EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta

Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASATA:

Direktiivi 91/477/ETY – aseiden hankinta ja hallussapidon valvonta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • ”Asedirektiivissä” asetetaan tietyt siviilikäyttöön tarkoitettujen tuliaseiden* liikkumista EU:ssa koskevat minimivaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä vahvistetaan neljä tuliaseluokkaa, joihin aseet luokitellaan vaarallisuutensa perusteella. Luokat määritellään direktiivin liitteessä I.

Soveltamisala

Direktiiviä ei sovelleta sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden kaupallisiin siirtoihin eikä aseiden ja ampumatarvikkeiden* hankintaan ja hallussapitoon, jota harjoittavat

 • puolustusvoimat, poliisi tai julkiset palvelut
 • keräilijöiden ja aseiden alalla toimivat sivistykselliset ja historialliset järjestöt, jotka se EU-maa, jonka alueella ne toimivat, on hyväksynyt,

Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

Tuliaseenkantolupa

EU-maan viranomaiset myöntävät Euroopan tuliaseenkantoluvan pyynnöstä henkilölle, josta tulee laillisesti tuliaseen haltija ja käyttäjä. Luvan on aina oltava luvassa mainitun tuliaseen tai -aseiden käyttäjän hallussa.

Tunnistustiedot ja jäljittäminen

 • Jokainen ase ja ampumatarvikkeiden kukin pienin pakkausyksikkö on merkittävä valmistuksen yhteydessä.
 • EU-maiden on ylläpidettävä tietokoneistettua arkistointijärjestelmää, johon aseet rekisteröidään. Vain valtuutetuilla viranomaisilla on pääsy tähän rekisteriin.
 • EU-maat voivat perustaa järjestelmän aseiden välittäjien* toiminnan sääntelemiseksi. Asekauppiaiden* on pidettävä rekisteriä aseista, jotka he ottavat vastaan tai luovuttavat toimintakautensa aikana.

Myynti, hankinta ja hallussapito

 • EU-maiden vastuulla on valvoa aseiden myyntiä, hankintaa ja hallussapitoa. Kuitenkin kaikkien asetettujen sääntöjen on kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.
 • Ampumatarvikkeiden hankintaa ja hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat kuin tuliaseiden, joihin kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu.

Aseen hankinta ja hallussapito on sallittua henkilölle,

 • jolla on pätevä syy aseen hankintaan tai hallussapitoon (esim. on hyväksytty keräilijä tai kuuluu ammuntakerhoon)
 • joka on vähintään 18-vuotias, paitsi metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamisen osalta (esim. joissakin tapauksissa alle 18-vuotiaat voivat käyttää aseita metsästykseen ja urheiluammuntaan aseenkantoluvan omistavan vanhemman/aikuisen ohjauksessa tai hyväksytyssä harjoittelukeskuksessa)
 • joka ei aiheuta vaaraa itselleen tai muille.

Luvat

Henkilölle, joka täyttää aseen hankintaa ja hallussapitoa koskevat vaatimukset, voidaan myöntää monivuotinen lupa. Tällöin on noudatettava tiettyjä muodollisuuksia:

 • kaikista aseen liikkeistä on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille
 • säännöllisin tarkistuksin on varmistettava, että henkilö täyttää edelleen vaatimukset
 • kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä enimmäismääräaikoja on noudatettava.

Tuliaseiden EU:n sisällä tapahtuvan liikkumisen valvomiseksi direktiivissä säädetään seuraavia tapauksia koskevista menettelyistä:

 • tuliaseiden lopulliset siirrot EU-maasta toiseen
 • tuliaseiden väliaikaiset siirrot (matkat) kahden tai useamman EU-maan kautta.
 • Nämä muodollisuudet koskevat kaikkia tuliaseita sota-aseita lukuun ottamatta.

EU-maiden rooli

 • EU-maiden välisen tietojen vaihdon helpottamiseksi perustettiin vuonna 2009 yhteysryhmä.
 • Direktiivi ei vaikuta EU-maiden oikeuteen toteuttaa toimia laittoman asekaupan estämiseksi.

Tarkistus ja ehdotukset

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2015 kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta osana tuliaseita koskevaa toimenpidepakettia. Pakettiin sisältyi ehdotus asedirektiivin tarkistamisesta.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 17. lokakuuta 1991 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuuta 1993 mennessä.

KESKEISET TERMIT

* Tuliase: kannettava piipulla varustettu ase, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia ja joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.

* Ampumatarvikkeet: kokonaiset patruunat tai niiden komponentit, mukaan luettuina hylsyt, nallit, ruuti, luodit ja ammukset, joita käytetään tuliaseessa.

* Välittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole asekauppias ja jonka elinkeinotoiminta koostuu kokonaan tai osittain tuliaseiden myynnistä, ostamisesta tai aseiden siirtojen järjestämisestä.

* Asekauppias: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka ammattitoiminta koostuu kokonaan tai osittain tuliaseiden, niiden osien tai ampumatarvikkeiden valmistuksesta, kaupasta, vaihdosta, vuokrauksesta, korjauksesta tai muuntamisesta.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EUVL L 256, 13.9.1991, s. 51–58)

Direktiiviin 91/477/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: REFIT-arviointi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991annetusta neuvoston direktiivistä 91/477/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä toukokuuta 2008annetulla neuvoston direktiivillä 2008/51/EY (COM(2015) 751 final, 18.11.2015)

Viimeisin päivitys: 17.03.2016

Top