EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ennakkoratkaisupyynnöt – suositukset kansallisille tuomioistuimille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Suositukset kansallisille tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN 267 ARTIKLAN SEKÄ EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 19 ARTIKLAN 3 KOHDAN TARKOITUS

Vuoden 2019 suositukset:

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ennakkoratkaisumenettelyn merkitys

Menettely katsotaan tarpeelliseksi, kun kansallisessa tuomioistuimessa esillä olevassa asiassa tulee esiin uusi tulkintakysymys, jolla on merkitystä EU:n oikeuden yhtenäisen soveltamisen kannalta, tai jos aikaisemmasta oikeuskäytännöstä ei näytä olevan saatavissa uudenlaisen oikeudellisen tilanteen edellyttämää tietoa.

Suositusten rakenne

Osaa suosituksista sovelletaan kaikkiin ennakkoratkaisupyyntöihin ja osaa sovelletaan erityisesti nopeutettuihin menettelyihin* tai kiireellisiin menettelyihin*.

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjä

Riita-asiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on yksin arvioida sekä ennakkoratkaisupyynnön tarpeellisuutta että unionin tuomioistuimelle esittämiensä kysymysten merkityksellisyyttä.

Ennakkoratkaisua pyytävien tuomioistuimien on muun muassa

 • oltava lakisääteisiä ja pysyviä
 • käytettävä pakottavaa tuomiovaltaa
 • sovellettava oikeussääntöjä ja
 • oltava riippumattomia.

Kohde ja soveltamisala

 • Ennakkoratkaisupyyntö koskee EU:n oikeuden tulkintaa tai pätevyyttä. Se ei koske kansallisen oikeuden tulkintaa tai pätevyyttä tai pääasian oikeudenkäynnissä esiin tulleita tosiseikkoja.
 • Unionin tuomioistuin voi tehdä ennakkoratkaisun vain, jos pääasian oikeudenkäynnissä on sovellettava EU:n oikeutta.
 • Unionin tuomioistuin ei itse sovella EU:n oikeutta ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi tuomaan oikeusriitaan; kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tehdä johtopäätöksiä unionin tuomioistuimen ratkaisusta.
 • Ennakkoratkaisut ovat sekä ennakkoratkaisua pyytävää tuomioistuinta että kaikkia jäsenvaltioiden tuomioistuimia sitovia.

Ennakkoratkaisupyynnön ja kansallisen oikeudenkäyntimenettelyn välinen vuorovaikutus

 • Ennakkoratkaisupyyntö on tehtävä heti, kun on selvää, että unionin tuomioistuimen ratkaisu on tarpeen, jotta kansallinen tuomioistuin voi antaa tuomion, ja kun kansallinen tuomioistuin pystyy määrittelemään riittävän täsmällisesti asiaa koskevat oikeussäännöt ja tosiseikat sekä asiassa esiin tulevat oikeudelliset kysymykset.
 • Kansallisia oikeudenkäyntimenettelyjä on lykättävä, kunnes unionin tuomioistuin on antanut ratkaisunsa.
 • Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on ilmoitettava unionin tuomioistuimelle kaikista sellaisista oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvistä seikoista, jotka saattavat vaikuttaa ennakkoratkaisuun, ja erityisesti kanteen peruuttamisesta, pääasian oikeudenkäynnissä tehdystä sovintoratkaisusta tai muusta seikasta, jonka vaikutuksesta oikeudenkäynti päättyy. Sen on myös ilmoitettava unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisun pyytämistä koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen mahdollisesti annetusta ratkaisusta ja sen vaikutuksista ennakkoratkaisupyyntöön.

Ennakkoratkaisupyynnön muoto ja sisältö

 • Ennakkoratkaisupyynnössä on käytettävä yksinkertaisia, selkeitä ja täsmällisiä sanamuotoja, sillä se joudutaan kääntämään, jotta muut jäsenvaltiot voivat esittää huomautuksensa.
 • Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määritetään pyynnön sisältö, ja pyyntöön on sisällytettävä ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen kysymykset, joiden olennaisia kohtia koskeva yhteenveto esitetään suositusten liitteessä. Jos yksi tai useampi näistä vaatimuksista ei täyty, unionin tuomioistuin saattaa joutua toteamaan, ettei se ole toimivaltainen vastaamaan esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin, tai jättämään ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta.
 • Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin voi selostaa lyhyesti pääasian oikeudenkäynnin asianosaisten keskeiset perustelut. On kuitenkin huomattava, että unionin tuomioistuimessa käännetään muille kielille vain ennakkoratkaisupyyntö muttei sen mahdollisia liitteitä.
 • Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin voi myös ilmaista lyhyesti oman näkemyksensä ennakkoratkaisukysymyksiin annettavasta vastauksesta. Tällainen ilmoitus on hyödyllinen unionin tuomioistuimelle erityisesti silloin, kun sen on ratkaistava ennakkoratkaisupyyntö nopeutetussa menettelyssä tai kiireellisessä menettelyssä.
 • Unionin tuomioistuimelle esitettävien ennakkoratkaisukysymysten on oltava ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen muusta sisällöstä erottuvassa ja selvästi yksilöidyssä osassa mieluiten kyseisen päätöksen alussa tai lopussa. Kysymysten on oltava ymmärrettävissä sellaisinaan eli tukeutumatta ennakkoratkaisupyynnön perusteluihin.
 • Ennakkoratkaisupyynnön on oltava koneellisesti kirjoitettu ja että sen sivujen ja kohtien on oltava numeroitu.

Henkilötietojen suoja ja tunnistetietojen poistaminen ennakkoratkaisupyynnöstä

 • Henkilötietojen mahdollisimman hyvän suojan varmistamiseksi käsiteltäessä asiaa unionin tuomioistuimessa ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen tulisi huolehtia asiaa koskevien tunnistetietojen poistamisesta korvaamalla ennakkoratkaisupyynnössä mainittujen luonnollisten henkilöiden nimet esimerkiksi alkukirjaimilla tai kirjainyhdistelmällä sekä poistamalla tekstistä tiedot, joiden perusteella nämä henkilöt saatettaisiin tunnistaa.

Ennakkoratkaisupyynnön lähettäminen unionin tuomioistuimelle

 • Kaikki ennakkoratkaisupyynnöt on päivättävä, allekirjoitettava ja lähetettävä sähköisesti tai postitse unionin tuomioistuimen kirjaamoon Luxemburgiin.
 • Unionin tuomioistuin suosittelee kansallisille tuomioistuimille e-Curia-sovelluksen käyttöä.
 • Kirjaamoon on toimitettava ennakkoratkaisupyynnön mukana kaikki asiaa koskevat merkitykselliset ja asian käsittelemiseksi unionin tuomioistuimessa tarvittavat asiakirjat ja erityisesti pääasian asianosaisten ja niiden mahdollisten oikeudenkäyntiedustajien täsmälliset yhteystiedot sekä pääasian asiakirja-aineisto tai sen jäljennös.

Oikeudenkäyntikulut ja oikeusapu

 • Ennakkoratkaisupyynnön käsittely unionin tuomioistuimessa on maksutonta.
 • Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tekee tarvittaessa ratkaisun asianosaisten oikeudenkäyntikuluista.
 • Mikäli pääasian oikeudenkäynnin asianosaisella ei ole riittäviä varoja, unionin tuomioistuin voi myöntää tällaiselle asianosaiselle oikeusapua unionin tuomioistuimessa aiheutuvien kulujen, erityisesti asianajokulujen, kattamiseen. Tällaista oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää vain siinä tapauksessa, että kyseessä olevalle asianosaiselle ei ole jo myönnetty oikeusapua kansallisella tasolla, tai siinä tapauksessa, että kyseinen apu ei kata unionin tuomioistuimessa aiheutuneita kustannuksia tai kattaa vain osan niistä.

Unionin tuomioistuimen kirjaamon tehtävä

 • Kirjaamo on yhteydessä ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen käsittelyn aikana ja toimittaa tälle jäljennöksen kaikista oikeudenkäyntiasiakirjoista ja selvityspyynnöt.
 • Asian käsittelyn päätyttyä kirjaamo lähettää unionin tuomioistuimen ratkaisun ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kirjaamolle, miten se soveltaa ratkaisua, sekä asiassa antamassaan lopullisesta ratkaisusta.

Nopeutetut ja kiireelliset ennakkoratkaisupyynnöt

 • Työjärjestyksensä 105–114 artiklan nojalla unionin tuomioistuin voi päättää, että jotkin ennakkoratkaisupyynnöt on käsiteltävä nopeutetussa tai kiireellisessä menettelyssä.
 • Nopeutetuissa ennakkoratkaisupyynnöissä määräajat esimerkiksi jäsenvaltioiden huomautusten esittämistä varten on tavallista lyhyempiä.
 • Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen on perusteltava kiireellisyys ja esitettävä riskit, joita mahdollisesti aiheutuisi tavallisen menettelyn soveltamisesta.
 • Nopeutettua tai kiireellistä menettelyä koskevat pyynnöt on lähetettävä e-Curia-sovelluksella tai sähköpostitse.

MISTÄ ALKAEN SUOSITUKSIA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 8. marraskuuta 2019 alkaen.

TAUSTAA

Ks. lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Ennakkoratkaisu. Menettely, jota käytetään tapauksissa, joissa on kyse EU:n oikeuden tulkinnasta ja pätevyydestä ja
 • joissa ratkaisu on tarpeen, jotta kansallinen tuomioistuin voi antaa päätöksen tai
 • joissa ei kansallisen lainsäädännön mukaan voi hakea muutosta.
Nopeutettu menettely. Menettely, joka on asian luoteen ja poikkeustapausten vuoksi käsiteltävä nopeasti. Nopeutetun menettelyn soveltamista on pyydettävä vain sellaisissa erityistilanteissa, joissa erityiset seikat osoittavat kiireellisen tilanteen, jonka vuoksi on perusteltua, että unionin tuomioistuin ratkaisee esitetyt kysymykset nopeasti. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kansanterveyteen tai ympäristöön kohdistuu suuria ja välittömiä riskejä, joiden torjumisessa unionin tuomioistuimen nopeasta ratkaisusta voi olla apua, tai silloin, jos kansallisen valtiosääntöoikeuden tai unionin oikeuden peruskysymyksiä koskevan epätietoisuuden poistaminen erittäin nopeasti on tarpeen erityisten syiden vuoksi.
Kiireellinen menettely. Menettely, jota sovelletaan vain vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevissa asioissa. Se rajoittaa etenkin kirjallisten huomautusten esittämiseen oikeutettujen osapuolten lukumäärää ja äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa asia voidaan käsitellä unionin tuomioistuimessa kokonaan ilman kirjallista vaihetta.

ASIAKIRJAT

Suositukset kansallisille tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä (EUVL C 439, 25.11.2016, s. 1–8)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 1 luku – Toimielimet – 5 jakso – Euroopan unionin tuomioistuin – 267 artikla (aiempi EY-sopimuksen 234 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 164)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 19 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 27)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Unionin tuomioistuimen työjärjestys (EUVL L 265, 29.9.2012, s. 1–42)

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen muutos (EUVL L 173, 26.6.2013, s. 65)

Viimeisin päivitys: 26.04.2022

Top