EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ionisoivalla säteilyllä käsitellyt elintarvikkeet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 1999/2/EY ionisoivalla säteilyllä käsitellyistä elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritellään edellytykset ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjen elintarvikkeiden valmistukselle, kaupan pitämiselle, tuonnille ja pakollisille merkinnöille. Ionisoivaa säteilyä käytetään vähentämään patogeenisten mikro-organismien määrää elintarvikkeissa sekä parantamaan elintarvikkeiden säilyvyyttä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä ei sovelleta

  • elintarvikkeisiin, jotka ovat alttiina mittaus- tai tarkastuslaitteista peräisin olevalle ionisoivalle säteilylle, jos se ei ylitä määritettyjä rajoja
  • elintarvikkeisiin, jotka valmistetaan steriloitua ravintoa tarvitseville, lääkärin hoidossa oleville potilaille.

Direktiivin 1999/3/EY (soveltamisdirektiivi) liitteenä on alustava luettelo elintarvikkeista, joiden käsittely ionisoivalla säteilyllä sallitaan. Tällaisia elintarvikkeita ovat kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit.

Luvat ja hyväksytyt laitokset

Elintarvikkeita voidaan säteilyttää ainoastaan EU-maiden viranomaisten hyväksymissä laitoksissa. Kun laitokset on hyväksytty, EU-maat toimittavat niistä luettelon Euroopan komissiolle. Komissio julkaisee luettelon hyväksytyistä laitoksista.

Päätöksessä 2002/840/EY sallitaan elintarvikkeiden säteilyttäminen EU:n ulkopuolisissa maissa ja sen jälkeen niiden tuonti EU:hun, kunhan EU:n sääntöjä noudatetaan ja elintarvikkeet säteilytetään hyväksytyssä laitoksessa, joka sisältyy päätöksen liitteenä olevaan luetteloon.

Rekisteröinti

Säteilytyslaitosten on pidettävä kustakin ionisoivan säteilyn lähteestä rekisteriä, jossa ilmoitetaan määrätyt tiedot (muun muassa säteilytettyjen elintarvikkeiden laatu ja määrä sekä tiedot säteilytysmenetelmän valvontaa varten).

Kyseiset rekisterit on säilytettävä viiden vuoden ajan. Komissio ja sitä avustava pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea hyväksyvät rekisterinpitoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Direktiivin soveltaminen säteilytettyjen elintarvikkeiden markkinoille saattamiseen

Säteilytettyjä elintarvikkeita voidaan saattaa EU:ssa markkinoille vain, jos ne ovat tämän direktiivin mukaisia. Direktiivissä määritellään seuraavat seikat:

  • edellytykset elintarvikkeiden säteilytyksen sallimiseksi (muun muassa teknologinen tarve ja hyöty kuluttajalle) ja sallitut käyttötarkoitukset (sairastumisriskien vähentäminen, haitallisten organismien poistaminen elintarvikkeista)
  • vaatimus siitä, että elintarvikkeiden on täytettävä terveellisyysvaatimukset eikä säteilytystä käytetä hygieniatoimenpiteiden korvikkeena
  • mahdollisuus yhdistää säteilytys muuhun kemialliseen käsittelyyn mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että käsittelyä käytetään eri tarkoitukseen
  • ionisoivan säteilyn lähteet (gammasäteet, röntgensäteet ja tietyt ominaisuudet täyttävät elektronit)
  • annosmittaus (absorboituneen keskimääräisen kokonaisannoksen määritteleminen ja menettelyt sen mittaamiseksi). Direktiivissä säädetään myös, että elintarvikkeiden säteilytyksen enimmäisannos voidaan antaa osa-annoksina.

Merkinnät ja pakkaaminen

Maininta ”säteilytetty” tai ”käsitelty ionisoivalla säteilyllä” on ilmoitettava

  • pakkausmerkinnässä tai pakkauksessa
  • säteilytettyihin elintarvikkeisiin tai säteilytettyjä ainesosia sisältäviin elintarvikkeisiin liittyvissä asiakirjoissa.

Loppukuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 asetetut vaatimukset kuluttajille annettavista elintarviketiedoista.

Tuotteissa, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi loppukuluttajille, on oltava maininta siitä, että ne on säteilytetty, sekä säteilytyslaitoksen nimi ja osoite.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 20. maaliskuuta 1999 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 20. syyskuuta 2000 mennessä (säännöt säteilytettyjen elintarvikkeiden kaupan pitämisen ja käytön sallimiseksi) ja 20. maaliskuuta 2001 mennessä (säännöt sellaisten säteilytettyjen elintarvikkeiden, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, kaupan pitämisen ja käytön kieltämiseksi).

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 66, 13.3.1999, s. 16–23)

Direktiiviin 1999/2/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta (EUVL L 66, 13.3.1999, s. 24–25)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18–63)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 28.02.2018

Top