EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

INTERREG III (2000-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

INTERREG III (2000-2006)

Interreg III -yhteisöaloitteen (2000-2006) tavoitteena on lujittaa taloudellista ja sosiaalista koheesiota Euroopan unionin (EU) alueella. Rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö edistää Euroopan alueen yhdentämistä sekä sen tasapainoista ja sopusointuista kehittämistä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2000, Euroopan alueen sopusointuiseen ja tasapainoiseen kehittämiseen tähtäävän Euroopan laajuista yhteistyötä koskevan yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta - Interreg III (EYVL C 143, 23.5.2000).

TIIVISTELMÄ

Rakennerahastoja ohjelmakaudella 2000-2006 koskevien yleisten säännösten mukaisesti (vuonna 1990 käynnistetty) Interreg-ohjelma säilytetään. Nykyinen ohjelma on aiempien Interreg I- (1991-1993) ja Interreg II- (1994-1999) yhteisöaloitteiden kolmas vaihe.

Tavoitteet

Interreg-ohjelman tavoitteina on

 • rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen
 • EU:n sisä- ja ulkorajoilla sijaitsevien alueiden tukeminen niiden eristyneisyydestä johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Kaudella 2000-2006 Interreg III -ohjelman tavoitteena on niin ikään tukea alueiden välistä ja valtioiden välistä yhteistyötä.

Periaatteet

Interreg III -aloitteeseen perustuvassa yhteistyössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • ohjelmatyö: yhteistyöhön pyrkivät alueet esittävät komissiolle yhteisöaloiteohjelman, jossa määritellään niiden yhteinen kehitysstrategia ja osoitetaan suunniteltujen tukitoimien tuoma lisäarvo;
 • kumppanuus: kumppanuuteen osallistuvat kansalliset, alue- ja paikallisviranomaiset sekä talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet. Siinä suositaan alhaalta ylöspäin rakentuvaa lähestymistapaa ("bottom up").

OHJELMALOHKOT

Interreg III -ohjelma toteutetaan kolmen ohjelmalohkon kautta:

 • Ohjelmalohko A: rajat ylittävä yhteistyö
 • Ohjelmalohko B: valtioiden välinen yhteistyö
 • Ohjelmalohko C: alueiden välinen yhteistyö
 • Ohjelmalohko A: rajat ylittävä yhteistyö

Naapurialueiden rajat ylittävällä yhteistyöllä pyritään kehittämään rajojen yli toimivia taloudellisia ja sosiaalisia keskuksia sekä yhteisiä aluekehitysstrategioita.

Ohjelmalohkon A ensisijaisia aloja ovat

 • kaupunkien, maaseudun ja rannikkoalueiden kehittäminen,
 • yrittäjyyden, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), matkailun sekä paikallisten kehittämis- ja työllisyysaloitteiden kehittäminen,
 • työmarkkinoiden yhdentäminen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen,
 • yhteistyö tutkimuksessa, teknologisessa kehittämisessä, koulutuksessa, kulttuurissa, viestinnässä, terveydenhuollossa ja väestönsuojelussa,
 • ympäristönsuojelu, energiatehokkuus ja uusiutuvat energianlähteet,
 • rajat ylittävät infrastruktuurit,
 • yhteistyö oikeus- ja hallintoasioissa,
 • kansalaisten ja instituutioiden välinen yhteistyö,
 • tekninen apu.

Ohjelmalohko B: valtioiden välinen yhteistyö

Kansallisten, alue- ja paikallisviranomaisten välisellä yhteistyöllä pyritään edistämään alueellista yhdentymistä. Tarkoituksena on edistää yhteisön kestävää, sopusointuista ja tasapainoista kehitystä sekä tehostaa alueellista yhdentymistä ehdokasmaiden ja muiden naapurimaiden kanssa.

Yhteistyötä kannustetaan erityisesti EU:n ulkorajoilla ja sellaisten alueryhmien välillä, joilla on samanlaisia haittoja (saaristo- ja merialueet).

Syrjäisimmillä alueilla (es de en fr), pyritään edistämään taloudellista yhdentymistä näiden alueiden kesken sekä jäsenvaltioiden ja muiden naapurimaiden kanssa.

Ohjelma-lohkon B yhteistyöaloja ovat

 • alueelliset kehittämisstrategiat,
 • tehokkaiden ja kestävien liikennejärjestelmien kehittäminen ja tietoyhteiskunnan hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen,
 • ympäristön tilan sekä kulttuuriperinnön ja luonnonvarojen, erityisesti vesivarojen, hyvän hoidon edistäminen,
 • tekninen apu rajat ylittävien kumppanuuksien perustamiseksi.

Ohjelmalohko C: alueiden välinen yhteistyö

Alueiden välisellä yhteistyöllä pyritään parantamaan aluekehitystä ja koheesiota koskevia politiikkoja ja välineitä verkottumisen avulla epäsuotuisilla alueilla tai teollisuuden taantumasta kärsivillä alueilla. Ensisijaisista yhteistyöaloista annetaan erillinen tiedonanto.

Tukikelpoisuus

Rajat ylittävän yhteistyön (ohjelmalohko A) alalla tukikelpoisia alueita ovat kaikki NUTS III (es de fr) -tason alueet. Sama koskee myös tiettyjä rannikkoalueita, kuten

 • kaikki yhteisön sisä- ja ulkomaarajojen alueet sekä eräät merialueet,
 • alueet, jotka sijaitsevat näiden tukikelpoisten alueiden vieressä tai ovat niiden ympäröimiä.

Valtioiden välisen yhteistyön (ohjelmalohko B) alalla tukikelpoisia alueita ovat kaikki EU:n alueet ja niiden naapurialueet. Tukikelpoisten alueiden joukossa on 13 alueryhmää: Välimeren länsiosat, Alpit, Lounais-Eurooppa, Luoteis-Eurooppa, Pohjanmeri, Itämeri, Pohjoinen reuna-alue, Keski-Eurooppa, Adrianmeri, Tonava ja Kaakkois-Eurooppa, Archimed-ohjelman maat, Atlantin kaari ja syrjäisimmät alueet.

Koko yhteisön alue on tukikelpoista aluetta ohjelmalohkossa C.

Toimivaltaiset viranomaiset

Ohjelmasuunnittelusta vastaavat seuraavat toimivaltaiset viranomaiset:

 • alue- tai paikallisviranomaiset yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa (ohjelmalohko A),
 • kansalliset viranomaiset tiiviissä yhteistyössä sen maantieteellisen alueen alue- tai paikallisviranomaisten kanssa, jossa valtioiden välinen yhteistyö tapahtuu (ohjelmalohko B),
 • kansalliset viranomaiset (ohjelmalohko C).

Koordinointi muiden yhteisön välineiden kanssa

Ohjelmien on täydennettävä rakennerahastojen tavoitteiden 1, 2 ja 3 osana toteutettavia toimenpiteitä. Ne on niin ikään koordinoitava EU:n ulkopoliittisten välineiden (Phare, Tacis, Meda) kanssa.

Talousarvio ja tekninen apu

Kaudella 2000-2006 Interreg III -ohjelmaa varten on osoitettu kaikkiaan 4,875 miljardin euron määrärahat, jotka maksetaan kokonaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Jäsenvaltiot ja komissio osallistuvat ohjelman rahoitukseen. EAKR:n rahoitusosuus voi olla tavoite 1 -alueilla enintään 75 prosenttia ja muualla enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Ohjeellisesti jäsenvaltioiden on käytettävä vähintään 50 prosenttia määrärahoistaan rajat ylittävään yhteistyöhön (ohjelmalohko A). Ohjelmalohkoon A kohdennetaan 50-80 prosenttia, ohjelmalohkoon B 14-44 prosenttia ja ohjelmalohkoon C 6 prosenttia Interreg III -ohjelman kokonaismäärärahoista.

Kunkin ohjelman tekniseen apuun myönnettävä rahoitus saa olla enintään 5 prosenttia EAKR:n kokonaisrahoituksesta. Apu koskee erityisesti yhteisten hallintorakenteiden luomista ja kehittämistä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 2. syyskuuta 2004, Euroopan alueen sopusointuiseen ja tasapainoiseen kehittämiseen tähtäävän Euroopan laajuista yhteistyötä koskevan yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta - Interreg III [EUVL C 226, 10.9.2004].

Komission tiedonanto Euroopan alueen sopusointuiseen ja tasapainoiseen kehittämiseen tähtäävää Euroopan laajuista yhteistyötä koskevan yhteisöaloitteen suuntaviivojen muuttamisesta - Interreg III [EYVL C 239, 25.8.2001].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin" [KOM(2003) 104 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Keskeisessä asemassa naapuruutta koskevassa tiedonannossa on ajatus siitä, että luotaisiin erityisväline, jolla kannustetaan rajaseutuyhteistyöhön EU:n alueiden ja sen ulkopuolisten alueiden välillä.

Viimeisin päivitys 24.11.2005

Top