EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan unionin asetukset

Euroopan unionin asetukset

Asetukset ovat säädöksiä, jotka on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa. Asetukset koskevat kaikkia ja ovat kaikilta osiltaan sitovia, ja niitä sovelletaan sellaisinaan kaikissa EU-maissa.

TIIVISTELMÄ

Asetukset ovat säädöksiä, jotka on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 288 artiklassa. Asetukset koskevat kaikkia ja ovat kaikilta osiltaan sitovia, ja niitä sovelletaan sellaisinaan kaikissa EU-maissa.

Kun EU esimerkiksi päätti ryhtyä toimiin suojellakseen paremmin ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemiallisiin aineisiin liittyviltä riskeiltä, se hyväksyi asiaa koskevan asetuksen.

Asetukset ovat osa EU:n johdettua oikeutta. Euroopan unionin toimielimet hyväksyvät ne perustamissopimusten perusteella. Niillä pyritään takaamaan EU:n lainsäädännön yhtenäinen soveltaminen kaikissa EU-maissa.

Asetus hyväksytään lainsäädäntömenettelyä noudattaen. Se on säädös, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyvät tavallista tai erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Asetus kohdennetaan abstrakteille henkilöryhmille, ei yksilöidyille henkilöille. Tämä erottaa sen päätöksestä, joka määritellään SEUT-sopimuksen 288 artiklassa. Asetus on kaikilta osiltaan sitova.

Niiden, joita asetus koskee, on noudatettava sitä kokonaisuudessaan. Se on säädös, joka sitoo

EU:n toimielimiä,

EU-maita,

luonnollisia henkilöitä, joihin se kohdistuu.

Asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU-maissa. Tämä tarkoittaa sitä, että

sitä sovelletaan välittömästi kaikissa EU-maissa ilman, että sitä tarvitsee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä,

siinä asetetaan oikeuksia ja velvollisuuksia luonnollisille henkilöille, jotka voivat vedota siihen suoraan kansallisissa tuomioistuimissa,

luonnolliset henkilöt voivat käyttää sitä perustana suhteissaan toisiin luonnollisiin henkilöihin, EU-maihin tai EU:n viranomaisiin.

Asetusta sovelletaan kaikissa EU-maissa voimaantulopäivästään lähtien (asetuksessa säädettynä päivänä tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, 20 päivää Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemisen jälkeen). Sen oikeusvaikutukset ovat yhtäaikaisia, automaattisia ja yhdenmukaisesti sitovia kaikissa kansallisissa lainsäädännöissä.

Delegoidut asetukset

Delegoituja säädöksiä koskevassa menettelyssä (SEUT-sopimuksen 290 artikla) komissio voi hyväksyä delegoituja asetuksia täydentääkseen tai tarkentaakseen jonkin asetuksen tai EU:n direktiivin tiettyjä näkökohtia.

Täytäntöönpanoasetukset

Täytäntöönpanosäädöksiä koskevassa menettelyssä (SEUT-sopimuksen 291 artikla) komissiolle voidaan antaa valtuudet hyväksyä asetuksia sellaisen lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi, joka edellyttää yhdenmukaista täytäntöönpanoa EU:ssa. Komission täytäntöönpanovaltaa tulee käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Euroopan unionin toimielimet voivat myös hyväksyä Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan aluekehitysrahastoa koskevia täytäntöönpanoasetuksia. Tämäntyyppiset asetukset on määritelty SEUT-sopimuksen 164 ja 178 artikloissa.

Ne ovat säädöksiä, joiden voimassaolo riippuu perusasetuksesta. Perusasetuksessa määritellään perussäännöt, kun taas täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan tietyt tekniset säännökset.

Lisätietoja löytyy EU:n oikeutta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys 30.08.2015

Top