EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen (Prüm-päätös)

Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen (Prüm-päätös)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2008/615/JHA – rajatylittävä yhteistyö erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä pyritään parantamaan EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta terrorismia ja rajatylittävää rikollisuutta voitaisiin torjua tehokkaammin. Päätöksessä keskitytään erityisesti automaattisiin tiedonvaihtotapoihin. Lisäksi siinä käsitellään suurtapahtumia ja terrorismin torjuntaa.

Päätös perustuu monenväliseen sopimukseen, jonka Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Luxemburg, Alankomaat ja Itävalta allekirjoittivat vuonna 2005. Sopimuksesta on tehty EU-maita sitova oikeudellinen väline. Tämän jälkeen neuvosto hyväksyi Prüm-päätöksen ja sen täytäntöönpanoa koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätöksessä asetetaan sääntöjä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

 • automaattinen pääsy DNA-tunnisteisiin, sormenjälkitietoihin* ja tiettyihin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin
 • tietojen toimittaminen suurtapahtumien yhteydessä
 • tietojen toimittaminen terrorismirikosten torjumiseksi
 • muut toimet rajatylittävän poliisiyhteistyön tehostamiseksi.

Kansallisten tietokantojen perustaminen ja automaattinen pääsy tietoihin

 • EU-maiden on perustettava kansalliset DNA-analyysitietokannat rikosten tutkintaa varten.
 • Viitetiedot, jotka koostuvat DNA:n koodaamattomasta osasta* ja viitenumerosta, jonka perusteella henkilöä ei voida tunnistaa, on annettava muiden EU-maiden saataville, jotta ne voivat tehdä automaattisia hakuja*.
 • Kansalliset yhteyspisteet voivat tehdä hakuja vertailemalla DNA-tunnisteita* vain yksittäistapauksissa ja osuma / ei osumaa -järjestelmän* mukaisesti.
 • EU-maiden on myös asetettava saataville viitetiedot, jotka on saatu kansallisista sormenjälkien automaattisista tunnistusjärjestelmistä (AFIS).
 • Hakuja tehdään vertailemalla sormenjälkitietoja ja vain yksittäistapauksissa ja osuma / ei osumaa -järjestelmän perusteella, DNA-tunnisteita koskevien hakujen tapaan.
 • Lisäksi kansallisille yhteyspisteille on annettava pääsy tiettyihin kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin automaattisten verkkohakujen avulla.

Tietojen toimittaminen suurtapahtumien yhteydessä

 • Jos useampi kuin yksi EU-maa osallistuu johonkin suurtapahtumaan, kyseisten maiden on toimitettava toisilleen muita kuin henkilötietoja*, joita tarvitaan rikosten torjumiseksi sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
 • Henkilötietoja saa toimittaa vain, jos rekisteröityjen katsotaan muodostavan uhan yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai jos heidän oletetaan tekevän rikoksia kyseisissä tapahtumissa. Tietoja saa käyttää vain sen tapahtuman yhteydessä, joita varten ne toimitettiin, ja ne on hävitettävä heti, kun ne ovat täyttäneet tarkoituksensa. Tiedot on joka tapauksessa hävitettävä viimeistään vuoden kuluttua niiden toimittamisesta.

Tietojen torjuminen terrorismin torjumiseksi

EU-maat voivat yksittäistapauksissa ja tietyin rajoituksin antaa toisilleen seuraavat tiedot terrori-iskujen torjumiseksi:

 • sukunimi ja etunimet
 • syntymäpaikka ja -aika
 • kuvaus seikoista, jotka ovat perustana olettamukselle siitä, että henkilö tulee syyllistymään rikokseen.

Muut toimet rajatylittävän poliisiyhteistyön tehostamiseksi

 • EU-maat voivat järjestää yhteisiä partioita ja muita yhteisiä operaatioita rikosten torjumiseksi ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tietyn EU-maan alueella.
 • EU-maiden on avustettava toisiaan joukkotapahtumissa ja vastaavissa suurtapahtumissa, katastrofeissa ja vakavissa onnettomuuksissa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 26. elokuu 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Sormenjälkitiedot: sormenjälkikuvat, kuvat sormenjälkien latenteista (latentit ovat jälkiä, joita ei voi nähdä paljaalla silmällä ja joiden analysointiin tarvitaan ammattilainen), kämmenjäljistä, kämmenjälkien latenteista sekä tällaisten kuvien mallineista, jotka on tallennettu ja joita käsitellään automaattisessa tietokannassa.
DNA:n koodaamaton osa: kromosomialueet, jotka eivät sisällä geneettistä ilmentymää eli joiden ei tiedetä aiheuttavan mitään organismin ominaisuuksia.
Automaattinen haku: menettely, jolla verkon välityksellä voidaan tehdä hakuja yhden, useamman tai kaikkien EU-maiden tietokannoista.
DNA-tunniste: kirjain- tai numerokoodi, joka esittää ihmisen analysoidun DNA-näytteen koodaamattoman osan tunnistamisen mahdollistavia ominaisuuksia.
Osuma / ei osumaa -järjestelmä: osapuolet myöntävät toisilleen rajoitetun pääsyn omien maidensa DNA- ja sormenjälkitietokantoihin. Lisäksi ne myöntävät oikeuden käyttää kyseisiä tietoja sormenjälkien tai DNA-tunnisteiden automaattisia tarkistuksia varten. Viitetietoihin liittyvät henkilötiedot eivät ole pyynnön esittävän osapuolen saatavilla.
Muut kuin henkilötiedot: sellaisia DNA-tunnisteita sisältävät tiedot, joita voidaan käyttää vastaavuuden tai ”osuman” toteamiseen mutta joista ei käy ilmi rekisteröidyn henkilöllisyyttä.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2008/615/JHA, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1–11)

Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/617, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa (EUVL L 89, 1.4.2017, s. 4–5)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/618, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2017, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (EUVL L 89, 1.4.2017, s. 6–7)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/943, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Maltassa, Kyproksessa ja Virossa sekä päätösten 2014/731/EU, 2014/743/EU ja 2014/744/EU korvaamisesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 84–86)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/944, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Latviassa ja päätöksen 2014/911/EU korvaamisesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 87–88)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/945, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, DNA-tietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Portugalissa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Kyproksessa, Puolassa, Ruotsissa, Maltassa ja Belgiassa sekä päätösten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU ja 2014/410/EU korvaamisesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 89–92)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/946, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, sormenjälkitietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Slovakiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Tšekissä, Liettuassa, Alankomaissa, Unkarissa, Kyproksessa, Virossa, Maltassa, Romaniassa ja Suomessa sekä päätösten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU ja 2013/792/EU korvaamisesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 93–96)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/947, annettu 18 päivänä toukokuuta 2017, ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomessa, Sloveniassa, Romaniassa, Puolassa, Ruotsissa, Liettuassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Unkarissa sekä päätösten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU ja 2014/264/EU korvaamisesta (EUVL L 142, 2.6.2017, s. 97–99)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1866, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin kanssa (EUVL L 266, 17.10.2017, s. 6–7)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1867, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa (EUVL L 266, 17.10.2017, s. 8–9)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1868, annettu 12 päivänä lokakuuta 2017, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa (EUVL L 266, 17.10.2017, s. 10–11)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/254, annettu 12 päivänä helmikuuta 2016, ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Latvian kanssa (EUVL L 47, 24.2.2016, s. 8–9)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2047, annettu 18 päivänä marraskuuta 2016, DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa (EUVL L 318, 24.11.2016, s. 8–9)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2048, annettu 18 päivänä marraskuuta 2016, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskassa (EUVL L 318, 24.11.2016, s. 10–11)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2009, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Puolan kanssa (EUVL L 294, 11.11.2015, s. 70–71)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2049, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Ruotsin kanssa (EUVL L 300, 17.11.2015, s. 15–16)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2050, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015, sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Belgian kanssa (EUVL L 300, 17.11.2015, s. 17–18)

Neuvoston päätös 2010/482/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan välisen sopimuksen tekemisestä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS sekä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen joidenkin säännösten soveltamisesta (EUVL L 238, 9.9.2010, s. 1–2)

Neuvoston päätös 2008/616/JHA, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12–72)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 04.05.2020

Top