EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ravintolisien turvallisuuden takaaminen EU:ssa

Ravintolisien turvallisuuden takaaminen EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2002/46/EY — ravintolisät

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan ravintolisiä* koskevia sääntöjä, jotta suojellaan kuluttajia mahdollisilta terveysriskeiltä ja varmistetaan, ettei niiden yhteydessä anneta harhaanjohtavia tietoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Säädöksessä vahvistetaan yhdenmukaistettu luettelo vitamiineista ja kivennäisaineista, joita voidaan käyttää ravintolisien valmistuksessa.
 • Valmistajat antavat päivittäisen kulutuksen enimmäis- ja vähimmäismääriä koskevia suosituksia.
 • Ravintolisien pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa niihin ei saa liittää sairautta ehkäiseviä, sitä hoitavia tai sitä parantavia ominaisuuksia. Pakkausmerkinnöissä ei saa myöskään vihjata, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei saa riittävästi ravintoaineita.
 • Merkinnöissä on oltava muun muassa seuraavat tiedot:
  • elintarvikkeiden sisältämät ravintoaineet ja muut aineet
  • tuotteen päivittäisen kulutuksen suositeltu annos ja varoitus, jonka mukaan tätä annosta ei saa ylittää
  • ohje, jonka mukaan tuotteet on säilytettävä pikkulasten ulottumattomissa.
 • Kansalliset viranomaiset voivat vaatia, että valmistajat ilmoittavat niille tuotteen markkinoille saattamisesta toimittamalla kopion tuotteen pakkausmerkinnästä.
 • Kansalliset viranomaiset voivat keskeyttää ravintolisän myynnin tai rajoittaa sitä, jos ne katsovat sen olevan vaaraksi ihmisten terveydelle. Niiden on tiedotettava välittömästi Euroopan komissiolle ja kaikille maille Euroopan talousalueella, joka on 28 EU-maan, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan muodostama alue, jolla sovelletaan henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaata liikkuvuutta.
 • Tätä säädöstä ei sovelleta lääkevalmisteisiin.

Tämän lisäksi:

 • Asetuksessa (EU) N:o 609/2013 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat äidinmaidonkorvikkeiden, viljapohjaisten valmisruokien ja lastenruokien, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden ja painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja.
 • Asetuksella (EY) N:o 1924/2006 yhdenmukaistetaan yleisölle myytäviä elintarvikkeita, kuten ravintoloihin, sairaaloihin, kouluihin, ruokaloihin ja muihin vastaaviin suurtalouksiin toimitettavia elintarvikkeita, koskevia ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevat säännöt
 • Asetuksella (EY) N:o 1925/2006 yhdenmukaistetaan säännöt, jotka koskevat vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämistä elintarvikkeisiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 12. heinäkuuta 2002. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 31. heinäkuuta 2003.

TAUSTAA

KESKEINEN TERMI

* Ravintolisät: ravintoaineiden tai muiden aineiden tiivistettyjä lähteitä, joilla on ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia ja joilla täydennetään tavanomaista ruokavaliota. Niitä voidaan myydä kapseleina, pastilleina, tabletteina ja jauhepusseina tai pulloissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 183, 12.7.2002, s. 51–57)

Direktiiviin 2002/46/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (EUVL L 181, 29.6.2013, s. 35–56)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9–25). Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26–38). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 03.02.2016

Top