EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n perusoikeusvirasto

EU:n perusoikeusvirasto

Neuvoston asetus (EY) N:o 168/2007 Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 168/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta

TIIVISTELMÄ

Perusoikeusvirasto tarjoaa EU:n toimielimille ja hallituksille perusoikeuksia koskevaa apua, kun ne panevat täytäntöön EU:n lainsäädäntöä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella luodaan erityinen perusoikeuksia käsittelevä EU-tason elin - perusoikeusvirasto - ja vahvistetaan sen pääasialliset tehtävät ja tavoitteet, toiminta ja sisäinen hallinto.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Viraston tehtävänä on asetuksen mukaisesti

tarjota EU:n toimielimille ja EU-maille perusoikeuksia koskevaa asiantuntemusta, jotta ne voivat varmistaa, että niiden toteuttamat toimet ja antamat lait ovat näiden oikeuksien mukaisia,

laatia lausuntoja EU:n toimielimille ja hallituksille joko omasta aloitteestaan tai pyynnöstä (esimerkiksi siitä, ovatko niiden toimet tai lainsäädäntöehdotukset perusoikeuksien mukaisia),

kerätä, analysoida ja jakaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa vaikutuksista, joita EU:n toimilla on ihmisten perusoikeuksiin,

toteuttaa perusoikeuksia koskevia tutkimuksia ja selvityksiä,

laatia julkaisuja erityisistä aiheista tai siitä, miten EU:n toimielimet ja hallitukset panevat täytäntöön perusoikeussäädöksiä,

julkaista vuosikertomus viraston toiminta-aloihin kuuluvista perusoikeuskysymyksistä ja antaa siinä esimerkkejä hyvistä käytänteistä,

kehittää viestintästrategioita tai -kampanjoita ja edistää kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua yleisen tietoisuuden lisäämiseksi perusoikeuksista,

ehdottaa keinoja oikeuksien turvaamiseksi.

Virasto ei kuitenkaan käsittele yksittäisiä kanteluja.

Viisivuotiset toimintasuunnitelmat

Viraston toiminta perustuu EU:n neuvoston hyväksymään monivuotiseen toimintakehykseen, jossa määritellään kohdealat, joiden parissa se työskentelee viisivuotiskauden ajan EU:n yleisten painopisteiden mukaisesti.

Niihin on kuuluttava rasismin, muukalaisvihan ja siihen liittyvän suvaitsemattomuuden torjunta.

Yhteistyö muiden elinten kanssa

Viraston on ylläpidettävä tiiviit yhteydet

EU-maiden hallituksiin ja kansalaisyhteiskunnan ryhmiin, kuten perusoikeusfoorumiin,

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

23. helmikuuta 2007 alkaen.

TAUSTAA

Virasto korvasi sitä edeltäneen elimen, Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen Wienissä, ja otti hoitaakseen sen tehtävät.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 168/2007

23.2.2007

-

EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1-14

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös N:o 252/2013/EU, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotisen toimintakehyksen vahvistamisesta vuosiksi 2013-2017 (EUVL L 79, 21.3.2013, s. 1-3)

Viimeisin päivitys: 30.07.2015

Top