Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Munivien kanojen suojelu

Go to the summaries’ table of contents

Munivien kanojen suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 1999/74/EY – munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimukset. Sitä ei sovelleta alle 350 munivan kanan tuotantolaitoksiin eikä siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin.
 • Munivien kanojen tuotantolaitosten on noudatettava direktiivin 98/58/EY asiaankuuluvia säännöksiä, jotka koskevat tuotantoeläinten suojelua, sekä tässä käsitellyn direktiivin liitteessä annettuja säännöksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vaihtoehtoiset järjestelmät

On huolehdittava siitä, että 1. tammikuuta 2002 alkaen kaikki uudet tai uudestaan rakennetut taikka ensimmäistä kertaa käyttöön otettavat tuotantojärjestelmät täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • kaikissa tuotantojärjestelmissä on oltava

  • joko ruokintakouruja (reunan pituus eläintä kohden vähintään 10 cm) tai pyöröruokkijoita (reunan pituus eläintä kohden vähintään 4 cm)
  • joko yhtäjaksoisia juomakouruja (reunan pituus kanaa kohden 2,5 cm) tai pyöröjuomalaitteita (reunan pituus kanaa kohden 1 cm)
  • vähintään yksi pesä seitsemää kanaa kohden
  • asianmukaiset orret (kullakin kanalla vähintään 15 cm tilaa)
  • vähintään 250 cm2 pehkuilla varustettua aluetta kanaa kohden
 • laitteiden pohjan on tuettava linnun jalkojen jokaista eteenpäin osoittavaa kynttä
 • erityissäännöksiä on vahvistettu sellaisia tuotantojärjestelmiä varten, joissa kanat voivat liikkua vapaasti ja/tai niille on järjestetty mahdollisuus päästä ulos
 • eläintiheys saa olla enintään yhdeksän munivaa kanaa käytettävissä olevan alan neliömetriä kohden (jos käytettävissä oleva ala vastaa käytettävissä olevaa lattiapinta-alaa, voidaan kuitenkin sallia 31 päivään joulukuuta 2011 asti, että eläintiheys on 12 kanaa neliömetriä kohden sellaisissa tuotantolaitoksissa, jotka soveltavat kyseistä järjestelmää 3 päivänä elokuuta 1999).

EU-maiden oli varmistettava, että näitä vaatimuksia sovellettiin 1. tammikuuta 2007 alkaen.

Tuotanto varustelemattomissa häkeissä

 • Kaikkien varustelemattomien häkkien on täytynyt täyttää 1. tammikuuta 2003 alkaen seuraavat vaatimukset:

  • kutakin munivaa kanaa kohden on vähintään 550 cm2 häkkipinta-alaa
  • häkissä on oltava vapaasti käytössä oleva ruokintakaukalo (pituus vähintään 10 cm kutakin kanaa kohti)
  • kussakin häkissä on oltava asianmukainen juomalaite
  • häkin on oltava vähintään 40 senttimetriä korkea 65 prosentissa häkin pinta-alasta, eikä se saa missään kohdassa olla 35 senttimetriä matalampi
  • häkin pohjan on oltava rakennettu siten, että se tukee jokaista kynttä, ja jos häkin pohja on kalteva, kaltevuus saa olla enintään 14 prosenttia tai 8 prosenttia, paitsi jos lattia on tehty muusta materiaalista kuin metalliverkosta
  • häkeissä on oltava asianmukaista materiaalia, johon kynnet hioutuvat.
 • Varustelemattomien häkkien rakentaminen tai ensimmäistä kertaa tapahtuva käyttöönotto on kielletty 1. tammikuuta 2003 alkaen. Tämän tyyppinen tuotanto on kielletty 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Tuotanto varustelluissa häkeissä

Kaikkien varusteltujen häkkien on 1. tammikuuta 2002 alkaen täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • kullakin kanalla on käytössään

  • vähintään 750 cm2 häkkipinta-alaa
  • pesä
  • pehku nokkimista ja kuopimista varten
  • tarkoituksenmukaisia orsia, joissa on tilaa vähintään 15 cm
 • häkissä on oltava rajoituksetta käytössä oleva ruokintakaukalo, jonka pituus on vähintään 12 cm kutakin häkissä olevaa kanaa kohti
 • kussakin häkissä on oltava asianmukainen juomalaite
 • häkkikerrosten välillä on käytävä, jonka leveys on vähintään 90 cm, ja rakennuksen lattian ja alhaalla olevien häkkikerrosten välillä on oltava vähintään 35 cm korkuinen tila
 • häkeissä on oltava asianmukaista materiaalia, johon kynnet hioutuvat.

Loppusäännökset

 • EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja annettava niille tunnusnumero, jonka avulla markkinoille saatetut, ihmisten käyttöön tarkoitetut munat voidaan jäljittää.
 • EU-maiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan. EU-maiden on toimitettava kertomus näistä tarkastuksista Euroopan komissiolle, jonka on ilmoitettava tästä pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle.
 • Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdä tarkastuksia paikan päällä. Tarkastusten tuloksista keskustellaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa, ja nämä toteutettavat kaikki tarkastusten perusteella tarvittavat toimenpiteet.
 • EU-maat voivat pitää voimassa tai soveltaa alueellaan säännöksiä, jotka ovat tiukempia kuin tämän direktiivin säännökset.

Virallista valvontaa koskeva asetus

Eräitä direktiivissä säädettyjä teknisiä yksityiskohtia on muutettu elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta annetulla uudella asetuksella (EU) 2017/625. Muutokset tulevat voimaan 14. joulukuuta 2019.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 3. elokuuta 1999 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 1. tammikuuta 2002 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 1999/74/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1999, munivien kanojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53–57)

Direktiiviin 1999/74/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission direktiivi 2002/4/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä (EYVL L 30, 31.1.2002, s. 44–46)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 05.09.2017

Top