EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ennakkoratkaisupyynnöt – suositukset kansallisille tuomioistuimille

Ennakkoratkaisupyynnöt – suositukset kansallisille tuomioistuimille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositukset kansallisille tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artikla

SUOSITUSTEN JA SEUT-SOPIMUKSEN 267 ARTIKLAN TARKOITUS

Suosituksissa selitetään EU-maiden tuomioistuimille sen menettelyn tarkoitus, joka SEUT-sopimuksen 267 artiklan nojalla oikeuttaa ne saattamaan asian Euroopan unionin tuomioistuimeen ennakkoratkaisua varten. Menettelyä käytetään tapauksissa, joissa on kyse EU:n oikeuden tulkinnasta ja pätevyydestä ja

 • joissa ratkaisu on tarpeen, jotta kansallinen tuomioistuin voi antaa päätöksen tai
 • joissa ei kansallisen lainsäädännön mukaan voi hakea muutosta.

Suosituksissa määritetään myös menettelyn ulottuvuus sekä muoto, jossa kansallisten tuomioistuimen on toimitettava ennakkoratkaisupyyntönsä.

Niillä täydennetään unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 93–118 artiklaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Ennakkoratkaisumenettelyn merkitys

Menettely katsotaan tarpeelliseksi, kun kansallisessa tuomioistuimessa esillä olevassa asiassa tulee esiin uusi tulkintakysymys, jolla on merkitystä EU:n oikeuden yhtenäisen soveltamisen kannalta, tai jos aikaisemmasta oikeuskäytännöstä ei näytä olevan saatavissa uudenlaisen oikeudellisen tilanteen edellyttämää tietoa.

Suositusten rakenne

Osaa suosituksista sovelletaan kaikkiin ennakkoratkaisupyyntöihin ja osaa sovelletaan erityisesti nopeutettuihin menettelyihin* tai kiireellisiin menettelyihin*.

Ennakkoratkaisupyynnön esittäjä

Riita-asiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on yksin arvioida sekä ennakkoratkaisupyynnön tarpeellisuutta että unionin tuomioistuimelle esittämiensä kysymysten merkityksellisyyttä.

Ennakkoratkaisua pyytävien tuomioistuimien on muun muassa

 • oltava lakisääteisiä ja pysyviä
 • käytettävä pakottavaa tuomiovaltaa
 • sovellettava oikeussääntöjä ja
 • oltava riippumattomia.

Kohde ja ulottuvuus

 • Merkittävää on, että ennakkoratkaisupyyntö koskee EU:n oikeuden tulkintaa tai pätevyyttä eikä kansallisen oikeuden tulkintaa tai pätevyyttä tai pääasian oikeudenkäynnissä esiin tulleita tosiseikkoja.
 • Unionin tuomioistuin voi tehdä ennakkoratkaisun vain, jos pääasian oikeudenkäynnissä on sovellettava EU:n oikeutta.
 • Unionin tuomioistuin ei itse sovella EU:n oikeutta ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen unionin tuomioistuimen ratkaistavaksi tuomaan oikeusriitaan; kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on tehdä johtopäätöksiä unionin tuomioistuimen ratkaisusta.
 • Ennakkoratkaisut ovat sekä ennakkoratkaisua pyytävää tuomioistuinta että kaikkia EU-maiden tuomioistuimia sitovia.

Ennakkoratkaisupyynnön ajankohta ja kansallisten oikeudenkäyntimenettelyjen lykkääminen

 • Ennakkoratkaisupyyntö on tehtävä heti, kun on selvää, että unionin tuomioistuimen ratkaisu on tarpeen, jotta kansallinen tuomioistuin voi antaa tuomion, ja kun kansallinen tuomioistuin pystyy määrittelemään riittävän täsmällisesti asiaa koskevat oikeussäännöt ja tosiseikat sekä asiassa esiin tulevat oikeudelliset kysymykset.
 • Kansallisia oikeudenkäyntimenettelyjä on lykättävä, kunnes unionin tuomioistuin on antanut ratkaisunsa.

Ennakkoratkaisupyynnön muoto ja sisältö

 • Ennakkoratkaisupyynnössä on käytettävä yksinkertaisia, selkeitä ja täsmällisiä sanamuotoja, sillä se joudutaan kääntämään, jotta muut EU-maat voivat esittää huomautuksensa.
 • Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määritetään pyynnön sisältö, ja pyyntöön on sisällytettävä ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen kysymykset, joiden olennaisia kohtia koskeva yhteenveto esitetään suositusten liitteessä.
 • Kaikki ennakkoratkaisupyynnöt on päivättävä, allekirjoitettava ja lähetettävä kirjattuna lähetyksenä unionin tuomioistuimen kirjaamoon Luxemburgiin.

Oikeudenkäyntikulut ja oikeusapu

Ennakkoratkaisupyynnön käsittely unionin tuomioistuimessa on maksutonta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tekee tarvittaessa ratkaisun asianosaisten oikeudenkäyntikuluista.

Unionin tuomioistuimen kirjaamon tehtävä

 • Kirjaamo on yhteydessä ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen käsittelyn aikana ja toimittaa tälle jäljennöksen kaikista oikeudenkäyntiasiakirjoista ja selvityspyynnöt.
 • Asian käsittelyn päätyttyä kirjaamo lähettää unionin tuomioistuimen ratkaisun ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kirjaamolle, miten se soveltaa ratkaisua, sekä asiassa antamassaan lopullisesta ratkaisusta.

Nopeutetut ja kiireelliset ennakkoratkaisupyynnöt

 • Työjärjestyksensä 105–107 artiklan nojalla unionin tuomioistuin voi päättää, että jotkin ennakkoratkaisupyynnöt on käsiteltävä nopeutetussa tai kiireellisessä menettelyssä.
 • Nopeutetuissa ennakkoratkaisupyynnöissä määräajat esimerkiksi EU-maiden huomautusten esittämistä varten on tavallista lyhyempiä.
 • Ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen on perusteltava kiireellisyys ja esitettävä riskit, joita mahdollisesti aiheutuisi tavallisen menettelyn soveltamisesta.
 • Nopeutettua tai kiireellistä menettelyä koskevat pyynnöt voidaan toimittaa etukäteen unionin tuomioistuimen kirjaamoon sähköpostitse tai faksilla.

MISTÄ ALKAEN SUOSITUKSIA SOVELLETAAN?

Niillä korvataan aiemmat suositukset, jotka annettiin vuonna 2012, ja niitä sovelletaan 25. marraskuuta 2016 alkaen.

KESKEISET TERMIT

Nopeutettu menettely: menettely, joka on asian luonteen ja poikkeustapausten vuoksi käsiteltävä nopeasti.
Kiireellinen menettely: menettely, jota sovelletaan vain vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevissa asioissa. Se rajoittaa etenkin kirjallisten huomautusten esittämiseen oikeutettujen osapuolten lukumäärää ja äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa asia voidaan käsitellä unionin tuomioistuimessa kokonaan ilman kirjallista vaihetta.

ASIAKIRJAT

Suositukset kansallisille tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä (EUVL C 439, 25.11.2016, s. 1–8)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 1 luku – Toimielimet – 5 jakso – Euroopan unionin tuomioistuin – 267 artikla (aiempi EY-sopimuksen 234 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 164)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 19 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 27)

Unionin tuomioistuimen työjärjestys (EUVL L 265, 29.9.2012, s. 1–42)

Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen muutos (EUVL L 173, 26.6.2013, s. 65)

Viimeisin päivitys: 31.10.2017

Top