EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurooppalainen koulutusyhteistyö (ET 2020)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020)

TIIVISTELMÄ

PÄÄTELMIEN TARKOITUS

 • Niillä luodaan strategiset puitteet eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle vuoteen 2020 saakka.
 • Ne perustuvat aikaisemman Koulutus 2010 (ET 2010) -työohjelman saavutuksille ja niissä vahvistetaan neljä strategista tavoitetta, joiden tarkoituksena on auttaa kansalaisia toteuttamaan täyttä potentiaaliaan ja luomaan kestävää taloudellista vaurautta Euroopassa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Neljä strategista tavoitetta ovat
  • 1.

   Koulutukseen liittyvästä elinikäisestä oppimisesta ja liikkuvuudesta on tultava totta, ja koulutusjärjestelmien on reagoitava paremmin muutoksiin ja oltava avoimempia muuhun maailmaan nähden.

  • 2.

   Koulutuksen laatua ja tehokkuutta on parannettava ja perustaitojen, kuten luku- ja laskutaidon tason nostamiseen, matematiikan, luonnontieteen ja tekniikan houkuttelevuuden lisäämiseen sekä kielitaidon vahvistamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

  • 3.

   Tasapuolisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta on edistettävä niin, että kaikille kansalaisille henkilökohtaisista, sosiaalisista tai taloudellisista olosuhteista riippumatta tarjotaan tilaisuus kehittää koko elämänsä ajan työhön liittyviä taitoja.

  • 4.

   Luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä olisi edistettävä kaikilla koulutusasteilla, koska ne ovat keskeisiä kestävän talouskehityksen edistäjiä. Erityisesti on autettava kansalaisia hankkimaan digitaalisia taitoja ja kehittämään aloitekykyä, yrittäjyyttä ja kulttuuritietoisuutta.

 • ET 2020 -strategiaan kuuluva eurooppalainen yhteistyö toteutuu Euroopan maiden koulutusjärjestelmien yhteisiä kysymyksiä koskevien tietojen ja käytäntöjen vaihtamisen muodossa. Niihin kuuluvat muun muassa
  • vertaisoppiminen,
  • säännöllinen seuranta ja raportointi ja
  • yhteiset vertailuvälineet.
 • Näiden tavoitteiden suhteen saavutetun edistyksen mittaamiseksi on laadittu erilaisia vertailuarvoja ja indikaattoreita.
 • Euroopan komissio valvoo yleistä kehitystä ja harkitsee yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, kuinka indikaattoreita voitaisiin parantaa.
 • Vuoteen 2020 ulottuva kausi on jaettu useisiin työskentelyjaksoihin. Kaudelle 2016–2020 on määritelty uudet painopistealat eurooppalaiselle koulutusyhteistyölle. Tämä on tehty yhteisen raportin muodossa, jonka ovat hyväksyneet sekä opetusministerien neuvosto että komissio marraskuussa 2015.

Kaudelle 2016–2020 vahvistetut kuusi painopistealaa ovat

 • relevantit ja laadukkaat tiedot, taidot ja osaaminen keskittyen työllistyvyyteen, innovointiin, aktiiviseen kansalaisuuteen ja hyvinvointiin (esim. luovuus, aloitekyky ja kriittinen ajattelu),
 • osallistava koulutus (mukaan luettuna oppijoiden yhä suurempi moninaisuus), tasa-arvo, syrjimättömyys ja kansalaistaitojen edistäminen (esim. keskinäinen yhteisymmärrys ja demokraattiset arvot),
 • avoin ja innovatiivinen koulutus sisältäen täysimittaisen siirtymisen digitaaliseen aikakauteen,
 • vahva tuki opettajille (esim. paremmin toteutettu rekrytointi, valinta ja koulutusmenetelmät sekä jatkuva ammatillinen kehittyminen),
 • avoimuus sekä osaamisen ja tutkintojen tunnustaminen oppimiseen liittyvän ja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi (esim. laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen avulla),
 • kestävä investointi (mukaan luettuna Euroopan investointiohjelman käyttömahdollisuuksien tutkiminen), koulutusjärjestelmien laatu ja tehokkuus.

TAUSTAA

EU:n perusoikeuskirjan 14 artiklan mukaan ”jokaisella on oikeus koulutukseen ja oikeus saada ammatillista koulutusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta”.

Lisätietoja on saatavana eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia puitteita (ET 2020) käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätelmät, annettu 12 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020) (EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2–10)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2012 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – ”Koulutus älykkäässä, kestävässä ja osallistavassa Euroopassa” (EUVL C 70, 8.3.2012, s. 9–18)

Neuvoston ja komission yhteinen vuoden 2015 raportti eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) täytäntöönpanosta – Eurooppalaisen koulutusyhteistyön uudet painopisteet (EUVL C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Viimeisin päivitys: 29.02.2016

Top