EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Otsonikerrosta heikentävät aineet

Otsonikerrosta heikentävät aineet

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi EU ohjaa vähittäiseen luopumiseen otsonikerrosta heikentävistä aineista. Tämän saavuttamiseksi se on kieltänyt kaikkein vaarallisimpien aineiden, kuten kloorifluorihiilivetyjen (CFC), tuotannon ja myynnin sekä ottanut käyttöön menettelyt muille aineille.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotantoa, tuontia, vientiä, myyntiä, käyttöä, talteenottoa, kierrätystä, regenerointia ja hävittämistä koskevista säännöistä. Siinä säädetään raportointivaatimukset ja toimenpiteet sellaisille tuotteille, joissa käytetään näitä aineita. Sitä on muutettu hieman kolme kertaa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Yleissääntö on se, että valvottavien aineiden, kuten halonien (sammuttimet), metyylibromidin (tuhoeläinten torjunta) ja osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen (jääkaapit ja ilmastointijärjestelmät), joiden valmistusta tai käyttöä säädellään, tuotanto ja myynti on kielletty.
  • Joitain poikkeuksia sallitaan selkein ehdoin: käyttö raaka-aineena, prosessireagensseina tai laboratorio- ja analyysitarkoituksissa.
  • Metyylibromidin käyttö kiellettiin maaliskuussa 2010 lukuun ottamatta käyttöä hätätilanteissa karanteenikäsittelyyn tuhoeläinten tai tautien leviämisen torjumiseksi. Komission on kaikissa tapauksissa annettava väliaikainen lupa.
  • Haloneja sisältäviä sammutusjärjestelmiä ja sammuttimia voidaan käyttää tietyissä tilanteissa. Saatavilla on yhä enemmän vaihtoehtoja, ja asetuksessa 744/2010 määritellään tarkat määräajat käytön lopettamiselle. Määräajat vaihtelevat halonin käyttötarkoituksesta riippuen vuodesta 2013 vuoteen 2040.
  • Valvottujen aineiden ja niitä sisältävien tuotteiden tuonti ja vienti on pääasiassa kielletty. Ne voivat olla sallittuja lupajärjestelmän puitteissa. Vuonna 2013 komissio helpotti hieman halonien käyttöä lentokoneissa.
  • Jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitteissa tai sammuttimissa ja sammutusjärjestelmissä ja liuottimia sisältävissä laitteissa käytettävien valvottujen aineiden tuhoamista, kierrätystä ja regenerointia varten on oltava olemassa talteenottojärjestelmät.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 1.1.2010 alkaen.

KESKEISET KÄSITTEET

Raaka-aine: mikä tahansa valvottava aine tai uusi aine, jonka alkuperäinen koostumus muuttuu kemiallisen prosessin aikana täysin ja jonka päästöt ovat merkityksettömiä.

Prosessireagenssit: valvottavat aineet, joita käytetään kemiallisina prosessireagensseina liitteessä III luetelluissa sovelluksissa.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission ilmastotoimien pääosaston verkkosivustolta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1005/2009

20.11.2009

Asetus on suoraan sovellettava EU-maiden on kuitenkin määriteltävä henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset (1.1.2010) ja vahvistettava säännöt seuraamuksista (30.6.2011).

EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1-30

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Komission asetus (EU) N:o 744/2010

8.9.2010

-

EUVL L 218, 19.8.2010, s. 2-8

Komission asetus (EU) N:o 1087/2013

25.11.2013

-

EUVL L 293, 5.11.2013, s. 28-28

Komission asetus (EU) N:o 1088/2013

25.11.2013

-

EUVL L 293, 5.11.2013, s. 29-30

Asetukseen (EY) N:o 1005/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu versio on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin

Viimeisin päivitys: 02.04.2015

Top