EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana

1) TAVOITE

Tavoitteena on säännellä eläinkuljetuksia eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi.

2) SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 91/628/ETY, annettu 19 päivänä marraskuuta 1991, eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana ja direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta [EYVL L 340, 11.12.1991].

Muutettu neuvoston direktiivillä 95/29/EY, annettu 29. kesäkuuta 1995 [EYVL L 148, 30.6.1995].

Direktiivi kumotaan ja korvataan 5 päivästä tammikuuta 2007 alkaen neuvoston asetuksella (EY) N:o 1/2005.

3) TIIVISTELMÄ

Eläinten suojelua koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa vahvistetaan, että kaikilla eläimillä on oltava käytössään eläinsuoja ja että niiden on saatava ruokaa, vettä ja tarpeidensa mukaista hoitoa.

Arvioiden mukaan Euroopan unionissa kuljetetaan päivittäin noin miljoonaa eläintä (siipikarja ei sisälly lukuun). Rajatylittävä kauppa, johon luetaan mukaan tuonti kolmansista maista ja vienti niihin, koskee vuosittain 20 miljoonaa eläintä.

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraavien eläinten kuljetuksiin:

 • kotieläiminä pidettävät naudat, lampaat, vuohet ja siat sekä kavioeläimet (hevoset, aasit ja seeprat)
 • siipikarja sekä kotieläiminä pidettävät linnut ja kanit, kissat ja koirat
 • muut nisäkkäät ja linnut sekä muut selkärankaiset eläimet ja vaihtolämpöiset eläimet.

Direktiiviä ei sovelleta

 • eläinten kuljetuksiin, jotka eivät ole kaupallisia, tai yksittäiseen eläimeen, jonka mukana seuraa eläimestä kuljetuksen aikana vastaava luonnollinen henkilö
 • yksityismatkalla olevan omistajansa mukana seuraavien lemmikkieläinten kuljetuksiin
 • enintään 50 kilometrin pituisiin eläinten kuljetuksiin
 • tiettyjen eläinten kuljetuksiin, joita maataloustuottajat suorittavat maatalouskulkuneuvoilla vuodenaikojen mukaisen laitumelta toiselle siirtymisen yhteydessä ilman kaupallista tarkoitusta.

Kunkin tässä direktiivissä tarkoitetun lajin osalta ja kuljetustavan mukaan (maantie-, laiva- tai ilmakuljetus) on määritelty erityisehtoja, jotka esitetään liitteissä. Eläinten hyvinvoinnin vähimmäisvaatimukset koskevat erityisesti

 • juottamisen ja ruokinnan määräaikoja, lastaustiheyttä sekä matkan ja lepotaukojen kestoa, joka vaihtelee lajin mukaan
 • suojakatosta, luistamatonta lattiaa, riittävää määrää imukykyistä kuiviketta sekä kaiteita ja sivusuojausta lastausta ja purkua varten
 • sivuaukkoja sekä vapaata tilaa kuljetustilassa ja eläinten yläpuolella asianmukaisen tuuletuksen mahdollistamiseksi
 • sen varmistamista, että eläinten kuljetustilassa ei ole teräviä tai ulkonevia esineitä eikä sen lattiassa reikiä, rakoja tai halkeamia.

Vain terveitä eläimiä voidaan kuljettaa aiheuttamatta tarpeetonta kärsimystä. Kuljetuksen aikana sairastuneille tai loukkaantuneille eläimille on annettava ensiapu mahdollisimman pian. Tarvittaessa ne teurastetaan kiireellisesti tarpeettoman kärsimyksen välttämiseksi.

Jokaisella luonnollisella tai oikeushenkilöllä, joka kuljettaa eläimiä kaupallisessa tarkoituksessa, on oltava toimilupa, ja hänet on merkittävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pitämään rekisteriin. Kuljetusten mukana on seurattava terveystodistus ja reittisuunnitelma, joka osoittaa, että kuljetukselle asetettua enimmäiskestoa on noudatettu (yli kahdeksan tuntia kestävien matkojen osalta). Reittisuunnitelma, josta tulee lisäksi ilmetä eläinten ruokkimisen ja juottamisen kellonajat ja paikat matkan aikana, on toimitettava matkan päätyttyä lähtöpaikkakunnan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Elävien eläinten tuonti, kauttakuljetus ja kuljetus kolmansista maista yhteisön alueelle ja sen kautta on sallittua ainoastaan, jos tuoja ja viejä sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan tämän direktiivin vaatimuksia.

Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava tämän direktiivin vaatimusten noudattamista. Viranomaisten on tarkastettava kuljetusajoneuvot ja eläimet lähtö- ja määräpaikoilla, myyntipaikoilla sekä pysähdys- ja siirtopaikoilla. Jäsenvaltion on toimitettava yksityiskohtainen vuosikertomus tarkastuksista, joiden kohteena on ollut edustava otos eläimiä; kertomuksessa on annettava yksityiskohtainen selvitys havaituista rikkomisista. Lisäksi tarkastuksia voidaan suorittaa kuljetuksen aikana, jos epäillään rikkomista. Komission asiantuntijat suorittavat yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa tarkastuksia kentällä varmistaakseen direktiivin yhdenmukaisen täytäntöönpanon.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava aiheelliset erityistoimenpiteet tämän direktiivin säännösten rikkomisesta. Ne avustavat toisiaan direktiivin 89/608/ETY säännösten mukaisesti varmistaakseen eläinlääkintää ja eläinten jalostusta koskevien säädösten asianmukaisen täytäntöönpanon.

Komissio laatii kertomuksen ja tekee sen yhteydessä mahdollisesti ehdotuksia kuljetusvälineille asetettavien standardien vahvistamiseksi (asetus (EY) N:o 411/98). Lisäksi komissio vahvistaa yhteisön vaatimukset, joita edellytetään pysähtymispaikoilta, missä eläimet puretaan kuormasta ja ne saavat levätä ja niitä juotetaan ja ruokitaan vähintään 24 tunnin ajan (asetus (EY) N:o 1255/97).

Kolmen vuoden kuluessa direktiivin täytäntöönpanosta komissio esittää kertomuksen jäsenvaltioiden saamista kokemuksista ja ehdottaa mahdollisesti parannuksia yhteisön lainsäädäntöön. Neuvosto päättää näistä ehdotuksista määräenemmistöllä.

Kumotaan direktiivi 77/489/ETY ja direktiivi 81/389/ETY 1 päivästä tammikuuta 1993.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Direktiivi 91/628/ETY

1.1.1993

1.1.1993

Direktiivi 95/29/EYVII luvun 3 kohta

30.6.199530.6.1995

31.12.199631.12.1997 (VII luvun 3 kohta)

4) täytäntöönpanotoimet

KERTOMUKSET

Direktiivin 91/628/ETY 13 artiklan 1 kohdan määräysten mukainen komission tiedonanto neuvostolle [KOM(93) 330 lopullinen- ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden kokemuksista eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana annetun direktiivin 91/628/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 95/29/EY täytäntöönpanon jälkeen [KOM(2000) 809 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille erilaisista ilmanvaihtojärjestelmistä yli kahdeksan tuntia kestäviin maantiekuljetuksiin käytettävissä eläinten kuljetusajoneuvoissa [KOM(2001) 197 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille eläinten suojelusta kuljetuksen aikana [KOM(2003) 425 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

YLI KAHDEKSAN TUNTIA KESTÄVÄT KULJETUKSET

Neuvoston asetus (EY) N:o 411/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, yli kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin käytettäville maantieajoneuvoille asetettavista eläinten suojelua koskevista lisävaatimuksista [EYVL L 52, 21.2.1998].

Jos kuljetus kestää yli kahdeksan tuntia, kavioeläinten, nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja sikojen kuljetukseen yhteisön sisällä käytettävien maantieajoneuvojen on täytettävä lisävaatimuksia. Ne koskevat kuivikkeita, ruokintaa ja juottamista, ajoneuvoon pääsyä, ilmanvaihtoa sekä väliseiniä, aitoja ja puomeja.

PYSÄHDYSPAIKAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/97, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta [EYVL L 174, 2.7.1997].

Asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin pysähdyspaikkoihin, joilla yhteisössä viipyy vähintään 24 tunnin ajan kotieläiminä pidettäviä kavioeläimiä ja kotieläiminä pidettäviä nautoja, lampaita, vuohia ja sikoja direktiivin 91/628/ETY liitteen VII luvun mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivien 64/432/ETY, 80/213/ETY, 85/511/ETY, 89/608/ETY, 90/425/ETY, 90/426/ETY, 91/68/ETY, 91/496/ETY, 92/102/ETY ja 93/119/EY säännösten soveltamista.

Muutettu seuraavalla säädöksellä:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1040/2003, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2003 [EUVL L 151, 19.6.2003]

Pysähdyspaikkoja on käytettävä ainoastaan niiden kautta kuljetettavien eläinten vastaanottamiseen, ruokkimiseen, juottamiseen, lepuuttamiseen, majoittamiseen, hoitamiseen ja matkaan lähettämiseen. Eläimiä voi olla pysähdyspaikalla yhtä aikaa ainoastaan, jos niillä on sama vahvistettu terveydellinen tila. Uusi menettely mahdollistaa asetuksen (EY) N:o 1255/97 nopean muuttamisen eläinten terveystilanteen mukaan.

ERÄITÄ ALUEELLISIA ERITYISSÄÄNTÖJÄ

Komission päätös 94/96/EY, tehty 3 päivänä helmikuuta 1994 [EYVL L 50, 22.2.1994]

Komission päätös, tehty 3 päivänä helmikuuta 1994, neuvoston direktiivin 91/628/ETY 16 artiklan perusteella erityissäännösten antamisesta eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana tietyissä Kreikan osissa.

5) jatkotoimet

Komission päätös 2001/298/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston direktiivien 64/432/ETY, 90/426/ETY, 91/68/ETY ja 92/65/ETY liitteiden sekä komission päätöksen 94/273/EY liitteen muuttamisesta eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevin osin (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EYVL L 102, 12.4.2001].

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana ja direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY muuttamisesta [EUVL L 3, 5.1.2005].

Asetuksella laaditaan täysin uudelleen eläinten kuljetusta koskevat yhteisön säännökset. Siinä tiukennetaan yli yhdeksän tuntia kestäviä matkoja koskevia sääntöjä, olivat matkat sitten jäsenvaltion sisäisiä tai rajojen yli ulottuvia. Eläimille on annettava enemmän tilaa eläinlajin ja matkan keston mukaan. Asetuksessa kartoitetaan ja määritetään myös kaikkien eläinkuljetuksiin osallistuvien toimijoiden velvollisuudet. Kuljettajien ja eläimiä käsittelevän henkilöstön koulutus tulee pakolliseksi.

Asetuksella kumotaan ja korvataan direktiivi 91/628/ETY 5 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Viimeisin päivitys 30.03.2005

Top