EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen toimittaminen EU-maiden välillä (vuoteen 2022 asti)

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen toimittaminen EU-maiden välillä (vuoteen 2022 asti)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1393/2007 oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella on tarkoitus ottaa käyttöön nopea ja turvallinen vakiomenettely oikeudenkäyntiasiakirjojen* ja muiden asiakirjojen* toimittamiseksi siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa Euroopan unionin (EU) eri jäsenmaiden kesken.

Asetus (EY) N:o 1393/2007 on kumottu ja korvattu asetuksella (EU) 2020/1784 (ks. tiivistelmä) 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, joissa oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on lähetettävä tiedoksiantoa varten yhdestä EU-maasta toiseen.
 • Sitä ei sovelleta seuraaviin:
  • veroasioihin,
  • tulliasioihin,
  • hallinto-oikeudellisiin asioihin eikä
  • valtion vastuuseen teoista tai laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä.
 • Asetusta ei sovelleta, jos vastaanottajan osoite ei ole tiedossa.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon (lähettämisen) parantaminen

Asetuksella otetaan käyttöön

 • sääntö, jonka mukaan vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimet asiakirjan lähettämiseksi viipymättä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta,
 • vakiolomake, jolla vastaanottajalle ilmoitetaan, että tällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa – tiedoksiannon yhteydessä – tai palauttamalla asiakirjan vastaanottavalle viranomaiselle viikon kuluessa,
 • sääntö, jonka mukaan viranomaisen tai vastaanottavan EU-maan lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä aiheutuvien kulujen on vastattava maan ennalta määräämää yksittäistä kiinteää maksua, joka on suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukainen,
 • postitiedoksiantoa koskevat yhtenäiset vaatimukset (kirjattu kirje ja vastaanottotodistus tai vastaava).

Lähettävät ja vastaanottavat viranomaiset EU-maissa

 • EU-maa nimeää viranomaiset, jotka voivat lähettää ja ottaa vastaan tässä tarkoitettuja asiakirjoja. Niiden on ilmoitettava Euroopan komissiolle näiden viranomaisten nimet ja osoitteet, alueellinen toimivalta ja hyväksymät kielet sekä käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat.
 • Jokaisessa EU-maassa on myös keskusyksikkö, joka toimittaa tietoja viranomaisille, ratkaisee mahdollisesti syntyviä ongelmia ja lähettää poikkeustapauksissa lähettävän viranomaisen puolesta tiedoksiantopyynnön asianomaiselle vastaanottavalle viranomaiselle.
 • Liittovaltio tai valtio, jossa on voimassa useita eri oikeusjärjestelmiä tai jossa on alueellisia itsehallintoyksiköitä, voi nimetä useamman kuin yhden viranomaisen tai keskusyksikön. Viranomaiset ja keskusyksiköt nimetään 5 vuoden ajaksi, ja nimeäminen voidaan uusia 5 vuoden välein.

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannon nopeuttaminen

 • Hakija toimittaa asiakirjat lähettävälle viranomaiselle ja vastaa kaikista ennen asiakirjan lähettämistä aiheutuvista kääntämiskustannuksista. Lähettävän viranomaisen on selostettava hakijalle, että vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, ellei se ole kielellä, jota hän ymmärtää, tai sen EU-maan virallisella kielellä, jossa tiedoksianto tapahtuu.
 • Asiakirjat on lähetettävä suoraan ja viipymättä viranomaiselta toiselle millä tahansa sopivalla tavalla, kunhan ne ovat helposti luettavissa ja niiden sisältö vastaa alkuperäisen asiakirjan sisältöä. Asiakirjoihin on liitettävä pyyntö asiakirjan tiedoksiantamisesta asetuksen liitteenä olevalla vakiolomakkeella jollakin EU-maan hyväksymällä kielellä. Asiakirjoihin ei sovelleta laillistamista tai muuta vastaavaa muodollisuutta. Vastaanottavan viranomaisen on lähetettävä vastaanottotodistus 7 päivän kuluessa. Vastaanottavan viranomaisen on otettava yhteyttä lähettävään viranomaiseen mahdollisimman nopeasti, jos lähetyksestä puuttuu tietoja.

Asiakirjan tiedoksianto toimitetaan vastaanottavan EU-maan lainsäädännön mukaan kuukauden kuluessa

 • Vastaanottavan viranomaisen on joko annettava asiakirja tiedoksi itse tai huolehdittava sen toimittamisesta yhden kuukauden kuluessa. Jos tämä ei ole mahdollista, vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava siitä lähettävälle viranomaiselle ja jatkettava toimia asiakirjan tiedoksiannon toimittamiseksi. Asiakirja toimitetaan tiedoksi vastaanottavan EU-maan lainsäädännön mukaisesti tai noudattaen lähettävän viranomaisen pyytämää erityistä menettelyä, jollei kyseinen menettely ole kansallisen lainsäädännön vastaista. Kun asiakirjan tiedoksi antaminen on suoritettu, tästä on laadittava lähettävälle viranomaiselle osoitettu todistus pyynnön lähettäneen jäsenvaltion virallisella kielellä.
 • Tiedoksiannettavan asiakirjan tiedoksiantopäivä on päivä, jona tiedoksianto tapahtuu vastaanottavan EU-maan lainsäädännön mukaisesti, paitsi silloin, kun asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa tuon maan lainsäädännön mukaisesti. Asiakirjojen tiedoksiantamisesta ei saa aiheutua kustannuksia tai maksuja vastaanottavalle EU-maalle, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka aiheutuvat erityisen tiedoksiantomenetelmän käyttämisestä tai oikeusviranomaisen käyttämisestä. Tällöin hakijan on maksettava kustannukset. EU-maiden on vahvistettava ennalta yksittäinen kiinteä maksu ja ilmoitettava se komissiolle.
 • Asiakirjat voidaan toimittaa tiedoksi myös suoraan postitse kirjattuna kirjeenä tai suoraan vastaanottavan EU-maan oikeusviranomaisten, viranomaisten tai muiden toimivaltaisten henkilöiden välityksellä, jos suora tiedoksianto sallitaan kyseisessä maassa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa asiakirjojen lähettämisessä toisen EU-maan viranomaisille voidaan käyttää konsuli- tai diplomaattikanavia.

Ilmoittaminen vastaanottajalle tämän oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tiedoksiannettavaa asiakirjaa

 • Vastaanottava viranomainen ilmoittaa vastaanottajalle, että tämä voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jos se on kielellä, jota hän ei ymmärrä, tai jos se ei ole sen EU-maan virallisella kielellä, jossa tiedoksianto tapahtuu. Tiedoksiannon vastaanottamisesta voi kieltäytyä joko asiakirjan tiedoksiannon yhteydessä tai lähettämällä asiakirjan takaisin vastaanottavalle viranomaiselle viikon kuluessa.
 • Jos asiakirja on haaste (virallinen kehotus saapua oikeuden istuntoon) tai vastaavanlainen asiakirja eikä vastaanottaja ole tullut saapuville, tuomioistuin ei voi tehdä päätöstä asiassa ennen kuin on varmaa, että asiakirja oli toimitettu tiedoksi EU-maan lainsäädännön mukaisesti ja että vastaajalla oli riittävästi aikaa valmistautua vastaamaan asiassa. Asiassa voidaan kuitenkin tehdä päätös, jos asiakirja oli tiedoksiannettu jollakin asetuksen mukaisella tavalla ja jos on kulunut yli 6 kuukautta eikä asiakirjan tiedoksiannon toimittamisesta ole saatu todistusta vastaanottavan EU-maan toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista kohtuullisina pidettävistä toimenpiteistä huolimatta. Jos vastaaja ei ollut saanut riittävän ajoissa tietoa voidakseen tulla saapuville, vastaanottaja voi silti hakea vapautusta muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja on saanut tiedon päätöksestä.
 • Komission olisi laadittava EU-maiden toimittamat tiedot sisältävä käsikirja ja päivitettävä sitä säännöllisesti. Komissio laatii asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti viranomaisten tehokkuuteen, vuoteen 2011 mennessä ja sen jälkeen 5 vuoden välein.

Kumoaminen

Asetus (EY) N:o 1393/2007 on kumottu ja korvattu asetuksella (EU) 2020/1784 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 13. marraskuuta 2008 alkaen, lukuun ottamatta 23 artiklaa (EU-maiden tiettyjen tietojen ilmoittamisesta ja julkaisusta), jota on sovellettu 13. elokuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Oikeudenkäyntiasiakirja: oikeudellinen asiakirja, joka on laadittu siviili- tai kauppaoikeudellisen oikeudenkäynnin aikana (esimerkiksi haaste, määräys tai tuomio) ja joka on annettava tiedoksi osapuolelle.
Muu kuin oikeudenkäyntiin liittyvä oikeudellinen asiakirja: oikeudellinen asiakirja, joka annetaan tiedoksi mutta ei sisälly oikeudenkäyntiasiakirjaan (esimerkiksi lasku tai häätöilmoitus).

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa (”asiakirjojen tiedoksianto”) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Asetukseen (EY) N:o 1393/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.12.2020

Top