EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Teollisuuden päästöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2017/75/EU – teollisuuden päästöistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä säädetään ilmaan, veteen ja maaperään kulkeutuvien päästöjen ehkäisemisestä, tai jos se ei ole mahdollista, päästöjen vähentämisestä ja jätteiden syntymisen ehkäisemisestä ympäristön suojelun korkean tason saavuttamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

 • Lainsäädäntö kattaa teollisen toiminnan seuraavilla aloilla
  • energia
  • metallin tuotanto ja jalostus
  • mineraalit
  • kemikaalit
  • jätehuolto
  • ja muut alat, kuten sellun- ja paperintuotanto, teurastamot ja siipikarjan ja sikojen tehokasvatuslaitokset.
 • Kaikkien direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten on ehkäistävä ja vähennettävä pilaantumista soveltamalla parhaita käytettävissä olevia tekniikoita* ja edistämällä tehokasta energiankäyttöä, jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa sekä toimenpiteitä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten rajoittamiseksi.

Luvat

 • Laitosten toiminta on luvanvaraista, ja niiden on täytettävä luvassa määritellyt ehdot.
 • Lupaehdot perustuvat Euroopan komission hyväksymiin BAT-päätelmiin.
  • Päästöjen raja-arvot on asetettava niin, että varmistetaan, etteivät päästöt ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja paitsi, jos osoitetaan, että tämä johtaa suhteettoman suuriin kustannuksiin verrattuna ympäristöhyötyihin.
 • Kansallisten viranomaisten on tarkastettava laitokset säännöllisesti.

Erityissäännökset

Direktiivissä vahvistetaan tiettyjä aloja koskevat vähimmäisvaatimukset erillisissä luvuissa. Se sisältää erityissääntöjä, jotka koskevat

 • polttolaitoksia – toimintanäkökohdat, päästörajat, tarkkailu ja vaatimustenmukaisuussäännöt
 • jätteenpolttolaitoksia ja jätteitä käyttäviä rinnakkaispolttolaitoksia – toimintanäkökohdat, päästörajat, tarkkailu ja vaatimustenmukaisuussäännöt
 • orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja – mukaan lukien päästörajat, vähentämisohjelmat ja vaarallisia aineita korvaavia aineita koskevat vaatimukset
 • titaanidioksidia tuottavia laitoksia – niissä asetetaan päästörajat, tarkkailusäännöt ja kielletään tiettyjen jätemuotojen päästäminen vesistöihin.

Kumoaminen

Direktiivillä kumotaan ja korvataan seitsemän aiemmin voimassa ollutta direktiiviä: ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskeva direktiivi (direktiivi 2008/1/EY), suuria polttolaitoksia koskeva direktiivi (direktiivi 2001/80/EY), jätteenpolttodirektiivi (direktiivi 2000/76/EY), liuottimien päästöjä koskeva direktiivi (direktiivi 1999/13/EY) ja kolme titaanioksidia koskevaa direktiiviä (78/176/ETY, 82/883/ETY, 92/112/ETY).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 6. tammikuuta 2011 alkaen, ja se oli saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä 7. tammikuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Paras käytettävissä oleva tekniikka: päästöjen ehkäisemisen ja vähentämisen tehokkaimmat tekniikat, jotka ovat teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa alalla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto) EUVL 334, 17.12.2010, s. 17–119)

Direktiiviin 2010/75/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1–21)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 30.06.2020

Top