EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Muuttoliiketilastot

Muuttoliiketilastot

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 862/2007 muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksessa (EY) N:o 862/2007 vahvistetaan EU:n säännöt sellaisten tilastojen keruuta ja laatimista varten, jotka koskevat muuttoliikettä (maastamuutto* ja maahanmuutto*), kansainvälistä suojelua (turvapaikka), laillista ja laitonta maahanmuuttoa* sekä paluuta EU:n ja EFTA-maiden kautta.
 • Jotta voidaan varmistaa luotettavien, asiaankuuluvien ja ajankohtaisten tilastojen saatavuus muuttoliikkeen ja kansainvälisen suojelun alalla ja tukea Euroopan muuttoliikeagendaa, muutosasetuksessa (EU) 2020/851 säädetään uusista tilastoista Eurostatin kerättäväksi ja annetaan uusia sääntöjä pilottitutkimusten käynnistämiseksi, jotta voidaan testata uusien tiedonkeruiden tai erittelyjen toteutettavuutta asetuksen (EY) N:o 862/2007 soveltamisalalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tilastolliset vaatimukset

Asetuksessa vahvistetaan eri tietoryhmiä koskevat tilastolliset vaatimukset.

 • Kansainvälisen muuttoliikkeen osalta EU-maiden on toimitettava Eurostatille seuraavat tilastotiedot:
  • kyseisen maan alueelle muuttaneet maahanmuuttajat,
  • kyseisen maan alueelta muuttaneet maastamuuttajat,
  • henkilöt, joiden vakituinen asuinpaikka on kyseisessä maassa,
  • henkilöt, joille on annettu kyseisen maan kansalaisuus.
 • Oleskelulupien ja kolmannen maan kansalaisten osalta EU-maiden on toimitettava Eurostatille seuraavat tilastotiedot:
  • myönnettyjen oleskelulupien lukumäärä, sellaisten oleskelulupien lukumäärä, jotka on myönnetty henkilön muuttaessa maahanmuuttaja-asemaansa tai oleskeluperustetta, ja myönnettyjen pitkäaikaisten oleskelulupien lukumäärä,
  • voimassa olevien oleskelulupien ja pitkäaikaisten oleskelulupien lukumäärä.
 • Kansainvälisen suojelun osalta EU-maiden on toimitettava Eurostatille seuraavat tilastotiedot:
  • kansainvälistä suojelua hakevat henkilöt, mukaan lukien ensimmäisen kerran ja myöhemmin tehdyt hakemukset,
  • kansainvälistä suojelua hakevien ilman huoltajaa olevien lasten määrä,
  • vireillä olevien kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten määrä,
  • peruutetut turvapaikkahakemukset,
  • nopeutetussa menettelyssä käsitellyt hakemukset,
  • hakijat, joihin sovelletaan aineellisia vastaanotto-olosuhteita,
  • kansainvälistä suojelua koskevien hylättyjen hakemusten määrä,
  • myönnettyjen pakolaisasemien, toissijaisten suojeluasemien, kansallisen lainsäädännön nojalla humanitäärisistä syistä myönnettyjen oleskelulupien ja tilapäisten suojelujen määrä,
  • Dublin III -asetuksen nojalla tehtyjen pyyntöjen, uudelleentarkastelupyyntöjen, päätösten ja siirtojen määrä,
  • henkilöt, joiden osalta on tehty päätös uudelleensijoittamisesta*.
 • Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun sekä paluun osalta EU-maiden on toimitettava seuraavat tilastotiedot lukumäärinä:
  • kolmannen maan kansalaiset, joilta maahantulo EU-maan alueelle on evätty ulkorajalla,
  • kolmannen maan kansalaiset, joiden on todettu olevan EU-maan alueella laittomasti,
  • hallinnolliset tai oikeudelliset päätökset, joilla asetetaan velvoite poistua EU-maan alueelta,
  • kolmannen maan kansalaiset, jotka on palautettu heidän saatuaan maastapoistumismääräyksen.

Tietolähteet

Tilastotiedot perustuvat erilaisiin lähteisiin, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • hallinnollisia ja oikeudellisia toimia koskevat rekisterit,
 • henkilöitä koskevat rekisterit ja hallinnollisiin toimiin liittyvät rekisterit,
 • väestölaskentatiedot,
 • otantatutkimukset.

Yleisesti ottaen tilastotiedot eritellään iän, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan. Tietoja kerätään kuitenkin myös muiden ryhmien osalta. Näitä ovat esimerkiksi oleskeluluvan myöntämisen syy tai syntymämaan ja seuraavan tai edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmät.

Pilottitutkimukset

 • Muutosasetuksessa (EU) 2020/851 säädetään pilottitutkimuksista, joissa testataan asetuksen (EY) N:o 862/2007 soveltamisalaan kuuluvien uusien tiedonkeruiden tai erittelyjen toteutettavuutta.

EU:n talousarviosta voidaan myöntää kansallisille laitoksille rahoitusta seuraaviin:

 • muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevia tilastoja koskevien uusien menetelmien kehittäminen,
 • tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien uusien tiedonkeruiden ja erottelujen kehittäminen tai toteuttaminen, mukaan lukien tietolähteiden ja -järjestelmien parantaminen, enintään viiden vuoden ajaksi.

Täytäntöönpano

Euroopan komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta joka kolmas vuosi. Vuoden 2018 kertomuksessa havaittiin selviä parannuksia tietojen saatavuudessa, kattavuudessa, laadussa ja ajantasaisuudessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 20. elokuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Maastamuutto: toimi, jolla henkilö, jolla on aikaisemmin ollut vakinainen asuinpaikka EU-maan alueella, lakkaa pitämästä vakinaista asuinpaikkaansa tässä EU-maassa ajanjaksoksi, joka on tai jonka odotetaan olevan vähintään 12 kuukautta.
Maahanmuutto: toimi, jolla henkilö siirtää vakinaisen asuinpaikkansa EU-maan alueelle ajanjaksoksi, joka on tai jonka odotetaan olevan vähintään 12 kuukautta, kun hänen vakinainen asuinpaikkansa on aikaisemmin ollut toisessa EU-maassa tai EU:n ulkopuolisessa maassa.
Laiton maahanmuutto: sellainen ihmisten liikkuminen rajojen yli, joka ei noudata lähettävän maan, läpikulkumaan tai loppusijoitusmaan hallinnollisia tai oikeudellisia säädöksiä.
Uudelleensijoittaminen: EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten siirtäminen EU-maahan, jossa heillä on lupa oleskella kansainvälisen suojelun perusteella.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23–29)

Asetukseen (EU) N:o 862/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanosta (COM(2018) 594 final, 16.8.2018)

Komission asetus (EU) N:o 351/2010, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2010, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanosta syntymämaaryhmien, edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmien, seuraavan vakinaisen asuinpaikan maaryhmien ja kansalaisuusryhmien luokkien määrittelyn osalta (EUVL L 104, 24.4.2010, s. 37–39)

Komission asetus (EU) N:o 216/2010, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2010, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse oleskelulupien myöntämisperusteiden määrittelemisestä (EUVL L 66, 16.3.2010, s. 1–2)

Viimeisin päivitys: 24.08.2020

Top