Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n energiatehokkuussuunnitelma 2011

EU:n energiatehokkuussuunnitelma 2011

Energiatehokkuus on olennainen osa Euroopan unionin (EU) energiapolitiikkaa ja tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, pienentää energialaskuja ja vähentää riippuvuutta ulkoisista toimittajista.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energiatehokkuussuunnitelma 2011 (KOM(2011) 109 lopullinen, 8.3.2011).

TIIVISTELMÄ

Energiatehokkuus on olennainen osa Euroopan unionin (EU) energiapolitiikkaa ja tehokas keino torjua ilmastonmuutosta, pienentää energialaskuja ja vähentää riippuvuutta ulkoisista toimittajista.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa määritellään suunnitelmat, joilla edistetään maapallon luonnonvaroja säästävää taloutta, luodaan vähähiilinen järjestelmä, vähennetään EU:n riippuvuutta energia-asioissa ja parannetaan energian toimitusvarmuutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

TAUSTAA

Suunnitelma on osa EU:n vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketin 20-20-20-tavoitteita. Muut kaksi tavoitetta ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja uusiutuvien energianlähteiden osuuden nostaminen 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja löytyy energiatehokkuutta, ympäristömerkkiä ja Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelmaa käsitteleviltä Euroopan komission verkkosivustoilta.

KESKEISET TERMIT

Jaetuilla kannustimilla viitataan tilanteeseen, jossa omistajat ja vuokralaiset ovat haluttomia maksamaan energiatehokkuuden parantamisesta, koska energiatehokkuudesta saatavat hyödyt jakautuvat molemmille osapuolille.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10-35).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1-56).

Viimeisin päivitys: 27.08.2015

Top