EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Direktiivissä vahvistetaan energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua* koskeva oikeudellinen menetelmä, joka on tehokas ja yhdenmukainen ja jolla estetään päällekkäisyydet ja erot EU-maiden vapaaehtoisten tai lakisääteisten aloitteiden kanssa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista.

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä vahvistetaan energiaan liittyvien tuotteiden ekologista suunnittelua* koskeva oikeudellinen menetelmä, joka on tehokas ja yhdenmukainen ja jolla estetään päällekkäisyydet ja erot EU-maiden vapaaehtoisten tai lakisääteisten aloitteiden kanssa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Tarkoituksena on vahvistaa puitteet ekologista suunnittelua koskeville vähimmäisvaatimuksille, jotka energiaa käyttävien tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voidaan käyttää tai myydä EU:ssa. Direktiiviä ei sovelleta liikennevälineisiin, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset kattavat kaikki tuotteen elinkaaren vaiheet raaka-aineiden käytöstä, valmistuksesta, pakkaamisesta ja jakelusta tuotteen asennukseen, kunnossapitoon ja käyttöiän loppumiseen.
 • Kussakin vaiheessa EU-maiden nimeämät elimet arvioivat erilaisia ympäristönäkökohtia. Näitä ovat muun muassa materiaalien ja energian kulutus, ennakoidut päästöt ja jätteet sekä mahdollisuudet uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja hyödyntämiseen.
 • Valmistajien on laadittava tuotteen ekologinen profiili* ja käytettävä sitä vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen harkitsemiseen.
 • Vaatimukset täyttäviin tuotteisiin kiinnitetään CE-merkintä ja niitä voidaan myydä kaikilla EU:n alueilla.

Direktiivillä 2012/27/EU muutettiin vuonna 2009 annettua säädöstä energiatehokkuuden* edistämiseksi. Direktiivissä EU-maiden viranomaisia edellytetään

 • vahvistamaan viitteelliset kansalliset energiatehokkuustavoitteet
 • hyväksymään pitkän aikavälin strategia asuin- ja kaupallisten rakennusten peruskorjausta varten
 • peruskorjaamaan 1. tammikuuta 2014 alkaen kolme prosenttia keskushallinnon omistamien rakennusten kokonaispinta-alasta
 • ottamaan käyttöön energiatehokkuusvelvoitejärjestelmiä, jotta 1. tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana loppukäyttäjät saavuttavat vuosittain 1,5 prosentin energiansäästötavoitteen*
 • määräämään suuret yritykset suorittamaan riippumattomia energiakatselmuksia vuodesta 2016 alkaen
 • varmistamaan, että asiakkaita laskutetaan tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa
 • ilmoittamaan komissiolle viimeistään 31. joulukuuta 2015 tehokkaan yhteistuotannon* ja tehokkaan kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen* hyödyntämismahdollisuuksista.

Ks. myös:

KESKEISET TERMIT

*Ekologinen suunnittelu: ympäristönäkökohtien huomioon ottamista tuotesuunnittelussa tuotteen ympäristötehokkuuden parantamiseksi sen koko elinkaaren aikana.

*Ekologinen profiili: tuotteen kuvausta panoksista ja tuotoksista (kuten materiaalit, päästöt ja jäte), jotka liittyvät tuotteeseen koko sen elinkaaren ajan ja joilla on merkitystä tuotteen ympäristövaikutusten kannalta ja jotka ilmaistaan mitattavissa olevina fysikaalisina suureina.

*Energiatehokkuus: saman palvelun tuottamiseen käytetään vähemmän energiaa. Esimerkkejä energiatehokkaista tuotteista ovat jääkaapit ja pesukoneet.

*Energian säästäminen: palvelun käyttöä vähennetään tai se keskeytetään energian säästämiseksi. Esimerkkinä valojen sammuttaminen.

*Yhteistuotanto: sähkön ja lämmön samanaikainen tuottaminen hyödynnettäväksi.

*Kaukolämmitys: lämpöverkko, jossa hyödynnetään usein energiantuotannossa tai teollisissa prosesseissa syntyvää hukkalämpöä, joka otetaan talteen ja toimitetaan käyttöpisteeseen.

*Kaukojäähdytys: jäähdytysenergian keskitetty tuotanto ja jakelu. Kaukojäähdytysverkkoon pumpattavaa kylmää vettä käytetään ilmastointijärjestelmissä kiertävän ilman jäähdyttämiseen. Tämän jälkeen vesi johdetaan takaisin tuotantolaitokseen, jossa se jäähdytetään uudelleen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/125/EY

20.11.2009

20.11.2010

EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10-35

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1-56

Viimeisin päivitys: 25.08.2015

Top