EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n lainvalvontayhteistyöstä vastaava virasto – Europol

This summary has been archived and will not be updated. See 'Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)' for an updated information about the subject.

EU:n lainvalvontayhteistyöstä vastaava virasto – Europol

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2009/371/YOS Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä säädetään, että Europol on Euroopan unionin (EU) virasto, joka vastaa lainvalvontayhteistyöstä EU-maiden välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Europol toimii Haagissa, Alankomaissa.
 • Sen velvollisuutena on toimia tilanteissa, joissa EU-maat tarvitsevat tukea vakavan rajatylittävän rikollisuuden, terrorismin tai muiden EU:hun vaikuttavien rikollisuuden muotojen torjunnassa.
 • Europolin ensisijaisena tehtävänä on
  • kerätä, säilyttää, käsitellä, analysoida ja vaihtaa tietoja,
  • ilmoittaa EU-maille niitä koskevien rikosten välillä havaitut yhteydet,
  • auttaa EU-maita tutkinnoissa ja toimittaa tiedustelutietoja ja analyysitukea,
  • koordinoida, järjestää ja toteuttaa tutkintoja ja operaatioita EU-maiden lainvalvontaviranomaisten toimien tukemiseksi tai vahvistamiseksi,
  • pyytää tietyissä tapauksissa EU-maita aloittamaan, tekemään tai sovittamaan yhteen tutkintaa ja ehdottaa yhteisten tutkintaryhmien perustamista,
  • tukea EU-maita internetin välityksellä helpotetun, edistetyn tai harjoitetun rikollisen toiminnan muotojen ehkäisemisessä ja torjumisessa,
  • laatia uhka-arvioita ja muita katsauksia.
 • Se toimii myös keskustoimistona euron väärentämisen torjunnassa neuvoston päätöksen 2005/511/YOS mukaisesti.
 • Europolin henkilöstö voi osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin, kun ne koskevat sen vastuulla olevia asioita. Se voi kuitenkin osallistua vain tukea antaakseen eikä saa osallistua pakkokeinojen käyttämiseen.
 • Europol ja EU-maan toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteydessä nimetyn kansallisen yksikön kautta. EU-maat voivat kuitenkin sallia suorat yhteydet kansallisten viranomaistensa kanssa kyseessä olevan EU-maan määrittelemin ehdoin.
 • Europol käsittelee tiedustelu- ja muita tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, tehtäviään hoitaessaan. Tätä tarkoitusta varten on perustettu Europolin tietojärjestelmä ja analyysitietokannat. Kansallisilla yksiköillä, yhteyshenkilöillä ja Europolin työntekijöillä on oikeus tallentaa tietoja suoraan järjestelmään ja hakea tietoja siitä. EU-maiden nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat ainoastaan hakea tietoja järjestelmästä sen varmistamiseksi, että heidän pyytämänsä tiedot ovat saatavilla.
 • Europol voi tehdä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten kanssa tehtäviensä hoitamiseksi. Tällaisia elimiä ovat erityisesti Eurojust ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF).
 • Europol voi tehdä yhteistyötä myös kolmansien maiden ja näissä toimivien organisaatioiden, kuten Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol), kanssa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

 • Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

 • Europol perustettiin alun perin vuoden 1995 Europol-yleissopimuksella, joka korvattiin neuvoston päätöksellä 2009/371/YOS. Tämä päätös puolestaan kumotaan ja korvataan Europol-asetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794) 1. toukokuuta 2017 alkaen. Europol-asetus linjaa Europolin Lissabonin sopimuksen vaatimusten mukaiseksi ja lisää sen vastuuvelvollisuutta kehottamalla muun muassa Euroopan parlamenttia valvomaan Europolin toimintaa yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa.
 • Siinä tehdään myös Europolista todellinen EU:n lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon keskipiste ja taataan tietosuojan turvaaminen entistä tehokkaammin. Uudet tietojenkäsittelysäännöt auttavat Europolia tunnistamaan nopeasti suuntauksia ja toimintamalleja kaikilla rikollisuuden aloilla ja kehittämään laajempia ja asianmukaisempia tiedusteluraportteja EU-maiden lainvalvontaviranomaisten tukemiseksi.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2009/371/YOS, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta (EUVL L 121, 15.5.2009, s. 37–66)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top