EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto (”neuvosto”) on yksi EU:n tärkeimmistä päätöksentekoelimistä. Sen kokouksiin osallistuu ministereitä EU:n 27 jäsenvaltiosta. Sillä on päätöksentekoon ja koordinointiin liittyviä tehtäviä.

Neuvoston kotipaikka on Brysselissä, mutta perussopimusten pöytäkirjan N:o 6 ja neuvoston työjärjestyksen mukaisesti sen kokoukset pidetään Luxemburgissa huhtikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Neuvoston istunnot (ulkoasiainneuvostoa lukuun ottamatta) kutsuu koolle ja niiden puheenjohtajana toimii neuvoston puheenjohtajuutta kuusi kuukautta kerrallaan hoitava jäsenmaa.

Neuvosto kokoontuu kymmenessä kokoonpanossa, jotka muodostuvat asiaankuuluvista jäsenvaltioiden ministereistä:

 • yleiset asiat
 • ulkoasiat
 • talous- ja rahoitusasiat
 • oikeus- ja sisäasiat
 • työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat
 • kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus)
 • liikenne, televiestintä ja energia
 • maatalous ja kalastus
 • ympäristö
 • koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu

”Yleisten asioiden” neuvosto valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toteuttaa yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission kanssa niiden seurannan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta). Se vastaa politiikkojen yleisestä koordinoinnista, institutionaalisista ja hallinnollisista kysymyksistä ja aloista, jotka vaikuttavat useampaan kuin yhteen EU:n politiikkaan, kuten monivuotisesta rahoituskehyksestä ja laajentumisesta. Se huolehtii myös neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuudesta ja jatkuvuudesta.

Neuvoston työskentelyä valmistelee jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komitea (Coreper). Neuvoston työskentelyn valmistelun helpottamiseksi Coreper voi perustaa työryhmiä tai komiteoita.

Coreper jakautuu kahteen osaan:

 • Coreper II koostuu jäsenvaltioiden hallitusten pysyvistä edustajista, ja se käsittelee yleisiä asioita, ulkoasioita, talous- ja rahoitusasioita sekä lainsäädäntöön ja neuvoston sisäpolitiikan kokoonpanoon liittyviä asioita.
 • Coreper I koostuu pysyvien edustajien sijaisista, ja se valmistelee kaikki muut neuvoston kokoonpanot.

Neuvosto hoitaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa lainsäädäntöön ja talousarvioon liittyviä tehtäviä. Se on myös johtava toimielin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevassa päätöksenteossa. Jäsenvaltiot koordinoivat talouspolitiikkaansa neuvostossa.

Useimmiten neuvosto tekee päätöksensä komission ehdotuksesta tavallisella lainsäätämismenettelyllä Euroopan parlamentin kanssa. Asiasta riippuen neuvosto tekee päätökset yksinkertaisella enemmistöllä, määräenemmistöllä tai yksimielisesti. Määräenemmistö on oletusarvoinen äänestyssääntö.

Perussopimusten mukaan joitakin päätöksiä ei tee neuvosto vaan jäsenvaltioiden hallitukset yhteisellä sopimuksella. Tämä koskee esimerkiksi tuomareiden ja julkisasiamiesten nimittämistä Euroopan unionin tuomioistuimeen tai toimielinten ja virastojen toimipaikkojen vahvistamista. Nämä päätökset hyväksytään yleensä neuvoston tai Coreperin kokousten yhteydessä. Ne eivät ole EU:n säädöksiä, joten niitä ei voida riitauttaa Euroopan unionin tuomioistuimessa.

KS. MYÖS

Top