Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin

Go to the summaries’ table of contents

Oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 15 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

SEUT 15 ARTIKLAN JA ASETUKSEN TARKOITUS

 • SEUT 15 artiklan 3 kohdassa annetaan EU:n kansalaisille, asukkaille ja yrityksille oikeus tutustua EU:n toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjoihin tiettyjen periaatteiden ja edellytysten mukaisesti.
 • Asetuksessa määritellään kyseisen tutustumisoikeuden yleiset periaatteet ja rajoitukset. Sillä pyritään varmistamaan, että kansalaiset voivat käyttää oikeuttaan mahdollisimman helposti. Tutustumista voidaan pyytää kaikkiin asiakirjoihin, joita toimielimet ovat laatineet tai vastaanottaneet kaikilla EU:n toiminnan alueilla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poikkeukset ja kolmansien oikeudet

Toimielimet voivat olla antamatta tutustuttavaksi asiakirjaa, jonka sisältämien tietojen ilmaiseminen

 • vahingoittaisi
  • sellaisen yleisen edun suojaa, joka koskee yleistä turvallisuutta, puolustusta, kansainvälisiä suhteita ja EU:n tai jonkin EU-maan finanssi-, raha- tai talouspolitiikkaa
  • yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa, erityisesti EU:n lainsäädännön mukaista henkilötietojen suojaa
 • tai vahingoittaisi tietyn henkilön
  • taloudellisia etuja, tuomioistuinkäsittelyä ja oikeudellista neuvonantoa tai
  • tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusta, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista,
 • tai vahingoittaisi vakavasti toimielimen päätöksentekomenettelyä, jollei ylivoimainen yleinen etu edellytä ilmaisemista.

Jos asiakirjat ovat kolmannen osapuolen laatimia, EU:n toimielimen on epävarmoissa tapauksissa kuultava tätä arvioidakseen, onko sovellettava jotakin poikkeusta. EU-mailla on vahva vastustamisoikeus (mutta ei veto-oikeutta).

EU-maiden hallussa olevat asiakirjat

Jos EU-maa vastaanottaa pyynnön, joka koskee sen hallussa olevaa, jostakin EU:n toimielimestä peräisin olevaa asiakirjaa, sen on periaatteessa kuultava asianomaista toimielintä varmistaakseen, että asiakirjan luovuttaminen on tämän asetuksen tavoitteiden mukaista. Maa voi tämän asemesta toimittaa pyynnön edelleen kyseiselle toimielimelle.

Hakemukset, hakemusten käsittely ja asiakirjoihin tutustuminen

 • Yleisön on esitettävä hakemus saada tutustua asiakirjoihin kirjallisesti (esimerkiksi sähköisesti) jollakin EU:n virallisella kielellä. Hakijan ei tarvitse perustella hakemusta mutta pyynnön on oltava täsmällinen.
 • Toimielinten on käsiteltävä välittömästi asiakirjoihin tutustumista koskevat hakemukset. Toimielinten on lähetettävä hakemuksen vastaanottoilmoitus, ja viidentoista työpäivän kuluessa hakemuksen kirjaamisesta niiden on joko annettava pyydetty asiakirja tutustuttavaksi tai hylättävä hakemus. Tätä määräaikaa voidaan jatkaa kerran viidellätoista työpäivällä.
 • Jos hakemus hylätään kokonaan tai osittain, hakija voi viidentoista päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut toimielimen vastauksen, tehdä uudistetun hakemuksen ja pyytää toimielintä tarkistamaan kantaansa.
 • Hakija voi tutustua asiakirjoihin joko toimielimen tiloissa tai siten, että hänelle toimitetaan niistä jäljennös tai hänelle ilmoitetaan, miten hän voi saada asiakirjat helposti.

Arkaluonteiset asiakirjat

 • Arkaluonteisia ovat tietyt asiakirjat, jotka ovat peräisin toimielimistä tai niiden virastoista, EU-maista tai EU:n ulkopuolisista maista tai kansainvälisistä järjestöistä ja joiden turvaluokitus on TRÈS SECRET UE / EU TOP SECRET, SECRET UE / EU SECRET tai CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL.
 • Arkaluonteisiin asiakirjoihin tutustumista koskevia hakemuksia voivat käsitellä ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on oikeus tuntea asiakirjojen sisältö. Arkaluonteisia asiakirjoja voidaan kirjata rekisteriin tai luovuttaa vain sen suostumuksella, jolta asiakirja on peräisin.

Rekisterit ja hallintokäytännöt

 • Kaikilla toimielimillä on oltava asiakirjarekisteri. Rekisterin olisi oltava käytettävissä sähköisesti.
 • EU-maiden on toimittava yhteistyössä toimielinten kanssa kansalaisille suunnattavassa tiedotuksessa.
 • Toimielinten on kehitettävä hyviä hallintokäytäntöjä varmistaakseen tässä asetuksessa taatun tutustumisoikeuden käytön.

Julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessäMonia EU:n asiakirjoja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näitä ovat muun muassa

Kertomukset ja täytäntöönpanotoimenpiteetKukin toimielin julkaisee vuosittain edeltävää vuotta koskevan kertomuksen, jossa ilmoitetaan niiden tapausten määrä, joissa toimielin on kieltäytynyt antamasta asiakirjoja tutustuttavaksi, kieltäytymisten perustelut sekä asiakirjarekisteriin kirjaamattomien arkaluonteisten asiakirjojen määrä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 3. joulukuu 2001 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa: Periaatteet – II osasto: Yleisesti sovellettavat määräykset – 15 artikla (aiempi EY-sopimuksen 255 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 54–55)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisesta vuonna 2016 (COM(2017) 738 final, 6.12.2017)

Viimeisin päivitys: 14.12.2017

Top