävien pakkausten* osuutta sekä järjestelmiä, jotka mahdollistavat pakkausten uudelleenkäytön vaarantamatta elintarviketurvallisuutta. Tähän voi kuulua

 • panttijärjestelmiä
 • määrällisiä tavoitteita
 • taloudellisia kannustimia
 • markkinoille saatettavien uudelleenkäytettävien pakkausten vähimmäisosuudet kunkin pakkaustyypin osalta jne.

EU-maiden on myös toteutettava tarvittavat toimenpiteet kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet vaihtelevat pakkausmateriaalin mukaan, ja tähän tarkoitukseen sovelletaan uusia laskentasääntöjä.

Määrälliset tavoitteet

Viimeistään 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä on kierrätettävä vähintään 65 prosenttia kaiken pakkausjätteen painosta. Kierrätystavoitteet kunkin materiaalin osalta ovat

 • 50 prosenttia muovista
 • 25 prosenttia puusta
 • 70 prosenttia rautametalleista
 • 50 prosenttia alumiinista
 • 70 prosenttia lasista
 • 75 prosenttia paperista ja kartongista.

Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on kierrätettävä vähintään 70 prosenttia kaikesta pakkausjätteestä. Tämä käsittää

 • 55 prosenttia muovista
 • 30 prosenttia puusta
 • 80 prosenttia rautametalleista
 • 60 prosenttia alumiinista
 • 75 prosenttia lasista
 • 85 prosenttia paperista ja kartongista.

Perusvaatimukset

EU-maiden on varmistettava, että markkinoille saatetut pakkaukset täyttävät direktiivin liitteessä II olevat perusvaatimukset

 • pakkauksen koko ja paino rajoitetaan mahdollisimman pieniksi siten, että varmistetaan vaadittava turvallisuuden, hygienian ja hyväksyttävyyden taso kuluttajan kannalta
 • vaarallisten aineiden ja ainesten pitoisuudet pakkausmateriaalissa ja sen osissa pidetään mahdollisimman vähäisinä ja
 • suunnitellaan uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi sopivia pakkauksia.

Biohajoavat pakkaukset: oxo-hajoavaa* muovipakkausta ei tule pitää biohajoavana.

Euroopan komissio tutkii parhaillaan keinoja tiukentaa perusvaatimuksia uudelleenkäytettäväksi suunnittelun ja pakkausten laadukkaan kierrätyksen parantamiseksi ja perusvaatimusten täytäntöönpanon valvonnan vahvistamiseksi.

Pakkausten hyödyntämisjärjestelmät

EU-maiden olisi varmistettava sellaisten järjestelmien käyttöön ottaminen, joilla varmistetaan käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteen palauttaminen ja/tai keräys sekä kerättyjen pakkausten uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.

Tuottajan vastuu

Jäsenvaltioiden on vuoteen 2025 mennessä varmistettava, että on perustettu tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä* kaikkia pakkauksia varten. Tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä varmistetaan käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteen palauttaminen ja/tai keräys, jotta ne voidaan ohjata käsiteltäväksi tarkoituksenmukaisimpien jätehuoltoratkaisujen mukaisesti, sekä kerättyjen pakkausten ja pakkausjätteen uudelleenkäyttö tai kierrätys. Näiden järjestelmien on täytettävä tietyt jätepuitedirektiivissä (2008/98/EY) vahvistetut vähimmäisvaatimukset. Järjestelmien olisi kannustettava suunnittelemaan, valmistamaan ja pitämään kaupan pakkauksia siten, että niiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen on mahdollista ja että ympäristövaikutukset minimoidaan.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä 94/62/EY on sovellettu 31 joulukuuta 1994 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 30 kesäkuuta 1996 mennessä.

Direktiiviä (EU) 2018/852 on sovellettu 4. heinäkuuta 2018 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 5. heinäkuuta 2020 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Kiertotalous: kiertotaloudessa minimoidaan resurssien kulutus, jäte, päästöt ja energiavuodot. Tämä voidaan saavuttaa kestävällä suunnittelulla, ylläpidolla, korjaamisella, uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä. Sen vastakohta on lineaarinen talous, joka ottaa resursseja, käyttää niitä ja heittää ne sitten pois.
Uudelleenkäytettävä pakkaus: pakkaus, joka on tarkoitettu, suunniteltu ja saatettu markkinoille kestämään elinkaarensa aikana useita käyttökertoja ja joka täytetään tai käytetään uudelleen alkuperäiseen tarkoitukseen.
Oxo-hajoava: oxo-hajoava pakkaus on muovipakkaus, johon lisätyt lisäaineet hajottavat sen mikroskooppisen pieniksi hiukkasiksi. Tämä voi osaltaan edistää mikromuovien esiintymistä ympäristössä.
Tuottajan vastuuta koskeva järjestelmä: tuottajan perustama järjestelmä, jolla varmistetaan, että tuottaja kantaa osan tuotteidensa valmistuksen, markkinoille saattamisen ja loppukäsittelyn ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta vastuusta.

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10–23).

Direktiiviin 94/62/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/852, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 141–154).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3–30)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 06.11.2018

Top