EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Asetuksella (EU N:o 439/2010 perustetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto vahvistamaan jäsenvaltioiden yhteistyötä tällä alalla sekä auttamaan niitä selviytymään kriisitilanteissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) on Euroopan unionin (EU) virasto, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2011. Sen tehtävänä on:

 • parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden turvapaikka-asioissa;
 • tukea jäsenvaltioita, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita;
 • parantaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa.

Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi liittynevät EASO:on assosioituneina maina lähiaikoina, kun kunkin maan EU:n kanssa neuvotellut sopimukset on ratifioitu.

Jäsenmaiden yhteistyön tukeminen turvapaikka-asioissa

Turvapaikka-asioiden tukiviraston tehtävät tällä alalla ovat seuraavat:

 • hyvien käytäntöjen vaihdon ja yhteen kokoamisen edistäminen jäsenvaltioiden välillä;
 • kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden alkuperämaan tietojen kokoamiseen, analysointiin ja saatavuuteen liittyvän toiminnan organisointi;
 • kansainvälistä suojelua saavan henkilön uudelleensijoittamisen helpottaminen tarvittaessa unionin sisällä;
 • sellaisen koulutuksen luominen ja kehittäminen, joka on kaikkien kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten sekä niiden kansallisten palvelujen tarjoajien käytettävissä, jotka ovat vastuussa jäsenvaltioiden turvapaikka-asioista;
 • hyödyllisen tiedon kerääminen suuren turvapaikanhakijajoukon saapumisen riskien sekä kyseessä olevien valtioiden reagointivalmiuksien määrittämiseksi, jotta voidaan käynnistää varhaisvaroitusjärjestelmiä ja valmistella kaikkia hätätoimenpiteitä tällaisen paineen varalta.

Tuki erityisen paineenkohteeksi joutuneille jäsenvaltioille

EASO koordinoi hätäapua tarjoamalla tilapäistä tukea ja apua jäsenvaltioille, joiden vastaanottotilat ja turvapaikkajärjestelmät ovat joutuneet erityisen paineen kohteiksi.

Tämä apu käsittää pääasiassa turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä paikan päälle jäsenvaltion niitä pyytäessä. Ne tarjoavat tulkkauspalveluihin, alkuperämaihin ja turvapaikkatapausten käsittelyyn ja hallintoon liittyvää asiantuntemusta.

EASO:n päättäessä lähettää yhden tai useampia turvapaikka-asioiden tukiryhmiä se laatii yhdessä pyynnön esittäneen jäsenvaltion kanssa toimintasuunnitelman, jossa määritellään:

 • toimintatapa ja lähettämisen tavoitteet;
 • ennakoitu kesto;
 • maantieteellinen alue, jolle ryhmät lähetetään;
 • ryhmien kokoonpano ja niiden jäsenten tehtävät.

Jäsenmaat huolehtivat tukiryhmien asiantuntijoiden saatavuudesta, ja ne ovat listattuina EASO:n turvapaikkavalmiushenkilöjen luettelossa.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpano

EASO tukee yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän sisäisen ulottuvuuden osalta EASO:n panos on pääasiallisesti:

 • kerätä tietoa kansainvälistä suojelua koskevien pyyntöjen käsittelystä jäsenvaltioissa ja turvapaikka-asioihin liittyvissä kansallisissa lainsäädännöissä sekä
 • kirjoittaa vuosikertomus Euroopan turvapaikkatilanteesta ja valmistella, mikäli tarpeellista, teknisiä asiakirjoja EU:n turvapaikkasäädösten täytäntöönpanosta.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ulkoisen ulottuvuuden suhteen EASO on erityisesti vastuussa seuraavista asioista:

 • kolmansista maista peräisin olevien pakolaisten siirtoa koskevan jäsenvaltioiden tiedonvaihdon ja niiden toteuttamien toimien koordinointi;
 • yhteistyö kolmansien maiden kanssa tarkoituksena edistää ja tukea niiden omien turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien valmiuksien kehittämistä sekä toteuttaa alueellisia suojeluohjelmia.

EASO:n rakenne ja hallintojärjestelmä

Hallintoneuvosto on EASO:n suunnitteleva ja valvova viranomainen. Se koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden sekä Euroopan komission edustajista sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasioiden päävaltuutetun (UNHCR) edustajasta.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan, joka vastaa viraston juoksevasta hallinnosta. Hän on sen laillinen edustaja

Neuvoa-antava ryhmä on EASO:n ja kansalaisyhteiskunnan tila jatkuvalle kahdenväliselle vuoropuhelulle, tietojen vaihtamiselle ja kokoamiselle. Se kokoaa yhteen asiantuntijoita turvapaikka-asian eri aloilta.

Viraston tulot koostuvat pääasiassa EU:n kokonaistalousarvioon kirjatusta tuesta sekä assosioituneiden maiden maksuosuuksista.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 439/2010

18.6.2010

-

EUVL L 132, 29.5.2010

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös 2010/762/EU, annettu 25 päivänä helmikuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimipaikan vahvistamisesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 324, 9.12.2010].

Päätöksessä säädetään, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston kotipaikka on Valetta, Malta.

Neuvoston päätös 2014/185/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 102, 5.4.2014].

Neuvoston päätös 2014/186/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Liechtensteinin ruhtinaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 102, 5.4.2014].

Neuvoston päätös 2014/194/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Islannin tasavallan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Islannin tasavallan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 106, 9.4.2014].

Neuvoston päätös 2014/204/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Norjan kuningaskunnan osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta [Euroopan unionin virallinen lehti L 109, 12.4.2014].

Viimeisin päivitys 22.07.2014

Top