EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n mikrorahoituksen kehittämiseen kannustavat ohjelmat

EU:n mikrorahoituksen kehittämiseen kannustavat ohjelmat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös N:o 283/2010/EU eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta

Asetus (EU) N:o 1296/2013 työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta

PÄÄTÖKSEN JA ASETUKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä N:o 283/2010/EU perustetaan eurooppalainen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskeva Progress-mikrorahoitusjärjestely.
 • Asetuksella (EU) N:o 1296/2013 perustetaan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI-ohjelma), jonka tarkoituksena on:
  • luoda kestävää ja pitkäaikaista kasvua ja työpaikkoja
  • pienentää eri EU-maiden välisiä eroja sekä
  • auttaa vähentämään sosiaalista epätasa-arvoa.
 • Asetuksella myös muutetaan päätöstä N:o 283/2010/EU siten, että unionille kuuluva saldo saatetaan käytettäväksi mikrorahoitusta* ja yhteiskunnallisille yrityksille* annettavaa tukea varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Päätöksen mukaan väline, jonka budjetti oli 100 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana (2010–2013), suunniteltiin, jotta seuraavat kohderyhmät voisivat saada mikrorahoitusta aiempaa helpommin:

 • työttömät, henkilöt, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, henkilöt, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, ja haavoittuviin ryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen* tai kehittää sitä
 • mikroyritykset, erityisesti sellaiset, jotka työllistävät edellisessä kohdassa lueteltuja henkilöitä.

Asetuksella (EU) N:o 1296/2013 aloite sisällytettiin kaudeksi 2014–2020 EU:n EaSI-ohjelman mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon, joka seuraa Progress mikrorahoitusvälinettä. EU:n talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetulla asetuksella (EU, Euratom) 2018/1046 päivitettiin kolmeen lohkoon* kohdennettuja ohjeellisia prosenttiosuuksia, jotka ovat koko ohjelmakauden keskimääriä. Tämän vuoksi vähintään 18 prosenttia kokonaistalousarviosta olisi käytettävä mikrorahoitukseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen.

EaSI-ohjelman ansiosta kohdeväestöryhmät ja yritykset eivät ainoastaan saa mikrorahoitusta aiempaa helpommin, vaan sen tavoitteena on lisäksi

 • kehittää mikroluottojen tarjoajien institutionaalisia valmiuksia
 • helpottaa sellaisten yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saantia, joiden vuotuinen liikevaihto tai vuotuinen tase ei ylitä 30:tä miljoonaa euroa, asettamalla niiden saataville omaa pääomaa ja oman pääoman luonteista pääomaa sekä luottovälineitä ja avustuksia enintään 500 000 euron arvosta.

Edellyttäen, että ne myöntävät mikrorahoitusta ihmisille ja mikroyrityksille tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille, EU-maihin, Islantiin, Albaniaan, Montenegroon, Pohjois-Makedoniaan, Serbiaan ja Turkkiin sijoittuneet julkiset ja yksityiset elimet voivat osallistua Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkoon. EU:n tukea voidaan myöntää pääasiassa EU:n varainhoitoasetuksessa (asetus (EU) 2018/1046) säädettyjen rahoitusvälineiden kautta. Varainhoitoasetuksella muun muassa muutetaan asetusta (EU) N:o 1296/2013 sekä päivitetään ja yksinkertaistetaan EU:n yleiseen talousarvioon sovellettavia sääntöjä.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA ASETUSTA SOVELLETAAN?

 • Päätöstä on sovellettu 8. huhtikuuta 2010 alkaen.
 • Asetusta on sovellettu 21. joulukuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Mikrorahoitus: pääasiassa pienyrityksille ja yhteiskunnallisille yrittäjille myönnetyt enintään 25 000 euron lainat.
Yhteiskunnallinen yritys: yhteisötalouden toimija, jonka päätavoitteena on ennemminkin saada aikaan sosiaalinen vaikutus kuin tuottaa voittoa omistajilleen tai osakkailleen.
Mikroyritys: yritys, jossa on alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto (tietyn ajan kuluessa saadun rahan määrä) tai taseen loppusumma (yrityksen varat ja velat) on enintään 2 miljoonaa euroa.
Lohkot: EaSI-ohjelmaan kuuluu kolme lohkoa. Niillä tuetaan
 • työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen uudistamista (Progress-lohkosta)
 • ammatillista liikkuvuutta (EURES-lohkosta)
 • mikrorahoituksen saatavuutta ja yhteiskunnallista yrittäjyyttä (mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta).

ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 283/2010/EU, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta (EUVL L 87, 7.4.2010, s. 1–5)

Päätökseen N:o 283/2010/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1296/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (”EaSI-ohjelma”) ja eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan Progress-mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta annetun päätöksen N:o 283/2010/EU muuttamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 238–252)

Ks. konsolidoitu toisinto.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1–222)

Viimeisin päivitys: 21.02.2020

Top