EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n sisäinen nautaeläinten ja sikojen kauppa

EU:n sisäinen nautaeläinten ja sikojen kauppa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 64/432/ETY eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä määritetään nautaeläinten* ja sikojen* kauppaa koskevat säännöt Euroopan unionissa (EU) koskien jalostusta, maidon- ja lihantuotantoa, teurastusta tai näyttelyitä.
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa käytettävät eläimet eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivin mukainen eläinten kuljetus toiseen EU-maahan on sallittua vain, mikäli
  • eläimissä ei ole merkkejä taudeista
  • eläimiä ei ole hankittu sellaiselta toimijalta, jonka toiminta on EU:n tai kansallisten lakien mukaan kiellettyä tai rajoitettua
  • eläimet tunnistetaan virallisesti EU:n direktiivien ja sääntöjen mukaan
  • eläinten mukana on terveystodistus kuljetuksen aikana
  • eläimet ovat peräisin karjasta, joka on virallisesti vapaa tuberkuloosista, luomistaudista tai nautaeläinten tarttuvasta leukoosista (koskee ainoastaan nautaeläimiä)
  • eläimet eivät ole kuljetuksen aikana kosketuksissa sellaisten eläinten kanssa, joiden terveydellinen tilanne on huonompi.
 • Kuljetuksiin käytettävissä kulkuneuvoissaeläinten hyvinvointi on otettava huomioon sekä
  • kuljetustilojen on oltava valmistettu siten, ettei eläinjäte, roskat tai rehu pääse ulos kulkuneuvosta
  • kuljetustilat on puhdistettava ja desinfioitava hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti käytön jälkeen ja tarpeen vaatiessa ennen eläinten lastaamista
  • kuljetustiloissa on oltava tiedot sijainnista, mukaan lukien eläinten kuljetuspäivät ja -ajat, tiedot kuljetetuista eläimistä sekä kulkuneuvon puhdistamisesta ja desinfioinnista, ja tietoja on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.
 • Teurastettavien eläinten teurastus on tehtävä 72 tunnin sisällä, mikäli ne kuljetetaan suoraan teurastamoon, tai kolmen työpäivän sisällä, mikäli eläimet tuodaan hyväksytyistä kokoamiskeskuksista.
 • Epäilys mahdollisista tilalla esiintyvistä taudeista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
 • Terveystodistusten on oltava virallisen eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen laatimia.
 • Kaikkien välittäjien, heidän navettojensa sekä tilojensa on oltava rekisteröityjä ja hyväksyttyjä, ja EU-maiden on otettava vaatimusten mukaisesti käyttöön valvontajärjestelmä, jossa rikkomisesta määrätään seuraamuksia.

Kumoaminen

Direktiivi 64/432/ETY kumotaan asetuksella (EU) 2016/429 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi oli otettava osaksi kansallista lakia kuudessa alkuperäisessä Euroopan talousyhteisön (nyt EU) maassa 30. kesäkuuta 1965 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Nautaeläin: eläinten alalaji, johon kuuluvat muun muassa karja, zebut, jakit, biisonit ja puhvelit.
Sika: eläinten alalaji, johon kuuluvat muun muassa siat ja villisiat.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (englanninkielinen erikoispainos: Sarja I Nide 1963–1964, s. 164–184)

Direktiiviin 64/432/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 04.05.2020

Top