EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

"Ihmiset"-erityisohjelma

This summary has been archived and will not be updated. See 'Horisontti 2020: täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma (2014-2020)' for an updated information about the subject.

"Ihmiset"-erityisohjelma

Ihmiset-erityisohjelman tavoitteena on parantaa tutkijoiden asemaa Euroopan työmarkkinoilla sekä laadullisesti että määrällisesti. Tähän tavoitteeseen pyritään useilla erityyppisillä toimilla, jotka kuvataan tarkemmin jäljempänä (tavoitteet, ominaispiirteet, toiminta-alat jne.)

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2006/973/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta "Ihmiset".

TIIVISTELMÄ

"Ihmiset"-erityisohjelman tavoitteena on parantaa tutkijoiden uranäkymiä Euroopassa määrällisesti ja laadullisesti. Toisin sanoen kyse on Euroopan työmarkkinoiden mukauttamisesta siten, että tutkijoiden koulutukseen, liikkuvuuteen ja urakehitykseen liittyviin tarpeisiin voidaan vastata paremmin. Tämän on määrä toimia kannusteena tutkijoille, jotta he loisivat uransa Euroopassa.

"Ihmiset"-erityisohjelmaa varten on varattu merkittävä rahoitus, ja se rakentuu Marie Curie ‑toimissa saatujen kokemusten varaan.

Erityisohjelmassa keskitytään käytännössä seuraaviin kolmeen näkökohtaan:

 • hyötyjen ja jäsentävän vaikutuksen aikaansaaminen esimerkiksi ottamalla käyttöön alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien välinen yhteisrahoitus
 • koulutus- ja urakehitysedellytysten parantaminen yksityisellä sektorilla
 • kansainvälisen ulottuvuuden lujittaminen.

Erityisohjelman täytäntöönpanoon 1. tammikuuta 2007 – 31. joulukuuta 2013 tarvittava rahoitusmäärä on arviolta 4 750 miljoonaa euroa.

OMINAISPIIRTEET JA YLEISET TAVOITTEET

"Ihmiset"-erityisohjelman kokonaistavoitteena on lisätä sekä määrällisesti että laadullisesti Euroopan inhimillisiä voimavaroja tutkimuksen ja teknologian kehittämisen alalla. Tätä varten on toteutettava erilaisia aloitteita, joilla

 • edistetään tutkijan ammattiin ryhtymistä
 • kannustetaan eurooppalaisia tutkijoita jäämään Eurooppaan
 • houkutellaan tutkijoita kolmansista maista Eurooppaan
 • parannetaan osaamisen vaihtoa maiden, sektoreiden, organisaatioiden ja alojen välillä
 • lisätään naisten osallistumista tutkimustoimintaan ja teknologian kehittämiseen.

"Ihmiset"-erityisohjelmasta saadaan lisäarvoa monella tapaa. Ensinnäkin se kiistatta parantaa tutkijoiden liikkuvuutta alojen ja valtioiden välillä. Sillä saadaan aikaan myös rakenteita vahvistava vaikutus seuraavilla aloilla:

 • tutkijoille annettavan koulutuksen organisaatiot, toteutus ja laatu
 • tutkijoiden urakehitys
 • osaamisen vaihto sektorien ja tutkimusorganisaatioiden välillä ja
 • naisten osallistuminen.

Seitsemännen puiteohjelman, sen erityisohjelmien ja niihin perustuvien tutkimustoimien toteutuksessa otetaan huomioon eettiset perusperiaatteet sekä sosiaaliset, oikeudelliset, sosioekonomiset, kulttuuriset ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkökohdat.

TOIMET

"Ihmiset"-erityisohjelman eri tavoitteisiin pyritään Marie Curie -toimien muodostaman toimenpidekokonaisuuden kautta. Tarkoituksena on kehittää tutkijoiden osaamista ja pätevyyttä heidän uransa kaikissa vaiheissa. Marie Curie -toimien painopisteitä ovat valtioiden ja eri alojen välinen liikkuvuus, eri aloilla ja maissa saadun kokemuksen tunnustaminen sekä tutkijoiden asianmukaisten työehtojen varmistaminen. Marie Curie –toimet koskevat erityisesti seuraavia aloja:

 • tutkijoiden peruskoulutus
 • elinikäinen oppiminen ja urakehitys
 • yritysten ja korkeakoulujen yhteiset toimintamuodot ja kumppanuudet
 • kansainvälinen ulottuvuus.

Ohjelmaan sisältyy myös erityisiä liitännäistoimia, edistämistoimia (esim. Marie Curie -palkinnot) ja tukitoimia.

Tutkijoiden peruskoulutus

Tutkijoiden alkuvaiheen koulutus toteutetaan yleensä tutkijanuran neljän ensimmäisen vuoden aikana. Tarvittaessa yksi lisävuosi on mahdollinen.

Tähän liittyen erityisohjelman perimmäisenä tavoitteena on avata tutkijoille uusia uranäkymiä ja lisätä tutkijanuran houkuttelevuutta. Tähän pyritään optimoimalla koulutuksen rakenne sekä EU:n jäsenvaltioissa että puiteohjelmaan assosioituneissa maissa niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Tätä varten on määrä tukea verkostoja, jotka muodostuvat eri sektoreiden tutkijankoulutusorganisaatioista. Verkostojen perustaksi on laadittava yhteisiä monitieteisiä tutkijankoulutusohjelmia, jossa keskitytään ensisijaisesti tieteellisen ja teknologisen osaamisen hankkimiseen, mutta myös taitoihin ja osaamisalueisiin, jotka koskevat muun muassa hallinnointia ja rahoitusta, juridisia näkökohtia, yrittäjyyttä, eettisiä näkökohtia, tiedottamista sekä tutkijoiden ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Yhteisön tukea voidaan antaa seuraaviin tarkoituksiin:

 • uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden palvelukseenottoon kouluttamista varten
 • akateemisten oppituolien tai vastaavien opettajanpaikkojen perustamiseen kokeneita tutkijoita varten
 • lyhyiden koulutustapahtumien (konferenssien, kesäkurssien ja erityisten koulutuskurssien) järjestämiseen sekä verkostossa toimiville tutkijakoulutettaville että verkoston ulkopuolisille tutkijoille.

Elinikäinen koulutus ja urakehitys

Tämän toimen kohderyhmänä ovat kokeneet tutkijat, joilta edellytetään vähintään neljän vuoden kokoaikaista tutkimuskokemusta tai tohtorintutkintoa. Tarkoituksena on monipuolistaa tutkijoiden henkilökohtaista pätevyyttä tarjoamalla heille mahdollisuus hankkia monitieteistä tai tieteidenvälistä osaamista taikka kokemusta työskentelystä muilla sektoreilla. Toimen tavoite on kahtalainen:

 • auttaa tutkijoita saavuttamaan johtava riippumaton asema ja/tai parantamaan valmiuksiaan toimia tällaisessa asemassa
 • auttaa tutkijoita palaamaan tutkijanuralle tauon jälkeen ja (uudelleen)integroitumaan ulkomailla työskentelyn jälkeen tutkijaksi johonkin yhteisön jäsenvaltioon tai assosioituneeseen maahan (joka voi olla heidän lähtömaansa).

Toimi toteutetaan kahdella eri tavalla:

 • tukemalla yksilökohtaisia Euroopan sisäisiä apurahoja, jotka mahdollistavat työskentelyn ulkomailla
 • yhteisrahoittamalla alueellisia, kansallisia tai kansainvälisiä tutkijankoulutus- ja urakehitysohjelmia, jolloin rahoituksen hakijoiden tulisi olla toimijoita, joilla on avainasema oman toiminta-alansa tutkijavoimavarojen kehittämisessä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Yritysten ja tiedelaitosten yhteiset toimintamuodot ja kumppanuudet

Tällä toimella pyritään edistämään julkisten tutkimusorganisaatioiden ja yksityisten kaupallisten yritysten – erityisesti pk-yritysten – välisiä toimintamuotoja. Tarkoituksena on saada aikaan pitkäkestoisia (sekä valtioiden että eri alojen välisiä) yhteistyöohjelmia, joiden avulla eri toimialat voivat merkittävällä tavalla lisätä tietämyksen vaihtoa sekä oppia tuntemaan paremmin toistensa toimintakulttuuria ja osaamisvaatimuksia.

Yhteisön tuki keskittyy tutkijavoimavarojen kehittämiseen, ja sitä voidaan myöntää useille eri toimintamuodoille:

 • tutkimus- ja yrityssektorin väliset, kumppanuusjärjestelyn sisäiset henkilöstösiirrot
 • kumppanuusjärjestelyn ulkopuolisten tutkijoiden tilapäinen palvelukseenotto
 • seminaarien ja konferenssien järjestäminen
 • pk-yrityksiä koskevana erityistoimenpiteenä tuki materiaalikustannuksiin, jotka liittyvät näiden yritysten osallistumiseen yhteistyöhön.

Kansainvälinen ulottuvuus

Euroopan tutkijavoimavarojen kansainväliseen ulottuvuuteen liittyy kaksi näkökohtaa:

 • EU:n jäsenvaltioista ja assosioituneista maista tulevien tutkijoiden urakehitys
 • tutkijoiden välityksellä tehtävä kansainvälinen yhteistyö.

Näiden kahden osa-alueen toimia tuetaan kansainvälisillä apurahoilla (jotka on tarkoitettu sekä "lähteville" että "saapuville" tutkijoille), paluu- ja uudelleenintegroitumisapurahoilla, kumppanuuksilla, tutkijavaihdoilla, konferenssien ja muiden tapahtumien järjestämisellä sekä järjestelmällisellä hyvien toimintatapojen vaihdolla.

Tausta

EU on toteuttanut tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen liittyvää politiikkaa monivuotisten puiteohjelmien pohjalta vuodesta 1984 saakka. Seitsemäs puiteohjelma on toinen Lissabonin strategian käynnistämistä (2000) seuraava puiteohjelma. Sen on määrä olla keskeinen apuväline Euroopan kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamisessa tulevina vuosina. Komissio haluaa kehittää tutkimuspolitiikasta, koulutuksesta ja innovoinnista muodostuvaa "osaamisen kolmiota", jotta osaaminen palvelisi taloudellista dynamiikkaa, sosiaalista kehitystä ja ympäristötavoitteita.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Neuvoston päätös 2006/973/EY

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUVL L 400, 30.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2009, Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman edistymisestä [KOM(2009) 209 – ei julkaistu EUVL:ssä]. "Ihmiset"-erityisohjelmasta myönnettävät Marie Curie ‑apurahat ovat erittäin suosittuja. Ne tukevat tasapainoista "aivokiertoa" Euroopassa ja koko maailmassa sekä korkealaatuisen ja liikkuvan t&k-työvoiman luomista. Tiedottamalla paremmin pk‑yrityksille ja muille yrityksille "Marie Curie" ‑apurahojen tarjoamista mahdollisuuksista voitaisiin tehostaa näiden apurahojen käyttöä.

Viimeisin päivitys 26.05.2010

Top